Sprievodca pridaním adresátov kampane

Sprievodca umožní vytvoriť prílohu typu špeciálny odkaz. Sprievodca sa ponúkne po vyvolaní funkcie Sprievodca z lišty navigátora v subzáložke Adresáti kampane. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Zadanie typu adresy

V 1. kroku zvolíte, akých adresátov podľa typu adresy chcete pridávať:

 • Firma
 • Prevádzkareň
 • Osoba

  Pre osoby je k dispozícii začiark. políčko Osoby pripojené k firme. Ak je začiarknuté, budú sa na výber zobrazovať osoby s privátnymi údajmi z adresára osôb. V opačnom prípade sa budú na výber zobrazovať osoby z hľadiska ich pripojenia k firmám, tzn. s ich služobnými údajmi. V tomto prípade môže byť jedna osoba v zozname toľkokrát, ku koľkým firmám je pripojená.

2. krok - Obmedzenie firiem resp. prevádzkarní resp. osôb

V tomto kroku sa s ohľadom na typ adresy zvolený v prvom kroku ponúkne možnosť vybrať si firmy resp. osoby podľa obmedzujúcich podmienok.

V prípade typu adresy Prevádzkareň ide o záložku Obmedzenie prevádzkarní.

V prípade typu adresy Firma a Osoba ide v podstate o to isté, ako keby ste použili funkciu Filtrovať v adresári firiem resp. Filtrovať v adresári osôb. Ako bolo uvedené v popise funkcie Filtrovať, spôsob správania a ovládania obmedzujúcich prvkov je štandardný ako napr. v záložkach Obmedzenie dokladových agend.

3. krok - Zoznam firiem resp. prevádzkarní resp. osôb

Tu sa s ohľadom na typ adresy zvolený v prvom kroku zobrazí zoznam firiem z adresára firiem resp. zoznam ich prevádzkarní či zoznam osôb z adresára osôb zafiltrovaný podľa obmedzujúcich podmienok zadaných v predchádzajúcom kroku.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je podobný ako v záložke Zoznam adresára firiem, Zoznam agendy Prevádzkarní alebo Zoznam adresára osôb, pričom v prípade osôb sa zobrazujú buď privátne alebo služobné údaje s ohľadom na stav začiarknutia políčka Osoby pripojené k firme v prvom kroku sprievodcu. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Vybrané

Informuje o tom, či je daný záznam aktuálne vybraný, aby bol následne pridaný medzi adresátov editovanej kampane.

Vybrané sú tiež graficky zvýraznené, a to tučne.

Vzhľadom k tomu, že zoznam môže obsahovať veľké množstvo položiek, je možné zobraziť buď všetky záznamy alebo si ich zobrazenie obmedziť len na niektoré:

 • Všetko - všetky záznamy, ktoré vyhoveli obmedzeniu
 • Vybrané - iba záznamy, ktoré vyhoveli obmedzeniu a zároveň majú v položke Vybrané hodnotu Áno
 • Nevybrané - iba záznamy, ktoré vyhoveli obmedzeniu a zároveň majú v položke Vybrané hodnotu Nie

Zoznam je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca, význam a ovládanie je rovnaké ako pri triedení v bežných needitovateľných zoznamoch.

Zo zobrazených firiem resp. osôb pomocou funkcií v navigátore vyberiete tie, ktoré budete chcieť aktuálne pridať ako adresátov zvoleného typu do editovanej kampane. Je možné vyberať i hromadne, a to buď všetky tu zobrazené alebo len označené, ak sú nejaké označené (označuje sa štandardne ako inde vo Windows, tzn. stlačením klávesu Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šípky, alebo stlačením klávesu Shift + klávesu PgUp, PgDn, Home, End alebo myšou + stlačením klávesu Shift alebo Ctrl, viď tiež označovanie v needitovateľných zoznamoch):

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Navigátor tu

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu adresátov a hľadanie hodnoty v zozname
 • Vybrať všetko - Nastaví všetkým záznamom v zozname položku Vybrané na Áno.
 • Odobrať všetko - Nastaví všetkým záznamom v zozname položku Vybrané na Nie.
 • Vybrať/Odobrať (kl. skratka Medzerník) - Pre aktuálny záznam resp. pre označené, ak sú nejaké označené, zmení hodnotu položky Vybrané z Áno na Nie alebo obrátene podľa toho, aká bola hodnota tejto položky pred stlačením tlačidla.
 • Pridať - S ohľadom na typ adresy zvolený v prvom kroku slúži na pridanie ďalších firiem resp. ich prevádzkarní či osôb do zoznamu, ak v ňom zatiaľ nie sú, pretože neboli vybrané vďaka filtru zadanému v druhom kroku.

  Pre typ adresy Firma a Osoba vyvolá adresár firiem resp. osôb zafiltrovaný za firmy, ktoré v zozname ešte nie sú (ak už žiadne také neexistujú, vyvolaný adresár sa zobrazí prázdny). Z nich štandardným spôsobom vyberiete tie, ktoré chcete do zoznamu pridať (viď ovládanie výberových číselníkov). Program sa následne vráti do miesta, z ktorého bol sprievodca vyvolaný.

  Pre typ adresy Prevádzkareň vyvolá agendu prevádzkarní. Takto odtiaľ vyvolaná agenda prevádzkarní sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za prevádzkarne, ktoré ešte v dokumente nie sú.. V takto vyvolanej agende je v spodnej časti k dispozícii lišta s tlačidlami OK a Storno, pomocou ktorých môžete záznam vybrať alebo výber zrušiť. Po stlačení tlačidla OK (alebo Enter) sa vyberie aktuálny záznam príp. označené, ak sú nejaké označené, a program sa vráti do miesta, z ktorého bol sprievodca vyvolaný. Po stlačení Storno (alebo Esc) sa program vráti tiež do agendy, z ktorej bol sprievodca vyvolaný, ale žiadna prevádzkareň sa nepridá.

  Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich prevádzkarní k všetkým firmám a pod.). Nie je ale účelné pridávať do zoznamu duplicitne prevádzkarne, ktoré tam už sú.

Po prípadnom stlačení tlačidla Späť resp. << Prvý sa výber zabudne a pri opätovnom návrate na krok "Zoznam ..." sa v zozname zobrazia záznamy, ktoré vyhovejú novému obmedzeniu. Všetky s nastavením Vybrané=Nie.

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa pridajú vybrané subjekty ako adresáti do editovanej kampane. Osobám sa s ohľadom na stav začiarknutia Osoby pripojené k firme v prvom kroku sprievodcu pridá buď samotná osoba alebo sa pridá aj s firmou, ku ktorej je pripojená. Podľa toho sa predvyplnia kontaktné údaje. Viď popis predvypĺňania kontaktných údajov adresátov v subzáložke Adresáti kampane.