Produkty

Táto agenda umožňuje produkty definovať, opravovať atď.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Súvislosti Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Produkty umožňujú jedno z možných členení aktivít, pričom je ich možné využiť rôznymi spôsobmi. Produktom môže byť nejaký kontrakt, realizácia nejakej dodávky klientovi, konkrétny výrobok apod. Všetky aktivity týkajúce sa daného produktu môžete k danému produktu priraďovať a sledovať tak, čo všetko sa k nemu viaže. Okrem tohto klasického využitia pre fyzicky existujúce produkty môžete túto agendu využiť i ľubovoľne inak. Ďalším možným členením aktivít fungujúcom na rovnakom princípe, ale úplne nezávisle od produktov, sú Projekty, príp. Obchodné prípady a Zákazky. Je ich možné využiť mnohými rozličnými spôsobmi, viď kap. Členenie dát podľa zákaziek, obch. prípadov a projektov.

Variantov, ako využiť Produkty je mnoho, obzvlášť v kombinácii s projektmi, obchodnými prípadmi, zákazkami, strediskami. Odporúčame si ich využitie vopred dobre rozmyslieť v rámci implementácie systému.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname produktov je možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých produktov zadaním položky Nadriadený produkt ku každému produktu. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený.

Systém ABRA Gen umožňuje pak každý takový produkt přiřadit k jednotlivým aktivitám. Takto je možné k sebe združovať rôzne záznamy aktivít, ktoré sa viažu k jednej záležitosti - produktu. Následne je možné obstarávať si za jednotlivé produkty rôzne prehľady (napr. výpis aktivít za jeden alebo viacero produktov apod.), pričom je možné obmedzovať voliteľne len za vybrané produkty alebo vrátane podriadených. Aké všetky záznamy boli na daný produkt obstarané, možno sledovať v záložke Súvislosti.

Či sú spomenuté položky na zadanie produktov na konkrétnom zázname aktivity k dispozícii a či sú povinné, závisí od nastavenia rovnomennej položky v definícii typu aktivity.