Kategorizačné údaje - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom kategorizačnom údaji zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka Hlavné údaje slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje položky:

Názov Popis
Názov Názov skupiny kategorizačných údajov. Zobrazuje sa v záložke Kategorizácia pri zobrazení za skupiny ako bližší, vysvetľujúci popis príslušnej skupiny, preto by jeho názov mal byť čo najvýstižnejší.
Skupina Umožňuje zaradiť údaj do vybranej skupiny kategorizačných údajov. Môžete si potom kategorizačné údaje firiem zobrazovať skupinovane a tiež i podmienene (keďže skupiny umožňujú definovať podmienky). Nepovinná položka. Ako je to so zobrazením údaja, ktorý nie je zaradený v skupine, viď popis v záložke Kategorizácia.
Typ kategórie

Určuje, o aký typ kategorizačného údaja ide, čím je dané aj to, či bude zadávaný alebo počítaný a ako. Viac viď všeobecný popis Typov kategorizačných údajov.

Je možné voliť z nasledujúcich typov, pričom pre niektoré z nich sa sprístupnia ďalšie dopĺňajúce položky:

Typ kategórie už nie je možné po uložení opravovať.

Položka

Zadávaný kategorizačný údaj definovaný odkazom na užívateľsky definovateľnú položku.

Ďalšie údaje:
Položka Názov položky, do ktorej daný kategorizačný údaj ukladá svoju hodnotu. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Ide o prípad editačnej položky pre výber z dátového modelu BO.

Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k Business objektu Firma vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len za položky vybraných typov, ktoré tu má zmysel použiť. Na výber sa tu ponúkajú užívateľsky definovateľné položky všetkých typov okrem typu Znaky so spôsobom editácie Adresárová cesta, typu Poznámka a typu Znaky so spôsobom editácie Číselník. Iné sa tu vybrať nedajú.

Použitie vybranej položky v rámci existujúcich kategorizačných údajov musí byť unikátne, duplicita nie je povolená. Nie je možné zadať niekoľko kategorizačných údajov odkazujúcich sa na tú istú položku.

Číselníková položka

Zadávaný kategorizačný údaj definovaný odkazom na číselníkovú položku, tzn. hodnota sa bude zadávať výberom hodnoty z nejakého číselníka (či už dodávaného výrobcom alebo vlastného užívateľsky nadefinovaného). Na výber sa ponúkajú položky typu Znaky nadefinované k objektu Firma, ktoré sa odkazujú do číselníkov kategorizačných údajov dodávaných výrobcom (viď Segmentácia - všeobecne). V rámci užívateľsky definovaných položiek je na tento účel určená položka typu Znaky so spôsobom editácie Číselník.

Ďalšie údaje:
Položka

Názov položky, ktorá sa odkazuje na príslušný číselník, z ktorého sa hodnota bude zadávať. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Ide o prípad editačnej položky pre výber z dátového modelu BO.

Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k Business objektu Firma vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len za pevné položky typu Znaky, ktoré sa odkazujú do číselníkov kategorizačných údajov dodávaných výrobcom (viď Segmentácia - všeobecne) a ďalej za užívateľsky definovateľné položky typu Znaky so spôsobom editácie Číselník. Iné sa tu vybrať nedajú.

Použitie vybranej položky v rámci existujúcich kategorizačných údajov musí byť unikátne, duplicita nie je povolená. Nie je možné zadať niekoľko kategorizačných údajov odkazujúcich sa na tú istú položku.

Výpočet výrazom

Počítaný kategorizačný údaj definovaný výrazom:

Ďalšie údaje:
Dátový typ

Dátový typ kategorizačného údaja. Je možné voliť z nasledujúcich dátových typov, pričom pre niektoré z nich sa sprístupnia ďalšie dopĺňajúce položky:

  • Celé číslo - Nevyžaduje ďalšie dopĺňajúce údaje
  • Desatinné číslo - K tomuto typu sa definujú nasledujúce dopĺňajúce údaje: Veľkosť - tzn. koľko znakov bude možné do danej položky zadať. Tu platí s ohľadom na prípadné následné filtrovanie v adresári firiem za daný kat. údaj, že veľkosť nie je editovateľná, je napevno daná na 18 miest, pričom sa počíta vrát. desatinných miest. Počet desatinných miest už po uložení nie je možné meniť.
  • Reťazec - Nevyžaduje ďalšie dopĺňajúce údaje
  • Logická hodnota - Nevyžaduje ďalšie dopĺňajúce údaje
  • Dátum - Nevyžaduje ďalšie dopĺňajúce údaje

    Znalosť dátového typu je potrebná, pretože výsledné hodnoty sa prevádzajú na reťazec a ukladajú do reťazcového poľa. Pri zadávaní dopytu je však potrebné reťazcovú hodnotu pretypovať.

Dátový typ už nie je možné po uložení opravovať.

Výraz Výraz, podľa ktorého sa vyhodnotí hodnota daného kategorizačného údaja. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Dávkový výpočet

Počítaný kategorizačný údaj definovaný SQL dopytom:

Ďalšie údaje:
Dátový typ K dispozícii sú rovnaké možnosti ako v prípade typu Výpočet výrazom.
SQL dopyt

Definícia SQL výrazu pre hromadný výpočet.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.