Kampane - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej kampani zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku kampaniam sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Údaje adresátov Chyby Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Kampaň číslo

Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Záznamy kampaní sa z hľadiska evidencie pokladajú za doklady, viď Kampane - všeobecne.

Kontrola Popis položky viď záložka zoznam.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Rad

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.

Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum Dátum vystavenia dokladu kampane. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Názov kampane

Textový názov kampane. Nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať. Názov by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname.

Typ kampane

Typ danej kampane. Názov typu kampane zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka Typov kampaní. Ako bolo spomenuté v kap. Segmentácia - všeobecne, typ kampane o.i. ovplyvňuje, aký bude komunikačný kanál a ako bude daná kampaň realizovaná. Na základe vybraného typu kampane sa predvypĺňajú niektoré ďalšie údaje, podľa toho, ktoré a ako sú pre daný typ kampane nastavené v jeho definícii.

Typ kampane je možné opravovať len vtedy, ak je kampaň ešte v stave Príprava.

Stredisko Povinná položka. Stredisko pre danú kampaň. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu kampane zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Zákazka

Zákazka pre danú kampaň. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu kampane zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch. Potom je povinná pre kampane s komunikačnými kanálmi e-mail a pošta, pretože ak by tu nebola zadaná, nebolo by ju možné vyplniť do následných dokladov, kde môže ísť o povinnú položku (viď napr. doklady odoslaných e-mailov, odoslanej pošty, aktivity, ...) a tieto doklady by potom nebolo možné vystaviť a uložiť. Pre ostatné komunikačné kanály je nepovinná.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Stav kampane Každý záznam môže nadobúdať niekoľko stavov, podľa úrovne spracovania (vybavenia danej kampane). Povinná položka. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovaný stav. Stavy sú stanovené pevne z programu. Stav kampane je možné v rámci opravy záznamu ručne meniť len na stav "V príprave". Zmena stavu môže byť vyvolaná aj automaticky. Ďalej viď Stavy kampaní.
Rozpočet

Predpokladané výdaje. Informatívna položka.

Skutočné výdaje

Skutočné výdaje. Informatívna položka. V prípade kampaní typu Pošta sa po vygenerovaní dokladu odoslanej pošty vyplní cenou zásielky (ale len v prípade, že predtým bola nulová, tzn. nebola zadaná ručne užívateľom).

Plán
  Zahájenie Plánovaný deň a čas zahájenia. Predvypĺňa sa aktuálny dátum a hodina. Plánované časové údaje zahájenia resp. dokončenia kampane s presnosťou na minúty. Slúži pre možnosť spätného vyhodnocovania spracovania kampaní v porovnaní so skutočnými časovými údajmi a pod. Ak ste časové údaje zmenili, ale chcete ich zaktualizovať aktuálnymi údajmi, je k dispozícii funkčné tlačidlo na rýchle predvyplnenie aktuálneho dátumu a času.
  Dokončenie Plánovaný deň a hodina dokončenia, tzn. termín uskutočnenia kampane.
Skutočnosť
  Zahájenie Skutočný deň a čas zahájenia.

Skutočné časové údaje zahájenia resp. dokončenia s presnosťou na minúty. Slúži pre možnosť spätného vyhodnocovania spracovania kampaní v porovnaní s plánovanými časovými údajmi, možnosť sledovania nedokončených kampaní a pod.

Položky zahájenia a dokončenia sa editujú rovnakým spôsobom ako pri plánovaných časových údajoch v sekcii Plán. Program ďalej vypĺňa skutočné časy aktuálnymi údajmi pri zmene stavu kampane, a to nasledovne:

 • Pre stav V príprave - Nič sa nedeje.
 • Pre stav Spustené - Systém zapíše skutočný čas zahájenia aktuálnym dátumom.
 • Stav Ukončené - Systém zapíše skutočný čas dokončenia aktuálnym dátumom.
  Dokončenie Skutočný deň a hodina dokončenia, tzn. termín uskutočnenia kampane.

