Aktivity

Agenda aktivít.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Pripojené doklady História Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky CRM či Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky CRM či Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - CRM a aktivity všeobecne, aktivita je záznam o ľubovoľnej udalosti alebo akcii, ktorá už prebehla alebo je plánovaná a ešte len prebehne. Je koncipovaná ako doklad vystavený v rade aktivít, čo je jeden z chránených objektov o.i. určujúci, či v danom rade bude môcť užívateľ aktivitu vystaviť.

Pozor! Možnosť zobrazovať resp. opravovať aktivity (tzn. ktoré aktivity užívateľ uvidí resp. bude môcť opraviť) podlieha špeciálne realizovaným prístupovým právam zavedeným pre prácu s aktivitami. Ďalej viď Aktivity verzus prístupové práva.

Každá aktivita je nejakého typu. Typ aktivity špecifikuje, čo sa bude a nebude na danej aktivite zadávať a určuje jej ďalšie správanie, ale ovplyvňuje napr. i predvyplnenie niektorých položiek. Môžu byť prideľované na vyriešenie priamo konkrétnym užívateľom alebo užívateľským rolám tak, ako ich máte vo firme zavedené. To umožňuje jednoducho prenášať úlohy z jedného užívateľa na druhého napr. v prípade choroby apod. Pre konkrétneho užívateľa sú jednotlivé záznamy aktivít k dispozícii na prehliadanie resp. na vybavovanie (na riešenie) podľa toho, kto je oprávneným riešiteľom, v akom je aktivita stave a či ide o aktivitu verejnú alebo nie. Podrobnejšie viď Vecný obsah - CRM a aktivity všeobecne.

Aktivity môžu mať väzbu na rôzne doklady ľubovoľného typu. Tieto väzby slúžia jednak na rýchle otváranie dokladov priamo z aktivity a jednak na zobrazenie súvisiacich aktivít pri dokladoch. Aktivity je možné vystavovať priamo z agend daných dokladov, čím sa automaticky vytvorí väzba, alebo je možné súvisiace doklady k aktivitám pripojiť aj v tejto agende. Aktivity sa môžu generovať aj v rámci realizácie kampane. Viď tiež Možnosti vystavenia novej aktivity. Novú aktivitu je možné zadať aj samostatne alebo odovzdaním existujúcej aktivity inému riešiteľovi. V záložke História je potom možné sledovať vývoj nadväzujúcich aktivít v čase, tzn. vývoj spracovania danej aktivity, sledovanie stavu úlohy a spätnú analýzu ako aj vyhodnocovanie ich plnenia. Za týmto účelom sa na aktivite oddelene môžu evidovať časové údaje plánované a časové údaje skutočné s presnosťou na minúty.

Aktivity môžu mať väzbu aj na iné záznamy v systéme, ku ktorým sa nejakým spôsobom môžu viazať, môžu to byť napr. strediská, zákazky, obchodné prípady, firmy, osoby, projekty alebo produkty. Podľa týchto záznamov je možné aktivity obmedzovať, triediť a. i. a z agend týchto záznamov je tiež možné v záložke Súvislosti sledovať aktivity súvisiace s daným záznamom. Či sú spomenuté položky na konkrétnom zázname aktivity k dispozícii a či sú povinné, závisí od nastavenia jednotlivých položiek v definícii typu aktivity.

Pri obstaraní aktivity typu telefonické overenie objednávky sa zadá nielen firma, ale aj konkrétna osoba (ak je známa) a zákazka, ktorej sa objednávka týka. Takáto aktivita bude potom figurovať v histórii aktivít nielen pri danej firme, ale aj pri danej osobe a zákazke.

Aktivity je možné využiť na prehliadanie a vytváranie časových plánov.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).