Aktivity - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej aktivite zo záložky Zoznam. Položky zadávané k aktivitám sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Foto Kontakty Účastníci Evidencia času Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad

Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Záznamy aktivít sa z hľadiska evidencie pokladajú za doklady, viď Vecný obsah - CRM a aktivity všeobecne.

Predmet Obsah položky Predmet z hlavičky aktivity.
Čas vytvorenia Informácia o dátume a čase vzniku záznamu aktivity, plní sa dátumom a časom servera v okamihu uloženia aktivity. Needitovateľná položka, ale je podľa nej možné zoznam aktivít obmedzovať, napr. v záložke Obmedzenie.
Čas posl. opravy Informácia o dátume a čase opravy záznamu aktivity, plní sa dátumom a časom servera v okamihu uloženia opravovanej aktivity. Needitovateľná položka, ale je podľa nej možné zoznam aktivít obmedzovať, napr. v záložke Obmedzenie.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Oblasť aktivity
ActivityArea_ID

Oblasť danej aktivity. Oblasť aktivity zadáte ručne alebo vyberiete z číselníkov Oblastí aktivít. Podľa zadanej oblasti sa ďalej ponúkajú typy aktivít, ktoré sú k nej pripojené, čím sa dá sprehľadniť a urýchliť výber typov. No je to nepovinná položka.

Oblasť aktivity sa predvypĺňa naposledy použitou hodnotou. V rámci urýchlenia zadávania sa pri editácii nového záznamu položka Oblasť aktivity, ak je predvyplnená, preskočí.

Pri tvorbe aktivity z časového plánu sa môže predvyplniť podľa definície aktuálneho pohľadu a môže byť needitovateľná (v závislosti od definície pohľadu).

Typ aktivity
ActivityType_ID

Typ danej aktivity. Typ aktivity zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka Typov aktivít. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých typov aktivít, ktoré sú priradené k oblasti zadanej vyššie, viď Vecný obsah - CRM. Na základe vybraného typu aktivity sa predvypĺňa rad aktivity a príp. aj niektoré ďalšie údaje, podľa toho, ktoré a ako sú pre daný typ aktivity v jeho definícii nastavené.

Pri tvorbe aktivity z časového plánu sa môže predvyplniť podľa definície aktuálneho pohľadu a môže byť needitovateľná (v závislosti od definície pohľadu).

Rad
ActQueue_ID

Skratka označujúca rad aktivít. Povinná položka. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých radov, ktoré sú k vybranému typu aktivít priradené a ku ktorým má užívateľ prístupové práva. Iné rady aktivít nie je možné pre daný typ aktivity použiť.

Rad aktivít sa predvypĺňa podľa zadaného typu aktivity, a to podľa pravidiel:

 • ak je k zadanému typu aktivity k dispozícii len jediný rad daného typu, tento sa automaticky predvyplní, v opačnom prípade ho musí užívateľ zadať resp. vybrať z poskytnutého číselníka
 • ak príde k zmene už predtým zadaného typu aktivity, potom
  • pokiaľ je už zadaný rad platný aj pre nový typ aktivity, ponechá sa
  • pokiaľ je už zadaný rad pre nový typ aktivity neplatný, položka sa vyčistí, pričom pokiaľ je súčasne k dispozícii pre nový typ aktivity len jeden iný rad, tento sa rovno automaticky predvyplní, v opačnom prípade ho musí užívateľ zadať resp. vybrať z poskytnutého číselníka

Pri zadávaní aktivity z časového plánu sa môže predvyplniť podľa definície aktuálneho pohľadu.

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Proces
ActivityProcess_ID

Bližšia špecifikácia aktivity. Kód procesu zadáte ručne alebo ho vyberiete z číselníka Procesov aktivít. Či je zadanie procesu na aktivite povinné, závisí od nastavenia položky Proces je povinná položka v definícii typu aktivity zadanej vyššie. Ponúkajú sa len tie procesy, ktoré sú priradené k typu aktivity zadanému vyššie, viď Vecný obsah - CRM.

