Aktivity - záložka Zoznam

Seznam zadaných aktivit omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo aktivity Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej aktivity:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

  • Novú aktivitu vystavovanú v agende vyvolanej "cez" inú agendu dokladov, je možné pri uložení k danému dokladu priamo pripojiť

Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Či bude užívateľ môcť aktivitu opravovať, závisí od nastavenia na type aktivity, od stavu aktivity a od toho, kto je jej oprávneným riešiteľom, viď Pravidlá pre zobrazovanie aktivít a manipuláciu s nimi a tiež Aktivity verzus prístupové práva. Opravy niektorých položiek môžu byť zakázané a to v prípade, že s aktivitou sa už vykonali také úkony, ktoré opravy týchto položiek vylučujú.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.


Vyvolať opravu aktivity je možné ešte ďalším spôsobom:

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Pokiaľ vymažete aktivitu, ku ktorej boli predtým priradené nejaké doklady (viď záložka Pripojené doklady), väzby týchto dokladov na aktivitu sa automaticky zrušia tiež.

Či bude užívateľ môcť aktivitu zmazať, závisí od nastavenia na type aktivity, od stavu aktivity a od toho, kto je jej oprávneným riešiteľom, viď Pravidlá pre zobrazovanie aktivít a manipuláciu s nimi a tiež Aktivity verzus prístupové práva. Aktivitu nie je možné vymazať, ak bola odovzdaná, tzn. existujú k nej nejaké odovzdané aktivity.


Vyvolať vymazanie aktivity je možné ešte ďalším spôsobom:

Skopírovať F9

Pri kopírovaní sa samozrejme preberajú len tie položky, ktoré má zmysel kopírovať (napr. stav aktivity sa nekopíruje, nekopírujú sa väzby na doklady apod.).


Vyvolať skopírovanie aktivity je možné ešte ďalším spôsobom:

Občerstviť F11
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Odovzdať Ctrl +D -

Slúži na odovzdanie aktivity ďalej, napr. inému riešiteľovi, k inej doplnkovej úlohe apod., viď aj popis stavu Odovzdané. Funkcia vytvorí nový záznam aktivity a skopíruje do neho niektoré dôležité položky zo zdrojovej aktivity (napr. Typ aktivity, Riešiteľa resp. Rolu riešiteľa, Predmet a časy), no užívateľ ich následne môže ľubovoľne zmeniť. Pri odovzdávaní aktivity sa kopírujú i väzby na súvisiace doklady, viď záložka Pripojené doklady.

Po uložení sa pôvodná aktivita automaticky nastaví do stavu Odovzdané a vytvorená aktivita s ňou bude zviazaná. Tieto väzby je možné sledovať v záložke História.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.