Typy kampaní - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom type kampane zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah e-mailu Prílohy Premenné Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

Zadávané položky:

Názov Popis
Názov Názov typu kampane. Nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber typu kampane. Názov by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname.
Komunikačný kanál

Ako bolo spomenuté v kap. Segmentácia - všeobecne, je možné voliť z nasledujúcich možností komunikačných kanálov, pričom pre príslušný kanál sa sprístupnia ďalšie dopĺňajúce položky:

E-mail

Pre kampaň s týmto typom komunikačného kanálu sa v rámci realizácie kampane budú o.i. vytvárať záznamy v agende Odoslané e-maily. Je preto potrebné zadať položky pre ich vystavenie:

Ďalšie údaje:
Formát e-mailu

Tu zvolíte, v akom formáte chcete editovať a odoslať Obsah vytváraného a-mailu. Viď tiež položka Obsah e-mailu (text e-mailu). Je tu možné voliť z nasledujúcich možností:

 • Text - v záložke Obsah e-mailu sa zobrazí obyčajný textový editor, proporcionálne písmo
 • HTML editor - v záložke Obsah e-mailu sa zobrazí editor s možnosťou formátovania HTML. Tzn. podobne ako v iných WYSIWYG html editoroch.
 • HTML zdrojový kód - v záložke Obsah e-mailu sa zobrazí tzv. SynEdit editor s podfarbenou syntaxou pre HTML). V tomto prípade sa očakáva, že budete písať priamo html zdrojový kód, príp. si obsah e-mailu pre danú kampaň pripravíte v inom editore a výsledný html kód sem len prenesiete.

  Pokiaľ chcete vytvárať e-maily vo formáte html, odporúčame použiť tretiu možnosť HTML zdrojový kód.  Dôvodom je to, že interný ABRA Gen HTML editor má z technických dôvodov isté obmedzenia a nie je tak spoľahlivý (bohužiaľ boli zaznamenané prípady, kedy sa obsah e-mailu zobrazoval správne, avšak adresát ho obdržal zobrazený chybne).

Pokiaľ užívateľ vyberie jednu z možností a začne písať do príslušného editora, tak už nie je možné formát zmeniť. V prípade takej potreby daný typ kampane zmažte a zadajte znova.

Podrobnejší význam jednotlivých položiek viď Odoslané e-maily - záložka Detail.

Niektoré položky sú povinné (podobne ako pri vystavovaní dokladu priamo v cieľovej agende), aby bolo možné daný doklad následne vystaviť a čo najviac sa predišlo zbytočným chybám pri realizácii kampane (viď tiež popis v záložke Chyby kampane).

Predmet e-mailu

Výraz, po ktorého vyhodnotení sa získa obsah pre položku Predmet e-mailu. Tj. stručný popis, čeho se daný e-mail týká. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla . Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov. (Tu nad objektom Adresát kampane.)

Je tu možné využívať premenné, priradené k danému typu kampane. Použitie premenných vr. syntaxe je objasnené na príklade v kap. Premenné kampaní.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Účet elektronickej pošty

Účet z číselníku E-mailové účty, který má být použit pro odeslání daného e-mailu.

Skrytý účet el. pošty

Ak bude táto položka vyplnená, použije sa táto adresa na odoslanie skrytej kópie e-mailu pre daný typ kampane. Účet z číselníka E-mailové účty.

Pošta

Pre kampaň s týmto typom komunikačného kanálu sa v rámci realizácie kampane budú o.i. vytvárať záznamy v agende Odoslaná pošta. Je preto potrebné zadať položky pre ich vystavenie:

Ďalšie údaje:
Rad odoslanej pošty

Položky potrebné pre vystavenie dokladu odoslanej pošty v rámci realizácie kampane daného typu. Význam jednotlivých položiek viď Odoslaná pošta - záložka Detail.

Niektoré položky sú povinné (podobne ako pri vystavovaní dokladu priamo v cieľovej agende), aby bolo možné daný doklad následne vystaviť a čo najviac sa predišlo zbytočným chybám pri realizácii kampane (viď tiež popis v záložke Chyby kampane).

Poskytovateľ poštových služieb
Typ obsahu odoslanej pošty
Cenník pošty
Cena dobierky
Cena zásielky
Hmotnosť
Poštovné/ks
Počet
Platené v hotovosti
Popis odoslanej pošty

Výraz, po ktorého vyhodnotení sa získa obsah pre položku Popis odoslanej pošty. Tzn. stručný popis, čoho sa daná odoslaná pošta týka. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla . Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Je tu možné využívať premenné, priradené k danému typu kampane. Použitie premenných vr. syntaxe je objasnené na príklade v kap. Premenné kampaní.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Pretože na doklade Odoslanej pošty je o.i. povinná položka Firma, ale adresát môže byť napr. typu Osoba s nezadanou firmou, tak pre doplnenie firmy na doklad pošty platí:

 • Ak je zadaná firma na predvyplnenie vo firemných údajoch - doplní sa na Odoslanej pošte táto firma (samozrejme len do záznamov, ktoré majú na kampani typ adresy Osoba a nemajú vyplnenú firmu)
 • Ak firma na predvyplnenie vo firemných údajoch nie je zadaná - program sa pokúsi nájsť firmu, ku ktorej je Osoba pripojená, a tú použije. (V prípade, že osoba je vo viacerých firmách, vyberie sa jedna z nich).

