Typy aktivít - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom type aktivity zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Zadávané položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný typ aktivity. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber typu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch.
Názov Názov typu aktivity. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybraným typom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného typu, preto by jeho názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Proces

Slúži na zadanie východiskového procesu, ktorý sa bude predvypĺňať do rovnomennej položky aktivity daného typu. Kód procesu zadáte ručne alebo ho vyberiete z číselníka Procesov aktivít. Nepovinná položka. Ponúkajú sa len tie procesy, ktoré sú k danému typu aktivity priradené v jeho subzáložke Procesy, viď aj Vecný obsah - CRM - Štruktúra dát, väzby v CRM. Zadanie procesu na aktivite je alebo nie je povinné v závislosti od nastavenia položky Proces je povinná položka.

Zadajte najskôr Typ aktivity, pripojte k nemu Procesy, ktoré je v rámci neho možné používať a až potom v detaile aktivity vyberte konkrétny proces na predvypĺňanie.

Je možné odpojiť proces od typu aktivity, aj pokiaľ je použitý v type aktivity či priamo na aktivite.

Priorita Využíva sa pri predvypĺňaní rovnomennej položky aktivity daného typu. Informácia, s akou prioritou by sa mala daná aktivita vyriešiť. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovanú prioritu. Priority sú stanovené pevne z programu.
Stav Využíva sa pri predvypĺňaní rovnomennej položky aktivity daného typu. Informácia o tom, v akom stave bude daná aktivita. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovaný stav. Stavy sú stanovené pevne z programu.
Riešiteľ/ Rola riešiteľa Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži na zadanie riešiteľa resp. roly riešiteľa pre predvyplnenie rovnomennej položky aktivity daného typu. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia.
Časové údaje

Položka sa využíva pri predvypĺňaní plánovaných alebo skutočných časových údajov aktivity daného typu. Časové údaje:

  • Posunutie zahájenia - Slúži na predvyplnenie dňa a hodiny plánovaného alebo skutočného zahájenia.
  • Doba trvania - dní a hodín - Slúži na predvyplnenie dňa a hodiny plánovanej alebo skutočnej doby trvania.
Časy sú plánované Určuje, či sa predchádzajúce položky budú týkať plánovaných alebo skutočných časových údajov aktivity daného typu. Súčasne ovplyvňuje, či budú pri zadávaní aktivity daného typu k dispozícii aj položky na zadanie plánovaných časov alebo len položky skutočných časov.
Neverejná aktivita Využíva sa pri predvypĺňaní rovnomennej položky aktivity daného typu.
Proces je povinná položka Možnosť nastaviť, či je zadanie procesu na aktivite daného typu povinné.
Povoliť opravu aktivity v procese iba riešiteľovi a nadriadeným rolám Umožňuje nastaviť, či sa má pri opravách resp. mazaní aktivít daného typu kontrolovať oprávnenosť riešiteľa. Ak nechcete zohľadňovať to, či je prihlásený užívateľ oprávneným riešiteľom a tým pádom smie s aktivitou manipulovať, nechajte túto položku nezačiarknutú. Ďalej viď Pravidlá pre zobrazovanie aktivít a manipuláciu s nimi.
Prevziať riešiteľa/ rolu riešiteľa Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži ako možnosť nastaviť, aby sa pri akcii odovzdania aktivity položka Riešiteľ/ Rola riešiteľa na danej aktivite nečistila, ale preberala sa zo zdrojovej aktivity.
Umožniť generovať odoslanú poštu Možnosť nastaviť, či sa pri vystavovaní aktivity tohto typu má ponúkať možnosť generovania záznamu odoslanej pošty rovno po uložení. Ak je táto možnosť začiarknutá, v rámci editácie takejto aktivity sa ponúka voľba , podobne ako pri editácii dokladov, viď aj Editácia záznamov v knihách.
Slúži pre možnosť nastavenia, či sa na aktivite daného typu má položka s rovnakým menom zadávať nepovinne, povinne, alebo nepoužívať a príp. pre predvyplnenie hodnoty:
  Firma Slúži pre možnosť nastavenia, či sa rovnomenná položka na aktivite daného typu má používať, či je zadanie povinné a príp. aj zadať firmu, ktorá sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného Adresára firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
  Osoba Slúži pre možnosť nastavenia, či sa rovnomenná položka na aktivite daného typu má používať, či je zadanie povinné a príp. aj zadať osobu, ktorá sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Kód osoby zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného Adresára osôb.
  Stredisko

Slúži pre možnosť nastavenia, či sa rovnomenná položka na aktivite daného typu má používať, či je zadanie povinné a príp. aj zadať stredisko, ktoré sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Kód strediska zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z číselníka stredísk.

Ako bolo spomenuté v kap. Strediská, stredisko je na väčšine dokladov povinná položka, avšak v niektorých miestach systému to nemusí byť žiaduce. Takým miestom sú práve aktivity, a preto je tu možné nastaviť, ako tomu má byť so strediskom na aktivitách. Strediská sú totiž jedným z chránených objektov, čo znamená, že sa pri prístupe k záznamu, na ktorom je stredisko použité, kontrolujú a uplatňujú užívateľove prístupové práva. Tým pádom stredisko môže zabrániť vidieť a opravovať aktivitu účastníkom, ktorí môžu byť z rôznych stredísk. V takom prípade môže byť výhodnejšie stredisko na aktivitách vôbec nepoužívať.

Pri samotnej editácii typu aktivity však povinné nie je, pokiaľ zadané nebude, nebude sa ani predvypĺňať do dokladu aktivity.

  Zákazka

Slúži pre možnosť nastavenia, či sa rovnomenná položka na aktivite daného typu má používať, či je zadanie povinné a príp. aj zadať zákazníka, ktorá sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Položka nie je k dispozícii, pokiaľ má parameter Používania zákaziek vo Firemných údajoch nastavenú hodnotu Nepoužívať.

Iné nastavenie používania zákaziek zadané v globálnych parametroch sa tu neuplatní.

  Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
  Produkt Možnosť nastaviť, či je zadanie rovnomennej položky na aktivite daného typu povinné a príp. aj zadať produkt, ktorý sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Zadáte kód produktu alebo vyberiete z číselníka produktov.
  Projekt Možnosť nastaviť, či je zadanie rovnomennej položky na aktivite daného typu povinné a príp. aj zadať projekt, ktorý sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Zadáte kód projektu alebo vyberiete z číselníka projektov.
Nekontrolovať kolízie s inými aktivitami rovnakej roly riešiteľa

Možnosť začiarknuť, že sa pri uložení aktivity nemá vykonávať kontrola, či čas zadaný na aktivite nekoliduje s inou aktivitou tej istej roly riešiteľa. Ak nie je začiarknuté, tak kontrola prebieha a pokiaľ aktivita koliduje s nejakými inými, zobrazí sa modálne dialógové okno s ich zoznamom a grafickým zobrazením kolidujúcich aktivít:

Príklad dialógového okna zobrazujúceho kolíziu zadávanej aktivity s inými už existujúcimi aktivitami daného riešiteľa

Aktivita na sledovanie obchodného vzťahu Ak je začiarknuté, budú na aktivite daného typu dostupné položky potrebné pre sledovanie vývoja aktivity.
Používať Kontakty
Predmet Využíva sa pri predvypĺňaní rovnomennej položky aktivity daného typu.
Poznámka Ľubovoľná poznámka k typu aktivity.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.