DPH indexy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom DPH indexe zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný DPH index. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-8 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber DPH indexu, na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname DPH indexov a v definíciách reportov pre priznanie DPH.
Popis Názov DPH indexu. Zobrazuje sa vo výberových číselníkoch s ponúkanými DPH indexmi do riadkov dokladov ako bližší, vysvetľujúci popis daného DPH indexu, preto by mal byť čo najvýstižnejší. Pri dodávaných DPH indexoch popisuje, pre ktorý druh platby je index určený.
DPH sadzba Sadzba DPH, na ktorú je daný DPH index viazaný. Sadzbu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z číselníka sadzieb DPH.
Bez ohľadu na typ platby Ak je položka začiarknutá, daný záznam bude znamenať DPH index pre danú sadzbu pre ľubovoľný typ platby. Tzn., že tento DPH index sa bude pre danú sadzbu ponúkať bez ohľadu na to, či vystavujete príjmový alebo výdajový, domáci alebo zahraničný doklad.
Pre doklady na vstupe/ výstupe

Prepínač určujúci typ platby s hodnotami:

  • Výstupe - ide o index príjmového dokladu, čiže DPH na výstupe, tzn. príjem DPH
  • Vstupe - ide o index výdajového dokladu, čiže DPH na vstupe, tzn. výdaj DPH
Typ indexu

Prepínač určujúci platby indexu s hodnotami:

  • Vnútroštátna
  • Iný štát EÚ
  • Mimo EÚ

Význam jednotlivých hodnôt, viď popis typov DPH indexov v kap. Vecný obsah, základné pojmy. Typ indexu určuje, či sa daný DPH index bude alebo nebude ponúkať pre zadanú DPH sadzbu vo vystavovanom doklade a to v závislosti od typu dokladu a príp. od zvoleného Type obchodu v hlavičke daného dokladu. Ktoré typy DPH indexov sa ponúkajú pre jednotlivé typy obchodu viď popis Typov obchodov.

Analytika

Číslo analytického účtu, ktorý je možné využiť v predkontáciách (napr. v kombinácii s využitím tzv. neúplných účtov) a na ktorý môžete potom kontovať zápisy s daným DPH indexom. Ide o alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý, môže teda obsahovať aj celý kód účtu. Pokiaľ ho však použijete v predkontáciách napr. v kombinácii s nejakým neúplným účtom, majte na pamäti, že celková povolená dĺžka účtu v účtovnej osnove je maximálne 10 znakov. Použitie objasníme na príklade:

Príklad: Máme v účtovom rozvrhu účet 34322, na ktorý budeme chcieť účtovať DPH 22%, a 34305 na účtovanie DPH 5%. Ďalej máme zavedený DPH index VýstZS pre základnú sadzbu DPH na výstupe a VýstZNS pre zníženú sadzbu na výstupe. Ďalej si pre účely automatických predkontácií zavedieme neúplný účet 343 a k indexu VýstZS zadáme analytiku 22 a k indexu VýstSS analytiku 05. Potom v riadkoch predkontácie pre účet DPH môžeme použiť napr. syntax NxAccountID('343'+VATIndex_ID.AnalyticalAccount). Pokiaľ bude v riadku dokladu DPH index VýstZS, táto kontácia doplní účet 34322, pokiaľ bude v riadku dokladu DPH index VýstZNS, kontácia doplní účet 34305.

Pokiaľ by analytik nebol k indexu zadaný, kontácia by predvyplnila neúplný účet 343 a účtovník by pred vlastným zaúčtovaním do denníka musel účet doplniť.

Pokiaľ by indexy nemali analytiky zadané a ani neúplný účet 343 by nebol v osnove zavedený, predkontácia by doplnila prvý účet začínajúci reťazcom 343, ktorý by v osnove našla, takže v našom prípade napr. 34305 bez ohľadu na konkrétny DPH index, čiže DPH sadzbu.

Definícia predkontácie môže samozrejme vyzerať aj inak, nemusí používať neúplné účty, môže byť kombinovaná s podmienkami riadkov pre jednotlivé skladové typy a pod. Variantov je veľké množstvo. Uvedený príklad mal iba objasniť položku Analytiky.