Subzáložka Údaje adresátov

Slúži pre zadanie subjektov, ktoré si prajete osloviť a prípadne i premenných, ktoré sú pre danú kampaň potrebné. Zadávané položky sú kvôli prehľadnosti ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Adresáti Hodnoty premenných

Subzáložka Adresáti

Obsahuje editovateľný zoznam pre zadanie zoznamu subjektov, ktoré majú byť danou kampaňou oslovené. Zoznam adresátov sa po uložení pre lepšiu orientáciu zotriedi abecedne podľa firmy.

Názov Popis
Typ adresy

Typ adresy určuje, aký subjekt bude nakoniec oslovený a ovplyvňuje, aké ďalšie položky budú k dispozícii a ako sa budú predvypĺňať:

Kvôli urýchleniu zadávania sa pri novom riadku typ adresy predvypĺňa zadaným typom z riadka predchádzajúceho.

Pri prechodoch z jedného riadka na druhý sa môže stať, že ak je fókus v položke Typ adresy, tak je v nej vidieť koniec popisu zvoleného typu riadka. To je však bohužiaľ vlastnosť všetkých comboboxov vo Windows, ak je v nich text dlhší ako ich šírka. Je to len kozmetická záležitosť, pri odchode fókusu z položky Typ sa opäť zobrazuje začiatok popisu typu.

Firma

Firma z Adresára firiem. Povinná položka, ak je Typ adresy Firma alebo Prevádzkareň (tak určuje firmu resp. jej prevádzkareň, ktorá bude oslovená). Nepovinná položka, ak je Typ adresy Osoba (tak slúži len pre špecifikáciu kontaktných údajov na osobu, ktorá bude oslovená). Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára.

Prevádzkareň Je dostupná len v prípade, že je Typ adresy Prevádzkareň. Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z nadefinovaných prevádzkarní k firme zadanej v predchádzajúcej položke. Pre zadávanie prevádzkarní platia podobné pravidlá ako v iných častiach systému, viď napr. položka Prevádzkareň v záložkách Firma jednotlivých dokladov.
Osoba

Odkaz na osobu z Adresára osôb. Povinná položka, ak je Typ adresy Osoba (tak určuje osobu, ktorá bude oslovená). Zadáte údaj pre výber osoby buď priamo z klávesnice alebo ju vyberiete z vyvolaného číselníka osôb.

Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len podľa osôb aktuálne pripojených k prevádzkarni firmy zadaných v predchádzajúcej položke (popis obmedzenia viď popis obmedzovacieho panela v záložke Zoznam agendy osôb). Ak však nie je Typ adresy Prevádzkareň alebo k prevádzkarni nie je pripojená žiadna osoba, číselník sa defaultne obmedzí na osoby patriace k celej firme. Je však možné zadať i osobu, ktorá nie je priradená k danej firme resp. prevádzkarni. Pre zadávanie osôb platia podobné pravidlá ako v iných častiach systému, viď napr. položka Prevádzkareň v záložkách Firma jednotlivých dokladov.

Tu naviac platí to, že ak je Typ adresy Prevádzkareň a vo vyvolanom číselníku osôb (zafiltrovanom za danú prevádzkareň) zmeníme prevádzkareň za inú a vyberieme osobu pripojenú k tejto druhej prevádzkarni, po jej výbere sa tiež automaticky zmení položka Prevádzkareň.

Majme firmu s prevádzkarňami "Predajňa Bratislava" a "Predajňa Košice" a k obom prevádzkarniam danej firmy majme pripojené nejaké osoby. Nech typ adresy je Prevádzkareň, a zadáme prevádzkareň "Predajňa Bratislava". Otvoríme si malý číselník osôb. Číselník sa ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len na osoby pripojené k prevádzkarni "Predajňa Bratislava". Vo filtri zmeníme prevádzkareň na "Predajňa Košice" a vyberieme niektorú z osôb k tejto prevádzkarni pripojených. Tým sa i do položky Prevádzkareň použije hodnota "Predajňa Košice".

