Kampane (CG)

Agenda marketingových kampaní.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slúži na zadávanie a evidenciu záznamov na realizáciu marketingových oslovení určitej množiny firiem či osôb (typicky určitého segmentu potenciálnych zákazníkov). Každá kampaň je nejakého typu, pričom typ kampane špecifikuje predovšetkým komunikačný kanál, ktorým budú adresáti oslovení, a tím i spôsob realizácie kampane. Na kampaniach sa zadáva množina adresátov, pričom ich je možné na kampaň zadávať rôznymi spôsobmi (ručne výberom z číselníkov, pomocou ABRA schránky, pomocou sprievodcu). Novú kampaň je možné zadať samostatne alebo podľa inej už existujúcej kampane (s možnosťou prevzatia vybraných adresátov). Kampane podľa úrovne svojho spracovania nadobúdajú rôzne stavy. Ak je kampaň pripravená na spracovanie, spustí sa, pričom v rámci spustenia prebieha jej realizácia. To môže prebehnúť automaticky hromadne (typicky pre kampane realizované jednorazovo pre všetkých oslovených adresátov (napr. direct mail)) alebo ručne po jednom (typicky pre kampane, kde oslovenie adresátov prebieha po jednom (napr. telefonické obtelefónovávanie)). V rámci realizácie kampane s ohľadom na jej typ môže dôjsť k vystaveniu súvisiacich dokladov (napr. dokladov odoslanej pošty, aktivít pre oslovených adresátov, ...) a podľa výsledku realizácie sa nastavujú rôzne stavy oslovenia. Zmena stavu oslovenia adresátov sa vykonáva realizáciou kampane v rámci spustenia kampane, príp. v agende Spracovanie kampaní. Adresátov jednotlivých kampaní a ich stavy oslovenia je možné súhrnne sledovať v agende Adresáti kampaní. Pri realizácii kampaní sa berie ohľad na adresátov, ktorí si neželajú byť oslovovaní príslušnými komunikačnými kanálmi (zakázaní adresáti). Pre účely variantných oznámení pre jednotlivých adresátov je možné ďalej na kampani využívať tzv. premenné kampaní. Podrobnejšie viď proces kampaní v kap. Kampane - všeobecne.

Pre účel spätného vyhodnocovania je možné na kampani informačne evidovať časové údaje plánované a časové údaje skutočné a plánované a skutočné náklady.

Kampane môžu mať väzbu aj na iné záznamy v systéme, ku ktorým sa nejakým spôsobom môžu viazať, môžu to byť napr. strediská, zákazky, obchodné prípady, projekty. Podľa týchto záznamov je možné kampane obmedzovať, triediť a. i. a z agend týchto záznamov je tiež možné v záložke Súvislosti sledovať kampane súvisiace s daným záznamom.

Na kampani typu Osobná návšteva sa zadá nielen firma, ale aj konkrétna osoba (ak je známa) a zákazka, ktorej sa kampaň týka. Takáto kampaň bude potom figurovať v záložke Súvislosti nielen pre danú firmu, ale i danú osobu a zákazku.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).