Upozornenie

Ako bolo povedané v kap. Údaje na dokladoch týkajúce sa EÚ, existuje povinnosť pri niektorých typoch obchodov na dokladoch uvádzať napr. upozornenie, že plnenie je oslobodené (napr. Oslobodené podľa § 64 zákona č.235/2004 Sb.), príp. že daň je povinný odviesť príjemca plnenia a pod.

Text takého upozornenia je možné zadať v tejto položke a ak je potom príslušný DPH index v riadku dokladu použitý, príslušné upozornenie sa bude tlačiť v hlavičkách dokladov, príp. v údajoch ich riadkov.

Hoci text danej položky si užívateľ môže upraviť podľa svojho, je na prianie užívateľov od v.12.03 počas update aktualizovaný na hodnoty aktuálne dodávané výrobcom v rámci inicializačných dát.

Použitie

Kvôli legislatívnym zmenám môže dôjsť k situácii, kedy niektorý DPH index prestane byť od nejakého dátumu používaný a má zmysel len pre doklady vystavované do daného dátumu. Kvôli lepšej prehľadnosti je preto k dispozícii táto textová poznámka informujúca o použití daného DPH indexu. Informatívny význam.

Mimo evidenciu DPH

Položka slúži pre obmedzenie ponúkaných DPH indexov v prípade riadkov výstupných dokladov, ktoré majú v položke Režim DPH nastavený režim 1 - Prenesenie (PDP).

Indexy, ktoré majú túto položku začiarknutú, sa nezadávajú do Definície pre DPH priznania. V agende Definícia pre DPH priznanie je toto kontrolované a ak je tu zadaný DPH index s nastavením Mimo evidenciu DPH, je užívateľ upozornený, že taký index by nemal byť do definície DPH priznania zadaný.

Určený pre inverzné doklady Ide o možnosť stanoviť, že ide o pomocný DPH index, používaný na predvyplnenie na inverzné doklady. Ak je položka začiarknutá, tak sa takto označený DPH index ponúka v definíciách základných DPH indexov v nasledujúcej položke Index pre inverzné doklady.
Index pre inverzné doklady

Položka je k dispozícii len v prípade, že nie je začiarknutá predchádzajúca položka Určený pre inverzné doklady.

Ide o možnosť ako k zadávanému základnému DPH indexu priradiť pomocný index pre odvod alebo odpočet DPH v prípade inverzných dokladov, pokiaľ je potrebné v DPH priznaní uvádzať opravu základu odvedenej alebo odpočítanej dane na samostatný riadok.

DPH indexy pre inverzné doklady sa ponúkajú nielen pri tvorbe inverzných dokladov, ale aj pri zdrojových dokladoch, aby bolo možné napr. dobropis vystaviť ako faktúru so zápornými sumami. Pritom sa v niektorých prípadoch môžu i predvypĺňať. Viď Ponúkanie a predvypĺňanie DPH sadzieb a indexov. (Existencia inverzného DPH indexu sa ale nekontroluje - to je na užívateľovi.)

Či majú takéto indexy v danej verzii využitie, závisí od aktuálne platnej legislatívy v danej krajine. Pokiaľ aktuálna legislatíva nevyžaduje, aby sa oprava základu uvádzala na samostatný riadok, tak samozrejme nebudete takéto indexy potrebovať.

Príklad 1: Majme situáciu, ako bola napríklad v SR pred októbrom 2007, keď bolo potrebné v DPH priznaní uvádzať na samostatný riadok opravu základu odvedenej dane. Vytvorme FV-1, vystaví sa s DPH indexom Výst19, ktorý máme nastavený ako východiskový. Nech má DPH index Výst19 definovaný Index pre inverzné doklady Výst019. Pokiaľ vytvoríme dobropis (tzn. inverzný doklad) DV-1 k našej FV-1, predvyplní sa DPH index Výst019. Tak môžeme sledovať samostatne základ odvedenej dane a opravu základu odvedenej dane.

Pokiaľ by DPH index Výst19 nemal definovaný Index pre inverzné doklady, dobropisu DV-1 by sa predvyplnil rovnaký DPH index ako pri FV-1, tzn. Výst19. Údaje o základe odvedenej dane a oprave základu odvedenej dane by tak v DPH priznaní boli zahrnuté spoločne do jedného riadka.

Príklad 2: Podobný prípad ako v príklade 1 nastáva, ak je "vrátenie" riešené vystavením FV so záporným riadkom. (Viď Vracanie predaného tovaru.) V SR sa takýto pohyb povinne vykazuje zvlášť, tzn. pre takýto riadok je potrebné použiť inverzný DPH index. V ČR táto povinnosť nie je, ale užívateľ i tak môže inverzný DPH index využiť. Ako sa použitý DPH index premietne do priznania, závisí od definícií pre DPH priznania.

Index zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka DPH indexov. Ponúkajú sa len DPH indexy, ktoré sú definované ako pomocné pre inverzné doklady, tzn. v svojej definícii majú začiarknutú položku Určený pre inverzné doklady.

Určený na odpočet reverse charge

Položka je k dispozícii len pre typ indexu v kombinácii Vstup/Iný štát EÚ.

Ide o možnosť stanoviť, že ide o pomocný DPH index, používaný pre doklady reverse charge. Takýto index sa potom priamo v dokladoch nikde nezadáva. Ponúka sa iba v definíciách základných DPH indexov zadávaných pre kombináciu Vstup/Iný štát EÚ a to v nasledujúcej položke Index odpočtu Reverse charge.

Index odpočtu Reverse charge

Položka je k dispozícii len pre typ indexu v kombinácii Vstup/Iný štát EÚ a pokiaľ predošlá položka Určený na odpočet Reverse charge nie je začiarknutá.

Ide o možnosť k zadávanému základnému DPH indexu priradiť pomocný index na odpočet DPH v režime "reverse charge" pri obchode s EÚ. Slúži na premietnutie nároku na odpočet DPH do DPH priznaní z dokladov reverse charge(DRC) vystavených v režime reverse charge alebo trojstrannom obchode a na správne účtovanie DRC. Podrobný výklad vrátane príkladov viď Problematika DPH v režime "reverse charge" a trojstrannom obchode, DPH pri dovoze a účtovanie DRC.

Správne správanie DRC závisí od správneho nastavenia týchto DPH indexov a predkontácií.

Index zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka DPH indexov. Ponúkajú sa len DPH indexy, ktoré sú definované ako pomocné pri odpočte Reverse charge, tzn. v svojej definícii majú začiarknutú položku Určený na odpočet Reverse charge.

Určený na odpočet DPH pri dovoze

Položka je k dispozícii len pre typ indexu v kombinácii Vstup/Mimo EÚ.

Ide o možnosť stanoviť, že ide o pomocný DPH index, používaný pre doklady reverse charge vystavované v JCD. Takýto index sa potom priamo v dokladoch nikde nezadáva. Ponúka sa iba v definíciách základných DPH indexov zadávaných pre kombináciu Vstup/Mimo EÚ a to v nasledujúcej položke Index odpočtu pri dovoze.

Index odpočtu DPH pri dovoze

Položka je k dispozícii len pre typ indexu v kombinácii Vstup/Mimo EÚ a pokiaľ predošlá položka Určený na odpočet pri dovoze nie je začiarknutá.

Ide o možnosť k základnému DPH indexu priradiť pomocný index na odpočet DPH pri dovoze z krajín mimo EÚ. Slúži na premietnutie nároku na odpočet DPH do DPH priznaní z dokladov reverse charge(DRC) vystavených k JCD na správne účtovanie DRC. Podrobný výklad vrátane príkladov viď Problematika DPH v režime "reverse charge" a trojstrannom obchode, DPH pri dovoze a účtovanie DRC.

Správne správanie DRC závisí od správneho nastavenia týchto DPH indexov a predkontácií.

Index zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka DPH indexov. Ponúkajú sa len DPH indexy, ktoré sú definované ako pomocné pri odpočte pri dovoze, tzn. v svojej definícii majú začiarknutú položku Určený na odpočet pri dovoze.

Určený pre DRC vystavený na základe colného prehlásenia

Položka je k dispozícii len pre typ indexu v kombinácii Vstup/Mimo EÚ a pokiaľ predošlá položka Určený na odpočet DPH pri dovoze nie je začiarknutá.

Poskytuje možnosť stanoviť si, ktoré indexy z kombinácie Vstup/Mimo EÚ, sa majú ponúkať pri zadávaní DRC k JCD (tzn. aby sa neponúkali všetky z kombinácie Vstup/Mimo EÚ , ale len tie, ktoré sú určené na riešenie problematiky DPH pri dovoze.

Opravy

Opravovať je možné bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.