Ak užívateľ použije typ aktivity, ktorý má nastavené, že proces je povinnou položkou, systém ho pri ukladaní vyžaduje. Pokiaľ doklad uloží i s procesom a následne si na type nastaví, že proces povinná položka nie je a rozedituje si pôvodnú aktivitu a chcel by ju uložiť už bez procesu, nepôjde to, pretože aktivita si pamätá, že proces bol povinnou položkou (táto hodnota sa mení len v prípade, že je vybraný iný typ aktivity, čo je ale možné meniť iba pred prvým uložením aktivity). Takže i pri oprave za týchto podmienok bude potrebné zadaný proces ponechať.

Položka nie je k dispozícii, pokiaľ vyššie zadaný tip aktivity nemá priradený žiadny proces a súčasne je proces nastavený ako nepovinný.

Proces sa na aktivite môže zmeniť aj automaticky a to v prípade, že je aktivita zviazaná s ponukou vydanou, došlo k zmene stavu danej ponuky a stavy ponúk majú nadefinovanú väzbu na procesy. Ďalej viď Automatická zmena stavu aktivity zviazanej s ponukou.

Stav
Status

Každý záznam môže nadobúdať niekoľko stavov, podľa úrovne spracovania (vybavenia danej úlohy apod.). Povinná položka. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovaný stav. Stavy sú stanovené pevne z programu. Ak ide o aktivitu na sledovanie obchodného vzťahu a v záložke Obsah sú dostupné položky potrebné na sledovanie vývoja aktivity, môže sa Stav zmeniť aj automaticky v závislosti na hodnote zadaného Kroku procesu. Ďalej viď Vecný obsah - Stav aktivity.

Prepnutie stavu môže vyvolať príkaz na automatickú zmenu nejakých položiek, napr. času. Viď popis ďalších položiek.

Pri aktivitách s väzbou na projektové riadenie zákaziek/obchodných prípadov/projektov, viď subzáložka Aktivity, nastavenie stavu Dokončené príp. zrušenie tohto stavu evokuje premietnutie realizovaných hodín z aktivity do položky Hodín-reál príslušného zdroja, ku ktorému je aktivita vystavená. V závislosti od nastavenia príznaku Povoliť nadčas systém kontroluje prekročenie plánovaných hodín a buď zobrazí upozornenie, alebo nepovolí aktivitu uložiť.

Priorita
Priority
Informácia, s akou prioritou by sa mala daná aktivita vyriešiť. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovanú prioritu. Priority sú stanovené pevne z programu.
Řešitel/
Role řešitele
SolverUser_ID

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži na zadanie aktuálneho riešiteľa resp. roly riešiteľa, ktorý má riešiť aktivitu. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Položka určuje, ktorí z užívateľov sú oprávnenými riešiteľmi danej aktivity. Ak je pre daný typ aktivity nastavené Povoliť opravu aktivity v procese len riešiteľovi a nadriadeným rolám, tak sa oprávnenosť riešiteľa kontroluje pri opravách a mazaní aktivít. Ďalej viď Pravidlá pre zobrazovanie aktivít a manipuláciu s nimi - rekapitulácia.

Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej aktivity vyvolaná. Napr.:

 • Pri novom zázname bez väzby na iný sa predvypĺňa hodnotou nastavenou u rovnomennej položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.
 • Pri zadávaní aktivity z časového plánu sa položka Rola riešiteľa predvyplní podľa roly zodpovedajúcej aktuálnej bunke časového plánu. A to aj v prípade, že v aktivitách inak zadávate len užívateľov (nie roly), keďže časový plán pracuje len s rolami.
 • Pri vzniku aktivity k záznamu, na ktorom je tiež riešiteľ (napr. k doručenému e-mailu) sa položka predvyplní podľa daného záznamu.
 • Pri zadávaní aktivity s väzbou na projektové riadenie zákaziek/obchodných prípadov/projektov, tzn. zo subzáložky Aktivity, sa položka Rola riešiteľa predvyplní podľa roly príslušného zdroja, ku ktorému je aktivita vystavovaná. A to aj v prípade, že v aktivitách inak zadávate len užívateľov (nie roly), keďže časový plán pracuje len s rolami.

  Tu zadaná rola mala byť uvedená v zozname zdrojov daného projektu/zákazky/obchodného prípadu. Inak nebude možné do zdrojov započítať odpracovaný čas. V závislosti od nastavenia príznaku Kontrola aktivít proti zdrojom systém túto skutočnosť kontroluje a buď zobrazí upozornenie, alebo nepovolí aktivitu uložiť.

 • A pod.

Predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.