Ulica

Adresa subjektu.

Povinný údaj, ktorý je predmetom Kontroly pre typ kampane s komunikačným kanálom pošta.

Tu zadáte príslušnú e-mailovú adresu. Položka môže obsahovať aj viac e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Povolená dĺžka je max. 100 znakov. E-mailová adresa tu zadaná sa použije pri spracovaní kampane na predvyplnenie e-mailu Adresáta v agende Odoslané e-maily.

Pre predvyplnenie položiek platí: hľadá sa v údajoch firiem, prevádzkarní, v služobných údajoch osôb pripojených k daným firmám (viď tiež Väzby firmy - osoby) alebo v privátnych údajoch osôb, a to s ohľadom na to, aký je zadaný Typ adresy, viď vyššie, a ako sú vyplnené predchádzajúce položky Firma, Prevádzkareň a Osoba:

 • Ak je adresa typu Firma, platí:
  • predvyplní sa z údajov sídla firmy. Ak tam nie sú zadané, nepredvyplní sa nič. Na údaje prípadne zadanej osoby sa nijako neberie ohľad.
 • Ak je adresa typu Prevádzkareň, platí:
  • predvyplní sa z údajov prevádzkarne firmy. Ak tam nie sú zadané, nepredvyplní sa nič. Na údaje sídla firmy a prípadne zadanej osoby sa nijako neberie ohľad.
 • Ak je adresa typu Osoba, platí:
  • ak je zadaná súčasne firma + osoba a daná osoba je k danej firme pripojená a má v služobných údajoch pri tejto firmy v adresári firiem vyplnené služobné telefóny a služobný e-mail (viď firemné telefóny a e-mail v zozname osôb v subzáložke Osoby), predvyplnia sa tieto služobné telefóny resp. e-mail. Ak tam nie sú zadané, nepredvyplní sa nič. Adresa sa predvyplní buď z údajov sídla firmy (ak osoba nie je pripojená ku konkrétnej prevádzkarni danej firmy) alebo z údajov prevádzkarne firmy (v opačnom prípade).
  • ak je zadaná súčasne firma + osoba, ale daná osoba nie je k danej firme pripojená, predvyplní sa adresa, telefóny i e-mail z údajov sídla firmy.
  • ak nie je zadaná súčasne firma, predvyplní sa adresa, telefóny i e-mail z privátnych údajov osoby. Ak tam nie sú zadané, nepredvyplní sa nič.
 • Ak je adresa typu E-mail, platí:
  • ak je zadaná firma, ale nie je zadaná osoba, predvyplní sa e-mail z údajov sídla firmy. Ak tam nie je zadaný, nepredvyplní sa nič.
  • ak je zadaná osoba, ale nie je zadaná firma, predvyplní sa e-mail z privátnych údajov osoby. Ak tam nie je zadaný, nepredvyplní sa nič.
  • ak je zadaná súčasne firma + osoba, predvyplní sa e-mail z privátnych údajov osoby (bez ohľadu na to, či daná osoba je či nie je k firme pripojená). Ak tam nie je zadaný, nepredvyplní sa nič.
  • položku pri adrese typu E-mail je možné naplniť i načítaním so súboru pomocou funkcie Zoznam adries.
Mesto
Tel.1, Tel.2, Fax

Telefóny na oslovovaný subjekt.

Povinný údaj, ktorý je predmetom Kontroly pre typ kampane s komunikačným kanálom telefónny hovor.

E-mail

E-mailová adresa na oslovovaný subjekt.

Povinný údaj, ktorý je predmetom Kontroly pre typ kampane s komunikačným kanálom e-mail.

Povinná položka, ak je Typ adresy E-mail.
Stav

Stav oslovenia adresáta.

