Typy kampaní - záložka Spätné väzby

Záložka slúži na priradenie spätných väzieb, ktoré pre aktuálny typ kampane zo záložky Zoznam je možné používať na zadávanie položky Spätná väzba pre jednotlivých adresátov kampane, viď výklad v kap. Kampane - všeobecne.

Záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz priradených spätných väzieb (na začiatku prázdny), tzn. spätných väzieb pre aktuálny typ kampane zo záložky Zoznam. Túto príslušnosť spätných väzieb k typom kampaní je tu možné upravovať, tzn. spätné väzby pridávať/odoberať.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K typu kampane Zobrazuje názov typu kampane, ku ktorému patria priradené spätné väzby.

V needitovateľnom zozname spätných väzieb sa zobrazujú základné údaje o každom zázname:

Názov Popis
Kód Kód spätnej väzby nadefinovaný v číselníku spätných väzieb.
Názov Názov spätnej väzby nadefinovaný v číselníku spätných väzieb.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie priradených spätných väzieb prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Pridať -

Umožní pripojiť spätnú väzbu z číselníka Spätné väzby k aktuálnemu typu kampane. Tzn. do zobrazeného zoznamu pridá spätnú väzbu. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený iba na spätné väzby, ktoré ešte k danému typu pripojené nie sú.

Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz.

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu.

Odobrať - Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojiť spätnú väzbu resp. označené spätné väzby od aktuálneho typu kampane. Daná spätná väzba sa samozrejme nijako nemaže, akurát sa zruší väzba medzi danou spätnou väzbou a aktuálnym typom kampane.
Označiť všetko - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke.