DPH sadzby - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej DPH sadzbe zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Krajina

Krajina, pre ktorú je daná sadzba zavedená.

Pokiaľ je číselník aktuálne obmedzený za nejakú krajinu (viď Obmedzovací panel za Krajinu v záložke Zoznam), tak pri zadávaní nového záznamu je kód krajiny predvyplnený a nie je možné ho zmeniť. V opačnom prípade kód krajiny zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajín. Po uložení záznamu už nie je možné Krajinu opravovať (a to bez ohľadu na stav obmedzovacieho filtra v záložke Zoznam).

Sadzba (%)

Sadzba DPH v percentách platná pre krajinu zadanú v predošlej položke. Sadzby sa potom zadávajú v daňových dokladoch, typicky v ich riadkoch (za akých podmienok, viď popis v kap. Vecný obsah, základné pojmy).

Pozor, je možné zadať duplicitnú sadzbu (teda záznam so zhodným percentom DPH), no treba si uvedomiť, že vnútorne ide o dva rozdielne záznamy a zadané DPH indexy sa potom vzťahujú vždy iba k jednému z nich, nie k obom naraz (k tomu, ku ktorému boli nadefinované). Ďalej viď kap. Často kladené otázky, otázka Neponúka žiadne DPH indexy napriek tomu, že sú k danej sadzbe definované.

Používa sa v číselníkových položkách na zadanie sadzby DPH. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Typ sadzby

Udáva, či ide o základnú alebo o zníženú sadzbu DPH. Hodnota "Bez určení" je určena pouze pro nulovou sazbu DPH.

Typ sazby musí být správně vyplněn. Tj. u nenulové DPH sazby nesmí být vyplněn typ sazby "Bez určení".

Nevyplněný typ sazby může vést k nesprávnému sestavení výkazů KV DPH/KH DPH.

Názov Názov DPH sadzby. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou sadzbou ako bližšia, vysvetľujúca identifikácia danej sadzby. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Popis Bližší, vysvetľujúci popis danej sadzby.
Účet

Každej DPH sadzbe, je možné priradiť zodpovedajúci skladový účet z účtovej osnovy. Daný účet je možné využiť v predkontáciách na pohyby s touto sadzbou. Je tu možné zadať aj účet neúplný.

Položka bola zavedená až od v. 13.01 vrát., aby uľahčila údržbu predkontácií pri stále sa meniacich sadzbách DPH a nezávislosť vzťahu DPH sadzba verzus Analytický účet v účtovej osnove  (Do v. 13.01 sa totiž v dodávaných predkontáciách analytický účet odvodzoval od percenta sadzby (napr. pre sadzbu 20% výraz NxAccountID('343'+NxPadl(Str(VATRate),2,'0')) zaistil použitie účtu 34320). Od v. 13.01 vrát. sa v dodávaných predkontáciách účet čerpá z číselníka DPH sadzieb výrazom VATRate_ID.Account_ID.ID. Tzn, ak si tu užívateľ nastaví napr. pre sadzbu 21% účet 343551, doplní mu predkontácia 34351 bez ohľadu na hodnotu sadzby.

Doplnenie účtov do číselníka DPH sadzieb je možné vykonať ručne pri každej sadzbe (pri sadzbe 0% nemá zmysel) alebo je možné využiť funkciu Zo vzoru.

Definície predkontácií je možné aktualizovať podľa vzoru obvyklým spôsobom. Viď Aktualizácia predkontácií podľa vzoru (vzorové a užívateľsky vytvorené predkontácie). Pôvodný spôsob predkontovania DPH konštrukciou účtu pomocou hodnoty sadzby samozrejme nie je novým spôsobom nijak dotknutý a je možné ho aj naďalej používať.

Opravy

Opravovať nie je možné krajinu a percento sadzby.

Ďalej sa zobrazujú údaje v subzáložke Platnosti:

Subzáložka Platnosti

Subzáložka Platnosti slúži na zadanie kolekcií platností k danej DPH sadzbe, tzn. umožňuje k aktuálnej DPH sadzbe zadať jednotlivé časové platnosti tejto sazby a jej bezprostredných predchodcov, čo sa využije predovšetkým v situácii, keď sa legislatíva po určitej dobe vracia k rovnakej hodnote DPH sadzby. Subzáložka obsahuje:

Zoznam riadkov platností

V subzáložke Platnosti si je možné pre jednotlivé DPH sadzby definovať sadu platností, ktoré sa k nej viažu (tzv. kolekciu platností):

Názov Popis
Platnosť od

Dátum, od ktorého sadzba DPH platí.

Tento údaj sa využíva napríklad na správne zúčtovanie zdanenej zálohy na prelome období pri zmene sadzieb DPH.

Platnosť do

Dátum, do ktorého sadzba DPH platí.

Tento údaj sa využíva napríklad na správne zúčtovanie zdanenej zálohy na prelome období pri zmene sadzieb DPH.

Predchodca

DPH sadzba, ktorá z legislatívneho hľadiska bezprostredne predchádzala aktuálnej DPH sadzbe.

Tento údaj sa využíva napríklad na správne vykonanie zúčtovania zdanenej zálohy na prelome obdobia pri zmene sadzieb DPH, kedy sa pomocou tejto položky vyhľadá zodpovedajúci "potomok" aktuálne platný k dátumu, ku ktorému sa daná akcia vykonáva.

Napr. v Českej republike mala do 31.12.2009 základná sadzba DPH hodnotu 19% a znížená sadzba DPH hodnotu 9% a od 1.1.2010 sa základná sadzba DPH zvýšila na 20% a znížená sadzba DPH na 10%, čiže predchodcom základnej sadzby DPH 20% je základná sadzba DPH 19% a predchodcom zníženej sadzby 10% je znížená sadzba 9%.

Ďalej nech bola na DZV použitá sadzba 9%. Potom došlo k zmene sadzby na 10%, následne na 14% atď. K zúčtovaniu DZV nech došlo k dátumu, kedy aktuálne platila sadzba 14%. Podľa položky Predchodca sa táto vyhľadá a pri zúčtovaní DZV cez prelom obdobia príslušne použije.

Lišta navigátora platností

Pod kolekciou platností je k dispozícii lišta navigátora s tlačidlami na pohyb kurzora po zozname platností, na pridanie resp. odobranie platnosti a predchodcu.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.