Osobný kontakt

Pre kampaň s týmto typom komunikačného kanála sa v rámci realizácie kampane bude akurát nastavovať Stav oslovenia adresátov. Ten sa nastavuje automaticky alebo ručne podľa toho, či ide o kampaň, v rámci ktorej prebieha oslovenie hromadne alebo nie. Na to slúži nasledujúca položka:

Ďalšie údaje:
Hromadné oslovenie

Znamená, že kampaň nebude prebiehať postupne oslovovaním jednotlivých členov cieľovej skupiny. Všetci členovia sa prehlásia za oslovených po spustení kampane. Viď realizácia kampane.

Telefónny hovor

Pre kampaň s týmto typom komunikačného kanála sa v rámci realizácie kampane bude akurát nastavovať Stav oslovenia adresátov. Ten sa nastavuje automaticky alebo ručne podľa toho, či ide o kampaň, v rámci ktorej prebieha oslovenie hromadne alebo nie. Na to slúži nasledujúca položka:

Ďalšie údaje:
Hromadné oslovenie

Znamená, že kampaň nebude prebiehať postupne oslovovaním jednotlivých členov cieľovej skupiny. Všetci členovia sa prehlásia za oslovených po spustení kampane. Viď realizácia kampane.

Riešiteľ/ Rola riešiteľa Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Položka slúži na zadanie riešiteľa resp. roly riešiteľa pre predvyplnenie rovnomennej položky aktivity, ak je ku kampani daného typu vystavovaná následná aktivita. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia.
Stredisko Slúži na možnosť predvyplnenia rovnomennej položky kampane daného typu a tým pádom i následných dokladov, ktoré budú z kampane vznikať. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.). Ak hodnotu nevyberiete, je nutné ju povinne vyplniť na kampani.
Zákazka

Slúži na možnosť zadania zákazky, ktorá sa bude na kampani daného typu predvypĺňať. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Či je položka k dispozícii, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Založiť aktivitu po oslovení adresáta

Ak je začiarknuté, pre kampaň s týmto typom komunikačného kanála sa v rámci realizácie kampane budú o.i. vytvárať aktivity. Je preto potrebné zadať položky pre ich vystavenie:

Ďalšie údaje:
Typ aktivity Položky potrebné pre vystavenie dokladu aktivity v rámci realizácie kampane daného typu. Význam jednotlivých položiek viď Aktivity - záložka Detail.

Niektoré položky sú povinné alebo sa naopak nezobrazujú, ak sú pre daný typ aktivity nastavené na Nepoužívať (teda podobne ako pri vystavovaní dokladu aktivity priamo v cieľovej agende), aby bolo možné daný doklad následne vystaviť a čo najviac sa predišlo zbytočným chybám pri realizácii kampane (viď tiež popis v záložke Chyby kampane).

Rad aktivity
Proces aktivity
Produkt aktivity
Stav
Priorita
Predmet aktivity

Výraz, po ktorého vyhodnotení sa získa obsah pre položku Predmet aktivity. Tzn. stručný popis, čoho sa daná odoslaná pošta týka. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla . Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Je tu možné využívať premenné, priradené k danému typu kampane. Použitie premenných vr. syntaxe je objasnené na príklade v kap. Premenné kampaní.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Obsah aktivity

Podobne ako predchádzajúca položka, akurát sa týka obsahu pre položku Popis v subzáložke Obsah aktivity.

Je tu možné využívať premenné, priradené k danému typu kampane. Použitie premenných vr. syntaxe je objasnené na príklade v kap. Premenné kampaní.

 
Spustiť skript

Vyvolá skriptovaciu funkciu z agendy Balíčky skriptov. Požadovaná funkcionalita (to, čo sa má v rámci spracovania kampane vlastne vykonávať, ak je začiarknuté Spustiť skript) je realizovaná pomocou skriptovania, tzn. k začiarknutiu Spustiť skript musí byť definovaná zodpovedajúca metóda v nejakom balíčku v agende Balíčky skriptov. Je tu preto potrebné zadať odkazy na vyvolávanie obsluhy do skriptovania. Údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Balíček skriptov Identifikácia balíčka skriptov, ktorý obsahuje požadovanú funkciu. Balíček musí obsahovať skript druhu Knižnica.

K dispozícii je funkčné tlačidlo , na nastavenie odkazu na balíček skriptov. Ide o tlačidlo s voľbou: Pridať odkaz na nejaký balíček skriptov alebo tento odpojiť, tzn. zrušiť odkaz na doteraz zviazaný balíček skriptov. Na vyhľadanie balíčka skriptov sa otvorí agenda Balíčky skriptov. Povinná položka.

