Kurzový lístok - Záložka Zoznam

Seznam měn dosud zadaných v kurzovním lístku vztaženém ke zvolené vztažné měně a jejich aktuálních kurzů pro zvolenou vztažnou měnu. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V záložke Zoznam je možné zobrazovať a zadávať si kurzový lístok k rôznym vzťažným menám (no ako bolo povedané v úvodnej kapitole, a priori sa ponúka tak, že sa vzťahuje na lokálnu menu, resp. na menu únie). Na to slúži obmedzovacia lišta v hornej časti záložky Zoznam. Do číselníkovej položky Vzťažná mena zadáte kód meny, na ktorú sa má daný kurzový lístok vzťahovať.

V tomto prípade je vzťažná mena SKK, teda zadávané kurzy sa budú vzťahovať k SKK

Ku každej mene je uvedený dátum, od ktorého daný kurz platí, ďalej zadaný kurz a vzťažné množstvo. Kurz pre danú menu platí v období od zadaného dátumu do nasledujúceho zadaného kurzu. Objasníme na príklade:

Majme menu XXX, pre ňu kurz k dátumu 1.1.2000: 1XXX=12SKK a kurz k 5.1.2000: 1XXX=13SKK. Vystavujeme doklad s dátumom vystavenia 3.1.2000 v mene XXX, takže sa naň predvyplní kurz 1XXX=12SKK.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V systéme ABRA Gen sa informácie o denominácii a zaokrúhľovaní mien neuvádzajú v kurzovom lístku, ale sú uvedené v číselníku mien. Kurzový lístok je vyhradený výhradne na zadávanie kurzov. Preto sa tu na rozdiel od ABRA Gold ani neuvádzajú prepočítacie koeficienty mien, ktoré sú denomináciou inej meny. Podrobný výklad denominácií viď kap. Vecný obsah Denominácie, EUR.

Do kurzového lístka nemá zmysel zadávať kurzy k menám, ktoré sú denomináciami nejakej meny, pretože sa u nich pri prepočítaní uplatňujú prepočítacie koeficienty, nie zadané kurzy, viď kap. Vecný obsah Denominácie, EUR.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu meny
  • podľa kurzu alebo vzťažného kurzu
  • podľa mesiaca alebo roku

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca (iba u vybraných). Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je: Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Touto funkciou zadáte novú menu do kurzového lístka a k nej potom budete evidovať kurzy. Každá mena môže byť v kurzovom lístku k jednej vzťažnej mene len raz. Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Keď chcete zadať nový kurz meny, ktorú už máte v kurzovom lístku zavedenú, použite funkciu Oprava.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Touto funkciou zadávate nové aktuálne kurzy k danej mene. Takže keď opravíte dátum, zadávate tým vlastne nový záznam do zmien kurzov danej meny. Objasníme na príklade.

Majme k mene USD zadaný kurz k 1.12.2000 39,54 SKK. Zvolíme funkciu oprava a zadáme dátum 3.12.2000 a aktuálny kurz 40SKK. Kurz 39,54 platný k 1.12.2000 sa nemaže, ale bude sa naďalej evidovať ako záznam v histórii kurzov meny USD.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Funkcia vymaže danú menu z kurzového lístka vrátane celej jej prípadnej histórie, ak nejakú mala. Pozor, táto akcia nie je vratná. Vymazať menu z kurzového lístka je možné aj vtedy, ak sa už použila na dokladoch, pretože pokiaľ sa cudzia mena použije na doklade, zapamätá sa jej kód a zadané kurzy priamo na danom doklade.
Skopírovať F9 Každá mena môže byť v kurzovom lístku len raz, preto táto funkcia nemá význam.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Z internetu Ctrl + F2 -

Umožňuje naimportovať kurzový lístok k danému dátumu prostredníctvom internetu.

Import nie je nijako užívateľsky definovateľný, realizuje sa priamo na formát, ktorý je použitý na www stránkach príslušnej národnej banky alebo výrobcu.

Konkrétny spôsob sa v čase neustále mení (kvôli zmenám na stránkach NBS pre Slovensko a ČNB pre ČR). Mení sa nielen umiestnenie príslušných súborov, ale aj formát a ich konkrétny názov.

Po spustení funkcie sa vyvolá dialóg Výber WWW adresy kurzového lístka, ktorý umožní pomocou prepínača zvoliť, odkiaľ chcete kurzový lístok načítať:

  • Eurový z webu ECB ke dni - Zvolíte-li tuto možnost, nejdříve se na www stránkách výrobce přečte obsah pomocného interního souboru, který obsahuje aktuální adresu, na níž by se kurzovní lístek pro danou lokalizaci měl nalézat. Typicky je to adresa na stránky Európskej centrálnej banky (ECB), ale môže to byť aj inak. Ďalej sa sprístupní položka Dátum platnosti kurzového lístka, do ktorej zadáte dátum, ku ktorému chcete kurzový lístok načítať. Tento dátum sa použije na skompletizovanie www adresy, aby sa stiahol kurzový lístok, ktorý je aktuálne platný k zadanému dátumu. Pokud ke zvolenému datu nebyl dohledán žádný kurzový lístek, systém nabídne použití nejbližšího dřívějšího.
  • Eurový z webu ECB aktuální - Obdoba volby výše s tím rozdílem, že se stáhne aktuální kurzovní lístek.
  • Individuálne nastavenie - Keď zvolíte túto možnosť, sprístupní sa položka Individuálna WWW adresa, do ktorej zadáte www adresu podľa svojho výberu, z ktorej chcete načítať kurzový lístok.

Po stlačení tlačidla OK sa, ak je to potrebné, zobrazí dialóg Nastavenie HTTP servera proxy.

Po prípadnom doplnení údajov v dialógu Nastavenie HTTP servera proxy sa ponúkne potvrdenie v predchádzajúcich krokoch vybranej www adresy, z ktorej chcete načítať kurzový lístok. Ak sa zadaný odkaz nenájde, ponúkne sa defaultná adresa. Túto adresu môžete ľubovoľne zmeniť, aby ste pri prípadnej zmene uloženia kurzového lístka na inú www stránku mohli ponúkanú www adresu upraviť a kurzový lístok načítať.

Kurzovní lístek je možné si nechat aktualizovat automaticky prostřednictvím katalogového doplňku Automatická aktualizace kurzů z internetu.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.