Po zmene typu aktivity se položka upraví podľa hodnoty na predvypĺňanie v definícii typu aktivity, pokiaľ je na ňom nastavená. Pri zmenách stavov platí:

Túto položku s výhodou využijete v kombinácii s obmedzením Podľa prihlásenej osoby, keď si prihlásený užívateľ môže vypísať len "svoje" úlohy na riešenie.

Vyriešil
ResolvedBy_ID

Konkrétny užívateľ, ktorý danú aktivitu vyriešil. Pri odovzdaní aktivity inému riešiteľovi sa položka vyčistí. Vyplnenie položky sa kontroluje s ohľadom na stav aktivity a to nasledovným spôsobom:

 • Stavy Neriešené alebo V procese - nič sa nedeje.
 • Pre stav Dokončené, Odovzdané - je vyžadované vyplnenie položky, pričom sa položka predvyplní aktuálnym užívateľom (samozrejme len, ak je zatiaľ nevyplnená).
Predmet
Subject

Bližšia špecifikácia, čoho sa aktivita týka. Pri vystavovaní aktivity z väčšiny agend dokladov (agend účtovateľných dokladov) funkciou Založiť novú aktivitu a pripojiť sa predvypĺňa popisom z dokladu. Inak sa predvypĺňa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, je však samozrejme možné zadať i inú.

Po zmene typu aktivity se položka upraví podľa hodnoty na predvypĺňanie v definícii typu aktivity, pokiaľ je na ňom nastavená. Ak je však hodnota na predvypĺňanie v definícii typu aktivity prázdna, v Predmete aktivity zostane text, ktorý bol v položke Predmet pred zmenou typu aktivity, tzn. pôvodný text sa nevymaže, ak ho nie je čím nahradiť.

Neverejná aktivita
IsPrivate

Možnosť nastaviť, že ide o neverejnú aktivitu. Umožňuje tak zadať aktivitu, ktorá bude prístupná len pre niektorých užívateľov a to podľa ich privilégia "Vidieť neverejné aktivity", viď Aktivity verzus prístupové práva, neverejné aktivity.

Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, ku ktorej sa daná aktivita viaže. Pri vystavovaní aktivity z väčšiny agend dokladov (agend účtovateľných dokladov) funkciou Založiť novú aktivitu a pripojiť sa predvypĺňa firmou z dokladu. Inak sa predvypĺňa firmou nastavenou pri zvolenom type aktivity, ale je možné samozrejme zadať aj inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Po zmene typu aktivity se položka upraví podľa hodnoty na predvypĺňanie v definícii typu aktivity, pokiaľ je na ňom nastavená.

Pre túto položku sa neuplatňuje predvypĺňanie firmou nastavenou vo Firemných údajoch, ako pri iných dokladoch v systéme.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Osoba
Person_ID

Odkaz na osobu, na ktorú sa má doklad viazať. Pri vystavovaní aktivity z väčšiny agend dokladov (agend účtovateľných dokladov) funkciou Založiť novú aktivitu a pripojiť sa predvypĺňa osobou z dokladu. Inak sa predvypĺňa firmou nastavenou pri zvolenom type aktivity, ale je možné samozrejme zadať aj inú. Osobu zadáte výberom z Adresára osôb. Priezvisko osoby zadáte buď priamo z klávesnice alebo môžete osobu vybrať z vyvolaného číselníka osôb. Po zmene typu aktivity se položka upraví podľa hodnoty na predvypĺňanie v definícii typu aktivity, pokiaľ je na ňom nastavená.

Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len na osoby aktuálne pripojené k firme zadanej v predchádzajúcej položke. Je však možné zadať i osobu, ktorá nie je priradená k danej firme.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.

Odkaz na osobu je možné zadať tiež v subzáložke Firma. Obe položky Osoba v oboch subzáložkách sa však synchronizujú, takže je jedno, na ktorej subzáložke užívateľ osobu do dokladu vyberie.

Stredisko
Division_ID

Stredisko pre daný doklad. Pri vystavovaní aktivity v rámci realizácie kampane sa predvypĺňa strediskom z hlavičky kampane. Inak sa predvypĺňa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, je však samozrejme možné zadať i inú. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.

Zákazka
BusOrder_ID

Zákazka pre daný doklad. Pri vystavovaní aktivity v rámci realizácie kampane sa predvypĺňa zákazkou z hlavičky kampane. Inak sa predvypĺňa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, je však samozrejme možné zadať i inú. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.

