História volaní - záložka Zoznam

Seznam záznamů provedených volání z agendy Call Centrum, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje:

Názov Popis
Telefónny prístroj Číslo a meno telefónneho prístroja, ktorý sa v rámci spustenej agendy Call Centrum aktuálne monitoroval a na ktorom volanie prebehlo.
Čas začiatku vyzváňania Dátum a čas zahájenia vyzváňania.
Čas ukončenia spojenia Dátum a čas ukončenia spojenia.
Volajúci

Číslo, ktoré volalo alebo bolo volané. Vrátane informácie, či sa číslo dohľadalo a príp. identifikácie dohľadanej firmy alebo osoby:

Príklad záznamov uskutočnených volaní

Dĺžka vyzváňania/ spojenia/ celková dĺžka Dĺžka v sekundách.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný záznam vytvoril, tzn. užívateľ, ktorý v danom momente príslušný telefónny prístroj monitoroval.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Ide o výpis záznamov vzniknutých v agende Call Centrum. Preto tu nie je možné pridávať nové. (Nový záznam sa pridá do tejto agendy vtedy, ak sa uskutoční volanie).
Detail / Zoznam F3 Táto agenda nemá k dispozícii záložku Detail, teda pre ňu funkcia nemá význam. Detaily záznamov je možné prehliadať priamo v agende Call Centrum.
Opraviť

F4

Podobne ako nemožno pridávať nové pohyby, nemožno ich ani opravovať. Pokiaľ potrebujete niektorý záznam opraviť, musíte to vykonať opravou daného dokladu.
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8  
Skopírovať F9 Podobne ako nemožno pridávať nové záznamy, nemožno ich ani kopírovať.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 - Pre túto agendu nemá význam.
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia Nastavenia po uložení záznamu po editácii nemá pre túto agendu význam, keďže sa tu záznamy needitujú.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-  

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.