Kódy NACE

Číselník oblastí činnosti NACE nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Ide o jeden z číselníkov na zadávanie kategorizačných údajov na záložke Kategorizácia v údajoch firiem určený na oficiálnu klasifikáciu činností založenú na kódoch NACE. Pretože jednotlivé krajiny môžu mať tento číselník lokalizovaný, nazýva sa neutrálne NACE.

Číselník sa dodáva predvyplnený dátami podľa aktuálne platných číselníkov a klasifikácií štatistického úradu.

V lokalizácii pre SR je výrobcom dodávaný naplnený dátami tak, aby zodpovedal "Klasifikácii ekonomických činností (SK NACE)" vydanej ŠÚ SR. Kódy NACE sú evidované bez oddeľujúcich bodiek a sprava sú zarovnané nulami.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname kódov NACE je možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti zadaním položky Nadriadený ku každému kódu NACE. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Podporuje teda rozklad kódu NACE na jeho jednotlivé časti (viď nižšie). Tak je možné jednoducho zoskupovať dáta firiem na rôznej úrovni podrobnosti. Časti kódu NACE sú: Oddiel, Skupina, Trieda, Podtrieda. Jednotlivé oddíly jsou navíc uspořádané do tzv. Sekcí, které jsou rovněž do číselníku v systému ABRA Gen doplněny. Viac viď číselníky štatistického úradu s kódmi pre Sekcie, Oddiely, Skupiny, Triedy, Podtriedy a vydané klasifikácie.

Číselník NACE kódov v systéme ABRA je 6-miestny (Kódy sú sprava doplnené o nulu). Bol naplnený dátami podľa číselníkov dostupných na ČSÚ. Z vyjadrenia Českého štatistického úradu, prečo je číselník NACE kódov 6-miestny: "Číselník 5101 Klasifikácie ekonomických činností sa používa v registri ekonomických subjektov a spolu s údajmi z tohta registra sa i distribuuje užívateľom. Neštandardnou dĺžkou kódu 6 znakov, keď na poslednom mieste je vždy nula, sa líši od oficiálnej Klasifikácie ekonomických činností, ktorá je zverejnená na internete. Obsahovo sa číselníky nelíšia." Aby sa nelíšilo správanie v SK verzii, bola zachovaná 6-miestna dĺžka aj pre SK lokalizáciu.

Číselníkom podľa štatistického úradu sa myslí usporiadaný zoznam kódov (numerických, alfabetických) a im priradených významov. Medzi jednotlivými prvkami číselníka neexistuje (vo väčšine prípadov) ich nadradenosť či podriadenosť. Číselníky jsou součástí statistického metainformačního systému a průběžně se aktualizují.

Klasifikací dle statistického úřadu se rozumí hierarchické uspořádání určitých jevů či procesů (ekonomických, sociálních nebo demografických). Pre klasifikáciu je charakteristická nadväznosť javov a procesov od všeobecnejšieho k detailnejšiemu, existuje nadriadenie a podriadenie jednotlivých stupňov klasifikácie. Javy a procesy sú v klasifikáciách usporiadané a rozčlenené obvykle do tried a podtried, skupín a podskupín, oddielov a pododdielov. Klasifikáciu je možné podľa jednotlivých úrovní rozložiť na niekoľko číselníkov.
Klasifikácie sú súčasťou štatistického metainformačného systému. Klasifikácie sa priebežne aktualizujú.

Strukturované uspořádání činností do sekcí (A, B, ...), oddílů (01, 02,...), skupin (01.1, ...) atd. V číselníku systému ABRA Gen jsou uvedeny jen takové úrovně klasifikace, aby nedocházelo k opakování záznamů (viz v následujícím příkladu Těžba a úprava černého uhlí).

Kódy podľa číselníkov
NACE
Názov v číselníku NACEKód činnosti
 SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBÁRSTVOA
01.  Rastlinná a živočíšna výroba, poľovníctvo a súvisiace činnosti010000
 01.1 Pestovanie plodín iných ako trvalých011000
  01.11Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien011100
  01.12Pestovanie ryže011200
  01.13Pestovanie zeleniny a melónov, koreňov a hľúz011200
   atď....
 01.2 Pestovanie trvalých plodín012000
  01.21Pestovanie viniča012100
   atď....
02.  Lesníctvo a ťažba dreva020000
 02.1 Lesné hospodárstvo a iné činnosti v oblasti lesníctva021000
  02.11atď.021100
03.  atď....
04.  atď....
   SEKCIA B - ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍNB
05.  Ťažba a úprava čierneho a hnedého uhlia050000
 05.1 Ťažba a úprava čierneho uhlia 
  05.10Ťažba a úprava čierneho uhlia051000
  05.10.1Ťažba čierneho uhlia051010
  05.10.2Úprava čierneho uhlia051020
 05.2 Ťažba a úprava hnedého uhlia052000
   atď....

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

  • systémové
  • užívateľské

Systémové záznamy sú dodávané výrobcom, od užívateľských sú v tejto agende odlíšené len internou položkou ID, platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní a sú automaticky aktualizované v rámci update.

Na rozdiel od väčšiny iných agend obsahujúcich položku Systémová, sa tu nezobrazuje žiadna položka "Systémový" ani v záložke Zoznam ani v záložke Detail.
Viď tiež Metódy zálohy/obnovy a zodpovedajúce nastavenie logovania zmien inicializačných dát pre túto tabuľku NACE.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).