 • Neoslovený - východiskový stav po pridaní adresáta do kampane. Príp. ručne v rámci funkcie Oprava kampane.
 • Oslovený - nastavuje sa pri úspešnom vykonaní kampane. Má význam pre všetky typy kampaní. Nastavuje sa:
 • Nezastihnutý - určený pre prípad, kedy sa nepodarilo adresáta zastihnúť. Má význam len pre kampane typu Telefónny hovor a Osobný kontakt. Nastavuje sa:
 • Spam - určený pre prípad, že je adresát medzi zakázanými adresátmi. Má význam pre všetky typy kampaní. Nastavuje sa:
Termín kontaktu

Termín, kedy došlo k osloveniu adresáta. Nastavuje sa:

Sp. väzba

Spätná väzba pre daného adresáta z číselníka Spätných väzieb. Informuje o tom, ako prebehol kontakt s daným adresátom. Môže slúžiť aj pre rozhodnutie, či má byť kontaktovaný v ďalšej kampani či nie (pre výber adresátov pre tvorbu následnej kampane v rámci funkcie Nová podľa kampane). Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na tie spätné väzby, ktoré sú priradené k danému typu aktivity, viď Kampane - všeobecne. Nastavuje sa:

 • ručne. A to buď tu (možné len vtedy, ak je stav oslovenia adresáta Oslovený (čo je možné len v prípade, že je kampaň spustená)) alebo pomocou agendy Spracovanie kampaní funkciou Hotovo. Z toho o. i. plynie, že má praktický význam len v prípade kampaní typu Osobný kontakt a Telefónny hovor a hlavne v prípade tých, u ktorých prebieha oslovenie individuálne.

  Ak následne dôjde k zmene stavu oslovenia adresáta späť na Neoslovený, Nezastihnutý resp. Spam, dôjde k vyčisteniu položky so zadanou spätnou väzbou.

Dôvodom obmedzenia prípadov, kedy je Spätná väzba k dispozícii na editáciu, je o. i. to, že spätné väzby môžu byť pre každý typ kampane iné. Ale keďže spätnú väzbu je možné zadávať len pri stave Oslovený, stav Oslovený je možné zadať len na spustenej kampani, na ktorej už nie je možné meniť Typ kampane, je zaistené, že nie je možné najprv zadať spätnú väzbu a následne zmeniť typ kampane, ku ktorému by táto nepatrila.

Doklad

Doklad, ktorý oslovením daného adresáta v rámci kampane daného typu vznikol. Má význam len pre kampane s komunikačnými kanálmi e-mail a pošta, kedy môže vzniknúť doklad v agende Odoslané e-maily resp. doklad agende Odoslaná pošta.

Stav e-mailu

Informuje o tom, či už bol vytvorený e-mail z agendy Odoslané e-maily odoslaný a s akým výsledkom. Viď položka Stav pri zázname odoslaného e-mailu. Má význam len pre kampane s komunikačnými kanálmi e-mail.

V spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

Navigátor v tejto subzáložke

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu adresátov a hľadanie hodnoty v zozname
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
 • Sprievodca - slúži na hromadné pridanie adresátov. Vyvolá Sprievodcu pridaním adresátov kampane, kde si môže užívateľ pohodlne nadefinovať, akých adresátov chce osloviť.
 • ABRA schránka - možnost přidání adresátů vložením z ABRA schránky.
 • Seznam e-mailů - K dispozici jen tehdy, je-li ve firemním parametru povoleno používat volné e-mailové adresy. Má význam len pre kampaň typu e-mail. Slúži na hromadné pridanie adresátov s typom adresy e-mail vložením z TXT súboru so zoznamom e-mailových adries, ktoré majú byť oslovené. Čo riadok v txt súbore, to riadok v zozname adresátov. Ak je v riadku txt súboru viac mailových adries, musia byť oddelené adekvátnym oddeľovačom (daný reťazec by mal byť mailová adresa v správnej syntaxi - viď požadovaná syntax pre oddelenie e-mailových adries v položke E-mail). Ak by načítaná e-mailová adresa bola príliš dlhá (viď max. povolená dĺžka v položke E-mail), bude automaticky skrátená. Následne samozrejme zrejme nebude platná, čo je potrebné skontrolovať a príp. upraviť.
   