Knižnica skriptov Meno skriptovacej knižnice z daného balíčka obsahujúcej potrebnú funkciu. Ponúka sa meno knižnice z odkazovaného balíčka. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia funkcie zabezpečenia význam.
Funkcie Názov skriptovacej funkcie obsiahnutej v danej knižnici, ktorá implementuje požadovanú funkcionalitu. Ponúkajú sa mená funkcií z knižnice zadanej v predchádzajúcej položke z odkazovaného balíčka. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia funkcie zabezpečenia význam.

Pozor! Názvy balíčka, knižnice a metódy nesmú obsahovať diakritiku, medzery a niektoré ďalšie špeciálne ASCII znaky. Povolené sú písmená A-Z a číslice. Názvy v skriptovaní totiž nesmú obsahovať medzery ani iné špeciálne znaky.

Položky sú k dispozícii aj vtedy, ak nie je k dispozícii agenda Balíčky skriptov, tzn. ak nie je nainštalované skriptovanie. V takom prípade ich ale nie je možné použiť (systém ABRA Gen nahlási chybu), samozrejme v takom prípade nemá ani význam definovať takú akciu.

Subzáložka Obsah e-mailu

Subzáložka je k dispozícii len, ak má položka Komunikačný kanál hodnotu "E-mail". Môžete si tu nadefinovať obsah e-mailového oznámenia. Je tu možné využívať premenné, priradené k danému typu kampane. Použitie premenných vr. syntaxe je objasnené na príklade v kap. Premenné kampaní.

Ako konkrétne bude záložka vyzerať, závisí od zvoleného formátu. Ak je zvolený formát HTML editor, je k dispozícii jednoduchý panel nástrojov (toolbar) so základnými prvkami pre editáciu html formátu. Význam ovládacích prvkov s pravidlami, ktoré pre ne platia, je zhodný ako pri editácii nového odoslaného e-mailu v html formáte. Z toho dôvodu viac viď popis položky Obsah e-mailu (text e-mailu).

Subzáložka Prílohy

Môžete tu zadať prílohy k danej kampani a to buď odkazom na konkrétny súbor alebo odkazom do agendy Dokumenty. Má význam predovšetkým pre kampane s komunikačným kanálom "E-mail", v prípade iných sa s nimi v rámci realizácie kampane nijako nepracuje.

Zadávané položky:

Názov Popis
Typ

Ako bolo uvedené v kap. Interný messaging, e-mailová komunikácia a naplánované úlohy, prílohy odoslaných e-mailov môžu byť dvoch typov (odkaz na dokument alebo súbor na disku, viď Prílohy odosielaných správ - Typy príloh) a podľa toho sa zadávajú resp. sa s nimi pracuje. Aj tu je preto najskôr potrebné vybrať, akého typu má daná príloha byť:

 • Dokument - príloha je definovaná len ako odkaz na dokument.
 • Súbor - príloha je nejaký súbor na disku.

Rozdiel sa prejaví pri generovaní záznamov do agendy Odoslané e-maily v rámci realizácie kampane a je podstatný z hľadiska objemu vznikajúcich dát. Preto je potrebné rozmyslieť si vhodnosť voľby. Viac viď Prílohy odosielaných správ - Typy príloh.

Podmienka

Výraz, podľa ktorého sa vyhodnotí podmienka, ktorá určuje, či sa k e-mailu vytváranému v rámci realizácie kampane typu E-mail pripojí daná príloha. Ako bolo uvedené v kap. Kampane - všeobecne, umožňuje podmienené pripájanie rôznych variantov príloh k jednotlivým adresátom. Nepovinná položka (nezadaná podmienka sa vyhodnotí ako platný výraz), tzn. príloha sa prevezme.

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Dokument K dispozícii len pre typ prílohy Dokument. Po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie a od nastavenia vzhľadu) sa vyvolá Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete príslušný dokument.
Cesta k súboru

K dispozícii len pre typ prílohy Súbor.

Výraz, podľa ktorého sa vyhodnotí cesta pre pripojenie súboru prílohy k danému e-mailu. Viď subzáložka Prílohy odoslaného e-mailu. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov. Výsledkom výrazu musí byť platná cesta k súboru resp. zoznam súborov na disku oddelených bodkočiarkou.

Subzáložka Premenné

Obsahuje editovateľný zoznam, kde môžete definovať aké premenné kampaní sa budú používať pre daný typ kampane. Tieto premenné sa potom budú automaticky vyhodnocovať pre kampaň daného typu pre jej jednotlivých adresátov. Použitie premenných je objasnené na príklade v kap. Premenné kampaní.

Hodnoty premenných po ich vyhodnotení pre daného adresáta je možné prehliadať na subzáložke Hodnoty premenných danej kampane.

Zadávané položky:

Názov Popis
Premenná

Číselníková položka na zadanie premennej, ktorá sa bude pre danú kampaň používať. Premennú zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka premenných kampaní.

Ako bolo spomenuté v popise funkcie Vymazať pri premenných kampaní, platí, že pri spracovaní kampaní sa vyhodnocujú i prípadne skryté premenné (tzn. ak bola premenná použitá na type kampane následne skrytá).

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.