Segmentácia - všeobecne

Systém disponuje nástrojmi na vykonávanie segmentácie firiem (na podporu marketingu). Za týmto účelom je v agende Adresár firiem podpora zaraďovania firiem do kategórií a k dispozícii je následná možnosť filtrovania firiem a vytvárania reportov podľa týchto kategórií. Vďaka týmto položkám (segmentácii) je možné z jednolitej masy zákazníkov vytvoriť súbor jasne definovaných mikro-segmentov, čo umožní efektívnejší prístup a zvýšenie pravdepodobnosti kladnej odozvy napr. pri cielených marketingových kampaniach. Segmentácia teda umožňuje zlepšenie práce s dátami CRM z hľadiska reportovania, obosielania atď.