Zakázaní adresáti

Zoznam zakázaných adresátov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • obmedzovacieho panela
 • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník zakázaných adresátov je v podstate niečo ako tzv. "black-list". Slúži na uloženie zoznamu adresátov, ktorých v rámci realizácie kampane daného typu nie je povolené kontaktovať príslušným komunikačným kanálom (pretože si to napríklad neželajú). Ako zakázaného adresáta je možné zadať firmu, prevádzkareň firmy alebo osobu vo firme resp. osobu samotnú, priamo e-mailovú adresu či ich rôzne kombinácie. Pre každú kombináciu je možné zvoliť, ktoré komunikačné kanály sú pre ňu zakázané. Kontrola prebieha jednak v rámci kontroly adresátov a jednak v rámci spustenia kampane. Adresátom vyhovujúcim nejakej kombinácii zadanej v zakázaných adresátoch sa na danej kampani nastaví Stav oslovenia na hodnotu Spam.

Firma si neželá byť kontaktovaná osobne ani telefonicky, ale s posielaním informačných e-mailov súhlasí. Nechce ale, aby chodili na e-maily sídla, ale len vybraným osobám. Všetky ostatné e-maily je preto potrebné uviesť medzi zakázaných adresátov.

Spôsob vyhodnotenia zakázaného adresáta pre odosielanie e-mailu:

Keď bude ako zakázaný adresát zadaná:

 • iba firma, kampaňou nebude možné osloviť danú firmu ani jej prevádzkarne ani osoby vo firme. Osoby samotné (na kampani typ riadka Osoba vyplnená len osoba) bude možné osloviť.
 • prevádzkareň firmy, kampaňou nebude možné osloviť danú prevádzkareň. Firmu samotnú, iné prevádzkarne a osoby na firme bude možné osloviť.
 • osoba vo firme (vyplnená osoba a firma), kampaňou nebude možné osloviť danú osobu v tejto firme. Firmu samotnú, prevádzkarne, ostatné osoby na firme a osobu samo tnú (na kampani typ riadka Osoba vyplnená len osoba) bude možné osloviť.
 • osoba, kampaňou nebude možné nijako osloviť danú osobu ani osobu na firme.
 • e-mail, kampaňou nebude možné nijako osloviť daný email.
 • e-mail a firma (vyplnený e-mail a firma), kampaňou nebude možné osloviť akurát daný email v tejto firme.
 • e-mail a osoba (vyplnený e-mail a osoba), kampaňou nebude možné osloviť akurát daný email tejto osoby.

  Majme Firmu XXX, ku ktorej je pripojená osoba Zobanová. Nasledujúce tabuľky demonštrujú vyhodnotenie spamu pre rôzne kombinácie zadaní adresátov a rôzne zadaných zakázaných adresátov:

  a) V zakázaných adresátoch nech je zadaný záznam, kde je vyplnená len Firma XXX.


  Typ adresy

  Čo je zadané:

  Výsledok
  Firma:

  Prevádzkareň:

  Osoba: E-mail:
  Osoba --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek spam
  Firma --- čokoľvek spam
    --- čokoľvek spam
  Prevádzkareň čokoľvek spam
    čokoľvek spam
  E-mail --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek spam
    --- čokoľvek spam

  b) V zakázaných adresátoch nech je zadaný záznam, kde je vyplnená len osoba Zobanová:

  Typ adresy

  Čo je zadané:

  Výsledok
  Firma:

  Prevádzkareň:

  Osoba: E-mail:
  Osoba --- čokoľvek spam
    --- čokoľvek spam
  Firma --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek spam
  Prevádzkareň čokoľvek spam
    čokoľvek spam
  E-mail --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek spam
    --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek spam

  c) V zakázaných adresátoch nech je zadaný záznam, kde je vyplnená Firma XXX a osoba Zobanová:

  Typ adresy

  Čo je zadané:

  Výsledok
  Firma:

  Prevádzkareň:

  Osoba: E-mail:
  Osoba --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek spam
  Firma --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek spam
  Prevádzkareň čokoľvek ok
    čokoľvek spam
  E-mail --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek ok
    --- čokoľvek spam

  D) V zakázaných adresátoch nech je zadaný záznam, kde je vyplnená Firma XXX a e-mail xy@zoz.sk:

  Typ adresy

  Čo je zadané:

  Výsledok
  Firma:

  Prevádzkareň:

  Osoba: E-mail:
  Osoba --- xy@zoz.sk ok
    --- xy@zoz.sk spam
  Firma --- xy@zoz.sk spam
    --- xy@zoz.sk spam
  Prevádzkareň xy@zoz.sk spam
    xy@zoz.sk spam
  E-mail --- xy@zoz.sk ok
    --- xy@zoz.sk ok
    --- xy@zoz.sk spam
    --- xy@zoz.sk spam

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).