Premenné kampaní

Zoznam premenných kampaní nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • obmedzovacieho panela
 • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník premenných kampaní slúži na definíciu premenných, ktoré sa použijú v oznámení kampane. Premenné slúžia na to, aby sa do nich ukladali hodnoty pre jednotlivých oslovených v rámci kampane, napr. výška dlžnej sumy, názov používaného produktu. Premenné kampaní je možné využívať v definícii príslušného typu kampane v nasledujúcich poliach:

 • obsah e-mailu
 • predmet e-mailu
 • predmet aktivity
 • obsah aktivity
 • popis odoslanej pošty

Hodnoty premenných sa doplnia v rámci uskutočnenia kampane pre daných adresátov pri vytváraní odoslaného e-mailu, resp. aktivity či odoslanej pošty.

Syntax:

Premenné sa volajú pod svojim názvom uvedeným medzi znakmi ^, tzn. v syntaxi ^názov_premennej^. Platí:

 • V poliach, kde sa očakáva výraz typu reťazec v apostrofoch (predmet e-mailu, predmet aktivity, obsah aktivity, popis odoslanej pošty), musí dosadená hodnota zodpovedať požadovanej syntaxi. Hodnota premenných typu reťazec a dátum sa dopĺňa o apostrofy interne automaticky. Pri premenných typu číslo sa apostrofy nedosadzujú, tým pádom je potrebné vo výraze použiť funkciu na prevod čísla na text. Tzn.:
  • ^retazec^ => 'hodnota premennej typu reťazec'. Tzn. výraz zadáme napr. takto: 'Direct mail pre firmu ' + ^MenoFirmy^ (kde MenoFirmy bude premenná typu reťazec).
  • ^datum^ => 'hodnota premennej typu dátum'. Tzn. výraz zadáme napr. takto: 'Direct mail zo ďna ' + ^DatumMailu^ (kde DatumMailu bude premenná typu dátum).
  • ^cislo^ => 45. Tzn. vo výraze musíme použiť napr. funkciu na prevod do textu FormatNumeric('0.00', ^cislo^).
 • V obsahu e-mailu: tu sa zadáva priamo daný text s premennou vo výške uvedenej syntaxi a dosadzuje sa za ňu priamo jej hodnota daného typu (bez apostrofov či iných znakov). Tj. zadáme např. text "Nabídka pro firmu ^JmenoFirmy^" (kde JmenoFirmy bude proměnná typu řetězec, za níž se dosazuje jméno formy konkrétního adresáta), za proměnou se dosadí přímo jméno firmy (bez apostrofů a jiných znaků) a dostaneme např. Nabídka pro firmu ABC.

Pokiaľ definujete typ kampane s e-mailom vo formáte html, neformátuje nijak samotný názov premennej. Tj. mezi znaky ^ a názvem proměnné nesmí být žádný další html tag, např. takto:

^<bold>název_proměnné</bold>^

V takom prípade potom nebude premenná považovaná za premennú.

Použitie premenných kampaní objasníme na konkrétnych príkladoch:

Chceme uskutočniť direct mailovú kampaň, v ktorej obsahu chceme variantne meniť názov firmy - adresáta a výšku zľavy. Tzn. napr. pre dvoch rôznych zákazníkov budú vytvorené zdelenia ála:

...Firma A...10% zľava z ceny licenčnej podpory....
...Firma B...20% zľava z ceny licenčnej podpory....

V číselníku Premenné kampaní si pre príklad vyššie nadefinujeme dve premenné, napr. takto: "MenoFirmy" typu reťazec s odkazom napr. na položku Firm_ID.Name a "Zľava" typu celé číslo s odkazom na užívateľsky definovateľnú položku, napr. Firm_ID.U_zlava, v ktorej nech je evidovaná výška zľavy pre jednotlivé firmy. Následne zadáme typ kampane typu e-mail, v ktorého záložke Premenné vyberieme tieto dve premenné. V záložke Obsahu e-mailu zostavíme text, kde tieto premenné použijeme, napr.:

"Nabídka pro firmu ^Jméno firmy^: Do 20.12. ponúkame zľavu vo výške ^Zľava%^ ceny licenčnej podpory."

Keď potom v agende Kampane založíme novú kampaň daného typu a zadáme jej adresátov, budeme môcť pre každého adresáta kampane v jej subzáložke Hodnoty premenných prehliadať, aké hodnoty pre daného adresáta nadobúdajú. Mail vytvorený v rámci realizácie kampane napr. pre firmu ABC s.r.o., ktorá má v položke Firm_ID.U_zlava hodnotu 10, bude obsahovať text:

"Ponuka pre firmu ABC s.r.o: Do 20.12. ponúkame zľavu vo výške ^Zľava%^ z ceny licenčnej podpory."

V rámci direct mailové kampaně z předchozího příkladu chceme generovat i aktivitu, v jejímž předmětu chceme text Direct mail pro firmu XY, kde za XY se dosadí jméno dané firmy. Pak si v typu kampaně typu e-mail z předchozího příkladu zatrhneme, že chceme Založit aktivitu po oslovení adresáta a doplníme potřebné údaje s tím, že do položky Předmět aktivity zadáme příslušný výraz. Napr.:

'Direct mail pre firmu ' + ^MenoFirmy^ + 's ponukou nového produktového radu.'

Aktivita, ktorá následne vznikne v rámci uskutočnenia kampane napr. pre firmu ABC s.r.o., bude vo svojej položke Predmet obsahovať text:

'Direct mail pre firmu ABC s.r.o. s ponukou nového produktového radu.'

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).