Nastavenie spôsobu používania zákaziek zadané v parametri Používanie zákaziek vo Firemných údajoch sa tu tým pádom neuplatní.

Obchodný prípad
BusTransaction_ID
To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt
BusProject_ID

Kód projektu. Ide o väzbu na vybraný projekt, tzn. ku ktorému projektu aktivita prináleží.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadaného vyššie.

Produkt
Product_ID

Kód produktu. Ide o väzbu na produkt, tzn. ku ktorému produktu aktivita prináleží. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka produktov.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadaného vyššie.

PLÁN
  Zahájenie Plánovaný deň a čas zahájenia. Predvypĺňa sa podľa položky Posunutie zahájenia v definícii typu aktivity zadaného vyššie, tzn. aktuálny dátum a hodina + zadané posunutie.

Plánované časové údaje s presnosťou na minúty. Položka poskytuje možnosť spätne vyhodnocovať plnenie zadaných úloh v porovnaní so skutočnými časovými údajmi apod. Plánované časové údaje môže meniť len zadávateľ. Či sú položky k dispozícii, závisí od nastavenia položky Časy sú plánované v definícii typu aktivity zadaného vyššie.
Ak ste časové údaje zmenili, ale chcete ich zaktualizovať aktuálnymi údajmi, je k dispozícii funkčné tlačidlo na rýchle predvyplnenie aktuálneho dátumu a času.

Položky zahájenie, dokončenie a doba trvania sú spolu navzájom previazané podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Pri zmene zahájenia sa podľa doby trvania dopočíta ukončenie
 • Pri zmene doby trvania sa podľa zahájenia dopočíta ukončenie
 • Pri zmene ukončenia sa podľa zahájenia dopočíta doba trvania

Doba trvania sa edituje textovo pomocou "inteligentného" editora, viď nasledujúce príklady:

- doba dvacet minut ve tvaru "20m"
- doba dvě hodiny ve tvaru "2h"
- doba pět dní ve tvaru "5d"
- doba jeden den a dvě a půl hodiny ve tvaru "1d 2h 30m"

Přípustný formát pro zadání je i "2:30", převede se však po opuštění editoru na "2h 30m".

Pri zadávaní aktivity z časového plánu sa predvyplní podľa času zodpovedajúceho aktuálnej bunke časového plánu.

Doba trvania Plánovaná doba trvania (dní a hodín) vyriešenia aktivity - úlohy. Predvypĺňa sa podľa položky Doba trvania v definícii typu aktivity zadaného vyššie, tzn. Deň a hodina zahájenia + zadaná doba trvania.
Dokončenie Plánovaný deň a hodina dokončenia, tzn. termín splnenia úlohy.
  Pracovná doba riešiteľa

Plánovaná pracovná doba riešiteľa, ktorá sa vyplní na základe údajov zadaných v predchádzajúcich položkách Zahájenie, Doba trvania a Dokončenie a na základe toho, ako sú na dané dni rozvrhnuté zmeny v pracovnom kalendári roly zadanej vyššie v položke Roly riešiteľa. Tzn. koľko hodín z vyššie zadaných spadá na pracovné zmeny roly riešiteľa. Needitovateľná položka.

Položka má význam len vtedy, ak riešiteľa vyberáte z číselníka rolí a nie z číselníka užívateľov (keďže na užívateľoch sa prac. kalendár nezadáva). Z toho vyplýva, že ak chcete túto položku využívať, je potrebné pracovať s rolami. Viac viď kap. Roly verzus Užívatelia.

Položka sa využíva:

 • v Projektovom riadení: hodiny, ktoré spadajú na pracovnú dobu riešiteľa, jednak vstupujú do nasledujúcej položky Celkom, ktorá sa preberá do projektového riadenia, a jednak sú oceňované základnou sadzbou (na rozdiel od hodín, ktoré sú zadané ako nadčas).

  Ak sa vám do danej položky vyplnila 0, ale nemá to tak byť, tak to môže byť spôsobené jednou z nasledujúcich príčin: daná rola nemá priradený prac. kalendár alebo do daných dní Zahájenia a Dokončenia aktivity podľa daného pracovného kalendára žiadna zmena nespadá (napr. v dané dni má pracovník zmenové voľno) alebo len tým, že na dané dni nie sú zmeny vygenerované (v tom prípade ich najprv vygenerujte, aby ste prac. kalendár mali aktuálny). Viď tiež popis pri položke Pracovný kalendár v údajoch roly.

