Kampane - záložka Zoznam

Seznam zadaných kampaní omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo kampane Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Kontrola

Informácia o tom, či bola daná kampaň skontrolovaná a s akým výsledkom. Položka nie je editovateľná, nastavuje sa automaticky. Ako kontrolu vyvolať, viď možnosti vyvolania kontroly adresátov. Čo sa kontroluje a ako, viď popis Vecný obsah - kontrola adresátov. Možné hodnoty:

 • OK - kontrola prebehla bez chýb.
 • Chyba - kontrola prebehla s nejakou chybou. Ak je chyba opravená, tak ďalšia vykonaná kontrola už prebehne bez chyby a nastaví sa stav kontroly na OK.
 • Bez kontroly - kontrola pre danú kampaň aktuálne nie je vykonaná. Tzn. buď ešte nebola vôbec uskutočnená alebo uskutočnená bola, ale následne bola anulovaná.

  Na túto hodnotu sa totiž stav kontroly tiež automaticky prepne v prípade už skôr skontrolovanej kampane, ak boli následne na kampani vykonané také zmeny, ktoré výsledok kontroly anulujú (napr. ak sa na kampani typu e-mail opraví e-mailová adresa).

  Stav vykonania kontroly sa zohľadňuje napr. pri spustení kampane, viď funkcia Spustiť.

Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad opravil.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu. Ako bolo uvedené v kap. Kampane - všeobecne, existuje možnosť vystaviť novú kampaň na základe nejakej inej už existujúcej, čím značne urýchlite jej vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia novej kampane sa líšia v podstate iba tým, či do nej importujete nejaký doklad hneď na začiatku alebo nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov. No bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu bude nový doklad tvoriť, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile kampane.

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Opravy niektorých položiek môžu byť zakázané a to v prípade, že s kampaňou sa už vykonali také kroky, ktoré opravy týchto položiek vylučujú.

Oprava môže spôsobiť zhodenie stavu kontroly.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Ak vymažete kampaň, ku ktorej predtým boli vytvorené nejaké doklady (viď Realizácia kampane), väzby týchto dokladov na kampaň sa tiež automaticky zrušia.

Skopírovať F9 Pri kopírovaní sa samozrejme preberajú len tie položky, ktorých kopírovanie má zmysel (napr. stav kampane alebo stav oslovenia adresátov sa nekopíruje a pod.). Nekopíruje sa tiež napr. položka e-mail, ak ide o e-mail neplatného formátu. Správnosť formátu e-mailu viď popis funkcie Kontrola.
Občerstviť F11
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Spustiť -

Slúži na spustenie kampane. Pred samotným spustením najskôr overuje "stav kontroly" kampane (zobrazovaný v zozname v položke Kontrola) a ak nie je stav kontroly "OK", užívateľa na to upozorní, povolí však pokračovať. Ak bude užívateľ pokračovať, vystavuje sa riziku, že danú kampaň nebude možné pre všetkých adresátov úspešne vykonať.

Ak je pre kampan s komunikačným kanálom e-mail stav kontroly "Chyba", pretože nejaký adresát má napr. zadaný e-mail neplatného formátu, a napriek tomu danú kampaň spustíte, bez toho aby ste chybu opravili, nepodarí sa vám e-mail tomuto adresátovi úspešne odoslať.

Následne prevedie kampaň do stavu Spustené a zrealizuje ju. Viac viď Realizácia kampane.

Ak pri realizácii kampane dôjde k nejakým chybám (napr. nie je možné vytvoriť požadovaný doklad, pretože nie je k dispozícii nejaká povinná položka a pod.), zobrazí sa informačné hlásenie s tým, že detail chýb bude zobrazený v subzáložke Chyby danej kampane. Užívateľ si ich tu môže prehliadnuť, aby ich mohol následne riešiť a akciu prípadne zopakovať. Príklady chýb viď popis v subzáložke Chyby. Adresát, pri ktorom došlo k chybe, zostane (podľa charakteru chyby) neoslovený.

Kampaň je možné spustiť aj opakovane (napr. pre prípad, že niektorých adresátov sa z dôvodu chyby pri predchádzajúcom spustení nepodarilo osloviť alebo boli dodatočne pridaní ďalší adresáti). Už oslovení adresáti (adresáti so Stavom oslovenia = Oslovený) samozrejme znovu oslovovaní nebudú. Viac viď Realizácia kampane.

Ukončiť -

Prevedie kampaň do stavu Ukončené. Ide iba o informatívne ukončenie, žiadne ďalšie akcie s tým spojené sa nevykonávajú.

Kontrola -

Ide o jednu z možností vyvolania kontroly adresátov. Skontroluje správnosť zadania údajov adresátov kampane.

Pre každý typ kampane vykonáva iba tie kontroly, ktoré majú pre daný typ kampane v danom okamihu zmysel. Kontroluje:

 • Vyplnenosť údajov a to pre kampaň typu:
  • Telefónny hovor - vyplnenosť aspoň jedného telefónu
  • Pošta - vyplnenosť adresy (mesto, ulica, PSČ)
  • E-mail - vyplnenosť e-mailu a platnosť formátu e-mailu. Za neplatný formát sa považuje e-mailová adresa s menej ako 6-timi znakmi (tzn. aj nevyplnená), adresa obsahujúca diakritiku, adresa neobsahujúca @.

   Pre typ Osobný kontakt sa nekontroluje nič, pretože v prípade tohto typu kanála by to nebolo zmysluplné, kontrola je na užívateľovi, ktorý kampaň realizuje.

 • Duplicity údajov. Tu sa kontrolujú duplicity, ktoré by mohli predstavovať problém. Napr.:
  • pre typ adresátov Firma dva záznamy s rovnakou firmou (ak by šlo ale napr. o dve rôzne firmy s rovnakou adresou (mesto, ulica, ...), tak sa ako duplicita samozrejme nevyhodnotia).
  • pre typ adresátov Prevádzkareň dva záznamy s rovnakou firmou a prevádzkarňou
  • pre typ adresátov Osoba dva záznamy s rovnakou firmou a osobou alebo dva záznamy bez firmy a rovnakou osobou
  • dvaja adresáti (ktoréhokoľvek typu) s rovnakou e-mailovou adresou (aby nedochádzalo k zbytočným "spamom") - Len pre kampane typu E-mail.
 • Prítomnosť adresáta medzi zakázanými adresátmi

Nájdené nezrovnalosti sa zobrazia v subzáložke Chyby danej kampane. Užívateľ si ich tu môže prehliadnuť, aby ich mohol následne riešiť a akciu prípadne zopakovať. Príklady chýb viď popis v subzáložke Chyby. Ako bolo spomenuté v kap. Kampane - všeobecne, podľa výsledku kontroly na kampani sa nastaví stav kontroly, zobrazovaný v zozname v položke Kontrola.

Kontrola môže byť v závislosti od počtu adresátov i časovo náročnejšia. Odporúčame ju však vykonávať, aby ste zabránili zbytočným spamom. Z časových dôvodov kontroly na duplicity a iné kontroly neprebiehajú automaticky priamo pri samotnej práci s kampaňou, spomaľovalo by to odozvu systému.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.