 • Test e-mailu - K dispozici jen pro kampaň typu e-mail. K dispozícii aj mimo editačný režim. Otvorí sa príslušný e-mailový klient, ak máte nejakého k dispozícii, a v ňom zobrazí e-mail tak, ako bude odoslaný (teda vrátane vyhodnotenia prípadných použitých premenných kampane atď.). Tu sa použije štandardne SimpleMAPI rozhranie alebo OLE rozhranie Outlooku, závisí od nastavenia parametra UseOutLookWithOLE v Nexus.cfg, resp. od toho, aký je váš východiskový klient pre SimpleMAPI. Viac viď Využitie MAPI.

  V prípade SimpleMAPI rozhrania v kombinácii s Outlookom však dochádza k problémom, kedy Outlook použije formát odoslaného e-mailu RTF, aj keď má nastavené, aby tak nečinil, čo vedie k problémom s čitateľnosťou príloh u adresátov e-mailu. Preto je k dispozícii spomenutý parameter, ktorým je možné zaistiť, že sa SimpleMAPI rozhranie nepoužije. Viac viď Využitie MAPI.

  Pri niektorých e-mailových klientoch sa vytvorený obsah e-mailu zobrazí rovno v obsahu e-mailu, pri niektorých sa zobrazí ako e-mail s prázdnym obsahom, ale s prílohou s názvom JclMapi.htm, v ktorej je vytvorený obsah e-mailu.

 • Otvoriť doklad - na otvorenie agendy s vytvoreným dokladom, kde si ho môžete prehliadať, opravovať, zobrazovať s ním zviazané doklady a pod. Po stlačení tohto tlačidla sa "cez" agendu Kampaní otvorí agenda Odoslané e-maily resp. agenda Odoslaná pošta obmedzená na vytvorený zvolený čerpaný doklad (tzv. červené obmedzenie). Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie danej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých takýchto dokladov a pod.). K dispozícii sú potom všetky funkcie danej agendy. K dispozícii aj mimo editačný režim.

Subzáložka Hodnoty premenných

Obsahuje needitovateľný zoznam premenných kampaní, ktoré sú pripojené k typu kampane zadanému v hlavičke kampane na jeho subzáložke Premenné. Tu slúži na zobrazenie hodnôt týchto premenných po ich vyhodnotení pre aktuálneho adresáta zo subzáložky Adresáti kampaní. Môžete si teda skontrolovať, či sa pre daného adresáta premenná vyhodnotila správne podľa vašich predstáv. Použitie je objasnené na príklade v kap. Premenné kampaní.

Premenné kampaní sa tu pre novo pridaného adresáta zobrazia až po uložení riadka s adresátom.

Ako bolo spomenuté v popise funkcie Vymazať pri premenných kampaní, platí, že pri spracovaní kampaní sa vyhodnocujú i prípadne skryté premenné (tzn. ak bola premenná použitá na type kampane následne skrytá).

Subzáložka Chyby

Subzáložka je k dispozícii len vtedy, ak:

Slúži na zobrazenie zoznamu chýb, aby o nich bol užívateľ informovaný, mohol ich príčiny odstrániť a akciu prípadne zopakovať. Objasníme na príkladoch:

Ide o kontrolu adresátov vyvolanú pri kampani, ktorá je napr. s komunikačným kanálom e-mail a kde je zadaný adresát, ktorý je uvedený medzi zakázanými adresátmi so zákazom posielania e-mailov. Systém pre takého adresáta nahlási a zobrazí chybu, že nie je možné nastaviť stav oslovenia adresáta na "Oslovený", pretože je adresát uvedený v číselníku zakázaných adresátov. Ak by kontrola kampane nebola vykonaná, vypísala by sa podobná chyba až pri spustení kampane a stav oslovenia takého adresáta by sa nastavil na hodnotu "spam".