  Plánovaný nadčas

Položka na zadanie plánovaného nadčasu. Slúži na zadanie zvýšenia kapacity danej roly (práca nad stanovený pracovný čas pracovníka). Viď popis pri položke Pracovný kalendár v údajoch roly. Položka sa využíva:

 • v Projektovom riadení: hodiny, ktoré sú zadané tu ako nadčas, jednak vstupujú do nasledujúcej položky Celkom, ktorá sa preberá do projektového riadenia ako celkový čas z danej aktivity, a jednak sú oceňované sadzbou pre nadčas zadanou v projektovom riadení pre daný zdroj (rolu).
  Celkom

Súčet hodnôt z predchádzajúcich položiek Pracovná doba riešiteľa a Plánovaný nadčas.

Položka sa využíva:

 • v Projektovom riadení: hodiny z tejto položky sa preberajú do projektového riadenia ako celkový plánovaný čas z danej aktivity (viď napr. položka Plánovaný pracovný čas v zozname Aktivít vystavených k projektu), bez ohľadu na to, či korešpondujú s Dobou trvania zadanou vyššie - teda zmysluplnosť zadania je na užívateľovi.
Funkčné tlačidlo na presun časových údajov z plánovaných do skutočných.
SKUTOČNOSŤ
  Zahájenie

Skutočný deň a čas zahájenia.

Pri zadávaní aktivity z časového plánu sa predvyplní podľa času zodpovedajúceho aktuálnej bunke časového plánu, ale len v prípade, že na danej aktivite nie sú k dispozícii plánované časy.

Skutočné časové údaje s presnosťou na minúty. Poskytujú možnosť spätne vyhodnocovať plnenie zadaných úloh v porovnaní s plánovanými časovými údajmi, možnosť sledovať nedokončené aktivity apod. Skutočné časové údaje môže meniť len oprávnený riešiteľ.

Položky Zahájenie, Doba trvania a Dokončenie sú navzájom previazané podľa rovnakých pravidiel ako plánované časové údaje v sekcii PLÁN a editujú sa rovnakým spôsobom. Program ďalej ponúka vyplnenie skutočného času aktuálnymi údajmi pri zmene stavu aktivity a to nasledovne:

 • Stav Neriešené - Nič sa nedeje.
 • Stav V procese - Systém užívateľovi ponúkne nastavenie skutočného času zahájenia aktuálnym dátumom.
 • Stav Dokončené - Systém užívateľovi ponúkne nastavenie skutočného času dokončenia aktuálnym dátumom.
 • Stav Odovzdané - Systém užívateľovi ponúkne nastavenie skutočného času dokončenia na odovzdávanej aktivite aktuálnym dátumom, ak užívateľ odmietne, prevezme časové údaje podľa aktivity, z ktorej sa odovzdáva.
Doba trvania Skutočná doba trvania (dní a hodín) vyriešenia aktivity - úlohy.
Dokončenie Skutočný deň a hodina dokončenia, tzn. termín splnenia úlohy.
  Pracovná doba riešiteľa

Skutočná pracovná doba riešiteľa, ktorá sa vyplní na základe údajov zadaných v predchádzajúcich položkách Zahájenie, Doba trvania a Dokončenie a na základe toho, ako sú na dané dni rozvrhnuté zmeny v pracovnom kalendári roly zadanej vyššie v položke Roly riešiteľa. Tzn. koľko hodín z vyššie zadaných spadá na pracovné zmeny roly riešiteľa. Needitovateľná položka.

Položka má význam len vtedy, ak riešiteľa vyberáte z číselníka rolí a nie z číselníka užívateľov (keďže na užívateľoch sa prac. kalendár nezadáva). Z toho vyplýva, že ak chcete túto položku využívať, je potrebné pracovať s rolami. Viac viď kap. Roly verzus Užívatelia.

Položka sa využíva:

 • v Projektovom riadení: hodiny, ktoré spadajú na pracovnú dobu riešiteľa, jednak vstupujú do nasledujúcej položky Celkom, ktorá sa preberá do projektového riadenia, a jednak sú oceňované základnou sadzbou (na rozdiel od hodín, ktoré sú zadané ako nadčas).

  Ak sa vám do danej položky vyplnila 0, ale nemá to tak byť, tak to môže byť spôsobené jednou z nasledujúcich príčin: daná rola nemá priradený prac. kalendár alebo do daných dní Zahájenia a Dokončenia aktivity podľa daného pracovného kalendára žiadna zmena nespadá (napr. v dané dni má pracovník zmenové voľno) alebo len tým, že na dané dni nie sú zmeny vygenerované (v tom prípade ich najprv vygenerujte, aby ste prac. kalendár mali aktuálny). Viď tiež popis pri položke Pracovný kalendár v údajoch roly.

  Skutočný nadčas

Položka na zadanie skutočného nadčasu. Slúži na zadanie zvýšenia kapacity danej roly (práca nad stanovený pracovný čas pracovníka). Viď popis pri položke Pracovný kalendár v údajoch roly. Položka sa využíva:

 • v Projektovom riadení: hodiny, ktoré sú zadané tu ako nadčas, jednak vstupujú do nasledujúcej položky Celkom, ktorá sa preberá do projektového riadenia ako celkový čas z danej aktivity, a jednak sú oceňované sadzbou pre nadčas zadanou v projektovom riadení pre daný zdroj (rolu).
  Celkom

Súčet hodnôt z predchádzajúcich položiek Pracovná doba riešiteľa a Skutočný nadčas.

Položka sa využíva:

 • v Projektovom riadení: hodiny z tejto položky sa preberajú do projektového riadenia ako celkový skutočný čas z danej aktivity (viď napr. položka Skutočný pracovný čas v zozname Aktivít vystavených k projektu), bez ohľadu na to, či korešpondujú s Dobou trvania zadanou vyššie - teda zmysluplnosť zadania je na užívateľovi.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Na subzáložke je uvedený vlastný obsah aktivity. V hornej časti je v položke Popis uvedený popis, čoho sa daná aktivita týkala, čo je potrebné urobiť atď. K dispozícii sú posuvníky na listovanie v dlhších popisoch.

V predošlých verziách boli položky nutné, pokiaľ ste chceli využívať zobrazenie rozpracovaných aktivít v agende "Prehľad aktivít". Táto agenda bola od 14.51.2012 zrušená. Ďalej viď Často kladené otázky - Agenda "Prehľad aktivít" - kde je?. Položky sú k dispozícii i naďalej a je možné ho využiť ľubovoľným spôsobom.

Názov Popis
Položky potrebné na sledovanie vývoja aktivity Sú k dispozícii len vtedy, ak je v definícii typu aktivity zadanej v hlavičke začiarknuté, že ide o aktivitu na sledovanie obchodného vzťahu.
  Dátum budúceho kontaktu Plánovaný dátum budúceho kontaktu. Nemusí ísť vyložene o kontakt s cieľovým subjektom. Záleží na tom, čo v reále prestavuje daný typ aktivity. V skutočnosti nemusí ísť o dátum ďalšieho obchodného kontaktu, môže ísť o dátum akejkoľvek ďalšej činnosti, ktorú je potrebné vyvinúť, aby sa aktivita posunula smerom k cieľu (tzn. k úspešnému dokončeniu).
  Krok procesu Krok procesu, ktorý zodpovedá aktuálnemu stavu danej aktivity. Zadáte kód kroku procesu alebo vyberiete z číselníka krokov procesu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.
  Pravdepodobnosť úspechu Pravdepodobnosť úspechu, ktorá zodpovedá aktuálnemu stavu danej aktivity. Zadáte kód záznamu pravdepodobnosti úspechu alebo vyberiete z číselníka pravdepodobností úspechu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.
  Finančný objem

Možnosť zadať si, aký finančný objem daná aktivita predstavuje. Typicky využijete v prípade, že ide o nejaký obchodný vzťah. Táto položka potom môže predstavovať akýsi váhový koeficient, na základe ktorého sa riešiteľ môže rozhodovať, ako sa má jednotlivým aktivitám venovať. Informatívna položka, aktivity je podľa nej možné obmedzovať, no nemá žiadny ďalší význam.

