Kategorizačné údaje

Zoznam kategorizačných údajov.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • obmedzovacieho panela
 • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Umožňuje definovať kategorizačné údaje, ktoré bude možné zobrazovať v adresári firiem na záložke Kategorizácia. Podrobnejšie viď CRM - segmentácia.

Význam kategorizačných údajov dodávaných výrobcom:

 • Zadávané odkazom na dodávané položky objektu firma:
 • Počítané dávkovým výpočtom:
  • Obrat u nás dle prvotních dokladů – Z faktur vydaných se zjistí celková částka v lokální měně bez daně za všechna období a sníží se o dobropisy. Z pokladničných príjmov sa tiež zistí suma v lokálnej mene bez dane za všetky obdobia a zníži sa o vrátenie pokladničných príjmov.
  • Obrat u nás podľa výnosových účtov - Obrat sa zisťuje z výnosových účtov; tzn. účtov, ktorých kód začína číslicou 6 (na Typ účtu sa nehľadí).
  • Obrat ve fiskálním roce dle prvot. dokladů - Stejný způsob výpočtu jako v případě Obratu u nás dle prvotních dokladů s tím rozdílem, že se počítá za doklady vystavené v aktuálním fiskálním období.
  • Obrat ve fiskálním roce dle výnos. účtů - Stejný způsob výpočtu jako v případě Obratu u nás dle výnosových účtů s tím rozdílem, že se počítá za doklady vystavené v aktuálním fiskálním období.
  • Nezaplatené - z faktúr vydaných sa zistí suma v lokálnej mene s DPH podľa výpočtu:

   Fakturované – Zaplatené - (Dobropisované - Zaplatené v dobropisoch)
  • Nezaplatené po splatnosti – rovnaký spôsob výpočtu s tým rozdielom, že sa zahrnú len tie doklady, ktorým už vypršal dátum splatnosti.
  • Priemerná splatnosť – Ide o vážený priemer medzi dobou reálnej úhrady a vzniku sumy na zaplatenie (tzn. akási priemerná doba platenia daného odberateľa). Tento údaj je možné použiť na predikciu CashFlow. Ak napr. vieme, že klient platí priemerne za 23 dní bez ohľadu na to, že má splatnosť napr. 14 dní, môžeme odhadovať voči svojim výdajom, koľko peňazí bude v danom dni na účte. Tento kategorizačný údaj sa dá používať napr. aj na nastavenie odberateľského úveru (á la kto rýchlo a dobre platí, môže mať odberateľský kredit väčší a pod.). Pretože ide o priemer všetkých platieb vzhľadom k vystaveniu dokladov, nezapočítavajú sa do neho nezaplatené doklady, čiastočne zaplatené doklady sa zahrnú len svojou čiastočnou platbou a časové rozsahy sa počítajú od dátumu vystavenia dokladu do dátumu zaplatenia dokladu. (Na kompletne alebo čiastočne nezaplatené doklady upozorňujú štatistiky Nezaplatené a Nezaplatené po splatnosti, viď vyššie. Pri hodnotení daného odberateľa ich je tiež potrebné posudzovať v kombinácii s údajom Priemerná splatnosť (pretože ako plynie z výpočtu popísaného ďalej, tento údaj nezohľadňuje výšku predpisu)). Výpočet:

   suma(Zaplatená suma * (Dátum platby – Dátum vystavenia dokladu)) /suma (Zaplatených súm)

   Postup výpočtu:
   1) Systém vybere faktury vydané, které jsou vystaveny na danou firmu a případné předchůdce dané firmy.
   2) Zistí pre ne dátumy platieb z platiacich dokladov. Vypočíta počet dní medzi platbou a dátumom vystavenia dokladu. (V případě zálohového listu se použije datum zúčtování zálohového listu do faktury vydané.)
   3) Počet dní pro každou platbu vynásobí částkou platby v lokální měně poníženou o částku z dobropisů, čímž získá "váhy".
   4) Váhy za všechny platby všech faktur z předchozího kroku sečte a následně vydělí součtem za všechny částky plateb v lokální měně.

   Výpočet objasníme na príkladoch:   Č.Fakturovaná sumaDátum vystavenia FVPlatba FVZaplatenéPočet dní medzi platbou a vystavenímVáha
   1.10001.2.201010006.2.201055000
   2.2001.2.201020011.2.2010102000
   Celkom  1200  7000

   Priemerná splatnosť je (1000*5+200*10)/(1000+200)=7000/1200 = 5,83 dňa.

   Č.Fakturovaná sumaDátum vystavenia FVPlatba FVZaplatenéPočet dní medzi platbou a vystavenímVáha
   1.10001.2.2010106.2.2010550
   2.2001.2.201020011.2.2010102000
   Celkom  210  2050

   Průměrná splatnost je (10*5+200*10)/(10+200)=2050/210 = 9,76 dne.

   Č.Fakturovaná sumaDátum vystavenia FVPlatba FVZaplatenéPočet dní medzi platbou a vystavenímVáha
   1.10001.2.2010103.2.2010220
   9906.2.201054950
   2.2001.2.201020011.2.2010102000
   Celkom  1200  6970

   Priemerná splatnosť je (10*2+990*5+200*10)/(10+990+200)=6970/1200 = 5,81 dňa.

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

 • systémové
 • užívateľské

V tejto agende sa za systémové záznamy považujú tie z dodávaných, ktoré sú zadávané a odkazujú sa na pevné položky objektu firma (viď vyššie). Od užívateľských sú v tejto agende odlíšené len internou položkou ID, platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní. Ostatné dodávané sa nepovažujú za systémové, ale iba za vzory, ktoré si užívateľ môže ľubovoľne upraviť. Tieto definície sa nainštalujú v rámci modulu CRM a už sa v rámci update ďalej neudržiavajú. Užívateľ si ich môže meniť podľa svojich potrieb.

Na rozdiel od väčšiny iných agend obsahujúcich položku Systémová, sa tu nezobrazuje žiadna položka "Systémový" ani v záložke Zoznam ani v záložke Detail.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).