Ide o spustenie kampane s komunikačným kanálom pošta, ale nie je možné vytvoriť požadovaný doklad Odoslaná pošta, keďže:

1) došlo k chybe v zadaní položky Odosielateľ pošty. Tzn., že užívateľ vykonávajúci kampaň buď vôbec nie je uvedený medzi užívateľmi modulu evidencie pošty alebo tu je uvedený, ale nemá vyplnenú položku Užívateľ.

2) došlo k chybe v zadaní položky Zdrojový rad. Tzn., že pre vystavenie dokladu Odoslaná pošta nie je možné použiť rad dokladov nastavený v definícii daného typu kampane. Dôvodom bude najskôr to, že daný rad bol medzitým skrytý, alebo užívateľ vykonávajúci kampaň nemá prístupové právo pre použitie tohto radu dokladov.

3) došlo k chybe, že cena nesmie byť nulová. Tzn., že na doklade Odoslanej pošty z nejakého dôvodu nie je zadaná cena zásielky (poštovné), ktorá je pre daný typ obsahu odoslanej pošty povinná. Tzn., že v definícii daného typu kampane máte buď zvolený chybný Cenník pošty, alebo zvolený Cenník pošty vykonáva nejaké kontroly, ktoré nie sú splnené (napr. kalkuluje cenu zásielky na základe hmotnosti, ale vy ste neudali v definícii Typu kampane hmotnosť, alebo ste vyplnili všetko, ale z nejakého dôvodu došlo k chybe pri vyhodnocovaní ceny daným cenníkom a pod. Viac viď Vyčíslenie poštovného a použitie kontrolných výrazov.

Ide o spustenie kampane s ľubovoľným komunikačným kanálom, ale u ktorého typu je začiarknuté "Založiť aktivitu po oslovení adresáta", ale nie je možné vytvoriť požadovanú aktivitu, keďže:

1) došlo k chybe v zadaní položky Typ aktivity. Tzn., že pre vystavenie dokladu Aktivita nie je možné použiť typ aktivity nastavený v definícii daného typu kampane. Dôvodom bude najskôr to, že daný typ bol medzitým skrytý, lebo nie je priradený k oblasti predvyplnenej do položky Oblasť aktivity. Podrobne viď popis položky Typ aktivity na aktivite.

2) došlo k chybe v zadaní položky Firma. Tzn., že sa má zakladať aktivita takého typu aktivít, u ktorého je nastavené, že firma je povinná, a zrejme daná firma nie je zadaná. Tzn. adresátom je napr. len samotná osoba, u ktorej nie je súčasne uvedená firma.

Ide o spustenie kampane s komunikačným kanálom e-mail. Ale zadaný e-mail u niektorého adresáta má neplatný formát, teda ho nie je možné odoslať. Správnosť formátu e-mailu viď popis funkcie Kontrola.

Medzi adresátmi sú duplicitne dva adresáti s typom adresy Firma a so zhodnou firmou i osobou. Kontrola nahlási nájdenie duplicitného adresáta.

Záložka Chyby zmizne, ak pominú dôvody na jej zobrazovanie. Tzn. napr. ak je pri kampani, ktorej kontrola skončila chybou (viď hodnota položky Kontrola) znovu vykonaná kontrola a tá je vykonaná s výsledkom OK.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Import - -

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Kampane

Možnosť importovania vybraných kampaní do editovanej kampane. Tu ide v podstate o vytvorenie novej kampane podľa vzoru(ov), riešené na rovnakom princípe ako procesná tvorba dokladov. V tomto prípade ide o rýchle vystavenie novej kampane podľa vybraných iných kampaní. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - Kampane (CG) -> Kampaň (CG).

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa kampane v záložke Zoznam kampaní s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.