  Plán. dát. uzavretia obchodu Plánovaný dátum uzavretia (dokončenia) danej aktivity. Informatívna položka, aktivity je podľa nej možné obmedzovať, no nemá žiadny ďalší význam.
Popis Popis, čoho sa daná aktivita týka, tzn. jej podrobný popis. Nepovinná položka.
Odpoveď Reakcia na danú aktivitu. Napr. záznam výsledku jednania apod. Nepovinná položka.

Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o aktivite aj obrázky ako obrazovú dokumentáciu - následne ich je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Subzáložka Kontakty

Táto subzáložka slúži pre možnosť zadať si k danej aktivite viacero firiem, prevádzkareň resp. osôb, ktorých sa daná aktivita týka, resp. ktoré sa jej účastnia. Ako bolo objasnené v kap. CRM a aktivity všeobecne, myslí sa tým "účastníci aktivity" na strane klienta (nie na strane vlastných pracovníkov). Subzáložka je k dispozícii len vtedy, ak je na danom type aktivity nastavené Používať kontakty.

Ide o prvok editovateľný zoznam na nastavenie príslušnosti ďalších firiem/prevádzkarní/osôb k danej aktivite. Zadávané položky:

Názov Popis
Firma Možnosť pridať na danú aktivitu okrem firmy, prevádzkarne a osoby zadanej v subzáložke Hlavička aktivity resp. v subzáložke Firma ďalšie firmy, prevádzkarne či osoby, ktorých sa daná aktivita týka.
Prevádzkareň
Osoba
Poznámka Ľubovoľná poznámka k danému kontaktu.

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu poradia a hľadanie hodnoty v zozname. Zmena poradia tu slúži len pre orientáciu, žiaden ďalší význam nemá.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Účastníci

Táto subzáložka slúži pre zadanie užívateľov resp. rolí, ktoré sa danej aktivity tiež nejak zúčastňujú. Zadaní účastníci jednak môžu ovplyvňovať, či daný užívateľ aktivitu uvidí, príp. ju bude môcť opravovať. Zadanie účastníkov nie je povinné. Ďalej viď Aktivity verzus prístupové práva. Ďalej môžu ovplyvňovať, komu sa daná aktivita bude zobrazovať v časovom pláne.

V iných častiach systému, kam sa premietajú aktivity pre daného riešiteľa, sa väčšinou zadaní účastníci nijako nezohľadňujú.

Ide o prvok editovateľný zoznam na nastavenie príslušnosti užívateľov/rolí k danej aktivite. Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Zadávané položky:

Názov Popis
Účastník

Identifikácia účastníka danej aktivity.

Ide o číselníkovú položku, pomocou ktorej sa vyberá možný užívateľ alebo možná rola. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia.

Zobrazovať v čas. pláne

Možnosť začiarknuť, či sa daná aktivita má v časovom pláne zobrazovať i tomuto účastníkovi. Ak nie je začiarknuté, zobrazuje sa len riešiteľovi zadanému v hlavičke aktivity.

Keďže účastníci nemajú na sebe zadaný zvlášť dátum a čas odkedy dokedy sa aktivity účastnia, použije sa dátum a čas naplánovaný priamo v hlavičke aktivity.
 
Môže nastať situácia, že sa v účastníkoch objaví i rola, ktorá je zároveň i riešiteľom aktivity. V tomto prípade sa v časovom pláne zobrazí aktivita podľa dátumu a času z kolekcie účastníkov, pričom pre ňu platia rovnaké pravidlá (ohľadne zadania dátumov a času) ako pre ostatných účastníkov (viď vyššie).

Oprávnenie

Zo skrytého zoznamu vyberiete hodnotu oprávnenia:

 • Vidieť - umožní, aby užívateľ/rola danú aktivitu mohol vidieť.
 • Upraviť - umožní, aby užívateľ/rola danú aktivitu mohol opravovať.

  Tieto oprávnenia sa významovo podobajú právam Zobraziť a Použiť, ktoré sa nastavujú pre chránené objekty.

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Evidencia času

Názov Popis
Pracovník

Užívateľ, ktorý vykonáva danú prácu na aktivite. Predvypĺňa sa aktuálne prihlásený užívateľ.

Dátum Dátum, ku ktorému je evidovaný strávený čas. Predvypĺňa sa aktuálny dátum. Povinná položka.
Odpracovaný čas  
Popis  
Od  
Do  

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q - Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je fókus aktuálne v položke Popis alebo Odpoveď, viď vyššie. Je k dispozícii iba v editačnom režime.