Rady aktivít - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom rade aktivít zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Rad Naposledy použité čísla Poznámka Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Rad

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Skratka radu

Skratka označujúca daný rad aktivít. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-4 znaky dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať, pretože skratka radu aktivít je súčasťou štruktúry čísla dokladu. Používa sa v číselníkových položkách na výber radu aktivít, na triedenie aktivít a pod. a pokiaľ zvolíte správny tvar skratky, uľahčí vám to orientáciu v zozname nadefinovaných radov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Skratka by mala byť unikátna a čo najvýstižnejšia.

Odporúčame si dopredu veľmi dobre premyslieť, aké skratky budú vaše aktivity mať, aby ste mohli jednoducho odlíšiť najmä rady aktivít podobného typu.

Názov radu Vysvetľujúci názov. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou skratkou radu aktivít ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného radu, preto by názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Prvé otvor. obdobie

Pre každý nadefinovaný rad aktivít sa dá nastaviť obdobie, od ktorého je možné rad používať (všetky nemusia nutne začínať v rovnakom období). Obdobie zadáte alebo vyberiete z číselníka nadefinovaných období. Položka potom slúži na kontrolu vystavovania aktivít spätne, tzn. v danom rade nie je možné vystaviť aktivitu do obdobia staršieho, ako je zadané prvé otvorené obdobie pre daný rad.

Keďže rady aktivít sa neuzavierajú žiadnymi uzávierkami, prvé otvorené obdobie je možné editovať aj spätne.

Zaplňovat mezery po smazaných dokladech

Určuje, či sa po vymazaní dokladu, ktorý nebol posledným dokladom v rade dokladov a ktorého zmazaním teda vznikla " medzera" v rade dokladov, použije najnižšie dostupné číslo pre daný rad a obdobie zo záložky Nepoužité čísla, alebo či nový doklad dostane také číslo, ako keby k vymazaniu dokladu a vzniku "diery" nedošlo.

Položka je po prechode na v. 17.03.13 a vyššiu nastavená podľa hodnoty zrušeného globálneho parametra Automaticky zapĺňať medzery v radoch dokladov. S výnimkou účtovných radov a radov používaných pre odpisy majetku, kde sa nastaví automaticky na Áno.

Opravy:

Oprava skratky radu sa premietne do všetkých už vystavených dokladov v tomto rade!!! Preto zmenu skratky radu robte s uvážením a skutočne len vo veľmi opodstatnených prípadoch!!!!

Subzáložka Naposledy použité čísla

Subzáložka obsahuje zoznam naposledy použitých poradových čísel v tomto rade dokladov v rámci jednotlivých období. Zde je možné vidět a v případě potřeby změnit poslední nejvyšší přidělené číslo (např. pro případ, že začínáte se systémem v průběhu období a nebudete tudíž nové doklady číslovat od jedničky). Automatické prideľovanie poradových čísel dokladov v závislosti od posledného použitého čísla bolo popísané v samostatnej kapitole. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, naposledy použitých čísel jednotlivých období, na začiatku prázdny. Význam položiek v tejto záložke vyplýva z ich názvu. Riadky k jednotlivým obdobiam pridáte buď ručne alebo sa pridajú automaticky, akonáhle vystavíte v danom období prvý doklad. Pokud poslední číslo neodpovídá poslednímu nejvyššímu číslu aktivity, je možné jej opravit ručně nebo pomocí funkce Oprava posledních čísel.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu období s poslednými číslami a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec (pridanie nového riadka môžete štandardne vykonať aj kurzorovými šípkami priamo v zozname, ak prejdete na nový riadok).

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Funkcie k tejto subzáložke

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Sledovanie zmien - -

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami uskutočnených zmien k objektom posledných čísel dokladov v danom rade pre jednotlivé obdobia.

Teda nejde o históriu k celému radu dokladov ako takému. Takže môžete sledovať históriu k jednotlivým objektom na manipuláciu s posledným číslom dokladov pre každé obdobie zvlášť.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Subzáložka Poznámka

Subzáložka umožňuje zadať doplnkové informácie v podobe sprievodného textu k aktuálnemu radu aktivít.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.