Šablóny kampaní - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej šablóne kampaní zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka Hlavné údaje slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje položky:

Názov Popis
Názov Názov šablóny. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou šablónou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Názov by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname.
Formát Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký dátový typ ide. Ovplyvňuje formát obsahu. Viď popis nasledujúcej položky Obsah.
Obsah

V závislosti od nastavenia predchádzajúcej položky Formát môže byť obsah šablóny editovaný (a následne odoslaný) ako:

  • Text
  • Html

Obsah šablóny sa zadáva ako "plain text" alebo je obalený príslušnými tagmi do html formátu. Ak je zvolený formát Html, je k dispozícii jednoduchý toolbar (panel nástrojov) so základnými prvkami na editáciu html formátu, pričom fungujú základné klávesové skratky pre editáciu html textov (napr. Ctrl+B pre Bold písmo atď.). Zadáva sa normálne formátovaný text, Html kód sa generuje automaticky na pozadí.

Ak je zvolený formát Html, k dispozícii je i rýchla možnosť vytvoriť obsah šablóny pretiahnutím myšou. Viď využitie metódy drag-and-drop v tejto agende.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Metóda drag-and-drop v tejto agende:

Ide o jednu z možností ovládania metódou drag-and-drop:

  • Aktualizácia obsahu e-mailu - Možnosť rýchlo aktualizovať obsah editovaného e-mailu, ak je tento vo formáte Html, obsahom vybraného súboru jeho uchopením a ťahaním myšou na záložku Detail.
    • "Pustenie" na záložku Detail do miest, kde sa edituje obsah e-mailu, znamená náhradu obsahu editovaného e-mailu. Využijete napr. na vkladanie obrázkov. Viď tiež popis obsahu e-mailu.

      Nie sú tu však podporované všetky typy súborov, napr. *.doc. Program v takom prípade po pretiahnutí daného súboru do obsahu e-mailu nahlási "Interface not supported".