História volaní - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Zoznam tejto agendy alebo záložkách agendy Call Centrum, bližšie objasníme len nasledujúce prvky:

Názov Popis
Firma
resp.
Osoba

Možnosť vypísať si len uskutočnené volania s vybranou firmou alebo firmami resp. osobou alebo osobami.

Ak bolo v okamihu volania k telefónnemu číslu dohľadaných viac firiem, resp. osôb, nebolo možné firmu, resp. osobu konkrétne identifikovať a takéto záznamy nie je možné za firmu, resp. osobu obmedzovať. Viď aj popis v paneli Hľadanie v agende Call Centrum.