Definície pre DPH priznania - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii pre DPH priznanie zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Definícia Predvyplnenie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každej mene možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Krajina

Krajina, pre ktorú je daná definícia zavedená.

Pokiaľ je číselník aktuálne obmedzený za nejakú krajinu (viď Obmedzovací panel za Krajinu v záložke Zoznam), tak pri zadávaní nového záznamu je kód krajiny predvyplnený a nie je možné ho zmeniť. V opačnom prípade kód krajiny zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajín. Po uložení záznamu už nie je možné Krajinu opravovať (a to bez ohľadu na stav obmedzovacieho filtra v záložke Zoznam).

Typ priznania Určuje, pre aký typ priznania je daná definícia určená. Určuje spôsob napočítania a spracovania samotnej uzávierky DPH a ďalej je možné podľa tejto položky filtrovať (obmedzovať) existujúce definície pri výbere konkrétnej definície v položke Definícia DPH priznania v sprievodcovi uzávierkou DPH.
Kód Kód označujúci daný DPH index. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-8 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber DPH indexu, na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname DPH indexov a v definíciách reportov pre priznanie DPH.
Popis Názov DPH indexu. Zobrazuje sa v popisnom poli vo výberových číselníkoch s ponúkanými DPH indexmi do riadkov dokladov ako bližší, vysvetľujúci popis daného DPH indexu, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Pri dodávaných DPH indexoch popisuje, pre ktorý druh platby je index určený.
Definícia nie je určená pre agendu Uzávierky DPH

Určuje, či sa daná definícia bude ponúkať na použitie v agende Uzávierky DPH pri výbere definície v rámci Sprievodca uzávierkou DPH.

Príznak nijak neovplyvňuje ponúkanie definícií v agende Prehľady DPH v obmedzujúcich podmienkach niektorých reportov, kde sa ponúkajú všetky bez ohľadu.

Subzáložka Definícia

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce časti:

Zoznam riadkov definície (zoznam prislúchajúcich DPH indexov)

Ide o prvok editovateľný zoznam na nastavenie členstva danej krajiny v EÚ a zadanie ďalších k tomu potrebných údajov. V zozname je vlastne uvedená história zmien členstva danej krajiny. Členstvo v EÚ k nejakému dátumu veľmi podstatne ovplyvňuje vystavovanie a správanie sa niektorých dokladov, predovšetkým ponúkané Typy obchodu.

Tento zoznam je defaultne radený podľa kódu DPH indexu.

Zadávané položky:

Názov Popis
DPH index

Kód DPH indexu, ktorý chcete zaradiť do definície. Kód zadáte ručne priamo z klávesnice alebo vyberiete z číselníka DPH indexov. DPH index je možné nezadať v prípade, že je začiarknuté Povoliť opravu.

Jeden DPH index môže byť v jednej definícii obsiahnutý aj viackrát a to v prípade, že je metodikou zostavovania DPH priznania dané, že sa taký typ pohybu má premietať do viacerých riadkov DPH priznania.

Popis DPH indexu Popis DPH indexu. Tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka DPH indexov.
Iden. riadka základu

Identifikácia čísla kolónky DPH priznania (riadka a stĺpca) na uvádzanie základu DPH.

Pre DPH priznanie dodávané výrobcom sa na identifikáciu kolónok v jednotlivých riadkoch používa nasledujúce pravidlo:

 • 1. kolónka v danom riadku (1. stĺpec v poradí zľava doprava) je identifikovaná číslom riadka
 • 2. kolónka v danom riadku (2. stĺpec v poradí zľava doprava) je identifikovaná číslom riadka a písmenom A
 • 3. kolónka v danom riadku (3. stĺpec v poradí zľava doprava) je identifikovaná číslom riadka a písmenom B

Objasníme na príklade:

Nech DPH priznanie - vzor pre EÚ obsahuje riadok 325 (prijaté zdaniteľné plnenia - obstaranie tovaru z IČŠ §16 so zníženou sadzbou dane), ktorý má tri kolónky (stĺpce):

- Základ dane
- Daň na vstupe (plný nárok)
- Daň na vstupe (krátený nárok)

Pokiaľ na tieto kolónky (stĺpce) budeme chcieť v definícii pre DPH priznanie odkazovať, budeme musieť používať identifikáciu, ako naznačuje nasledujúca tabuľka (vyznačené tučne):

riadok Nárok na odpočet dane z plnenia za Základ dane Daň na vstupe
(plný nárok)
Daň na vstupe
(krátený nárok)
2. obstaranie tovaru z IČŠ §16
325 so zníženou sadzbou dane 325 325A 325B

Takže Definícia pre DPH priznania potom môže obsahovať riadky napr. nasledovne:

DPH index Popis DPH indexu Ident.riadka základu Ident. riadka dane
DoZAo5 Tovar z IČŠ §16 - plný nárok 325 325A
DoZBo9 Tovar z IČŠ §16 - krátený nárok 325 325B
Iden. riadka dane

Identifikácia čísla kolónky DPH priznania (riadka a stĺpca) na uvádzanie dane.

Pre výkaz KV DPH je pri indexoch pre niektoré špecifické požiadavky vykazovania zavedená možnosť presnejšie určiť, ako sa má do KV DPH index premietnuť. Je zavedený tento formát: rrr;KV_kk. Kde rrr označuje číslo riadka dane (pokiaľ nie je, vynechá sa) a KV_kk označuje kód pre spracovanie vo výkaze. V súčasnej dobe sú platné tieto kódy:

 • ;KV_BO - riadok bez nároku na odpočet, ale vykazovaný v KV DPH (napr. pre paušálny odpočet pohonných hmôt).
 • rrr;KV_ZR - daň je napočítaná v DPH priznaní do riadka rrr a v KV DPH bude vykázaný len základ (určené pre zdanenie zvláštneho režimu § 65, 66 ZDPH).

Výkaz KV DPH je predmetom legislatívy SR, nie ČR. Avšak i CZ firmy, ktoré majú DPH registráciu v SR, budú taký výkaz potrebovať zostavovať. Preto je podpora pre jeho zostavenie k dispozícii i v CZ lokalizácii.

Príznak výkazu DPH

Slúži na zostavenie výkazov KV DPH/KH DPH. Zadané príznaky majú rôzny význam podľa toho, čo a ako je potrebné vykazovať buď v KV DPH alebo KH DPH. Napr. ovplyvnia, či sa daná suma odpočtu plynúca z daného DPH indexu premietne do príslušného oddielu KV DPH prenásobená koeficientom či nie, či sa daň vynuluje atď.:

 • KOEF - hodnota je prepočítaná koeficientom zadaným v sprievodcovi uzávierkou DPH
 • DPH0 - hodnota dane je nastavená na nulu
 • ODP0 - hodnota odpočtu dane je nastavená na nulu
 • a. i.

Viď DPH indexy, príznak výkazu DPH.

Povoliť opravu

Pokiaľ je pri danom riadku povolená oprava, bude možné pri vykonávaní uzávierky DPH v rámci Sprievodcu uzávierkou DPH hodnotu do daného riadka zadať ručne zadaním sumy do stĺpca Oprava.

Ide o riadky DPH, do ktorých vstupujú i sumy, ktoré systém ABRA Gen nemôže napočítať, keďže nemá z čoho (dané informácie nie sú predmetom evidencií v systéme ABRA Gen). Typicky ide o riadky, ktoré v definícii DPH nemajú priradený DPH index a tým pádom je potrebné príslušné sumy doplniť ručne.

Lišta navigátora riadka definície

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname
 • Pridať - Na pridanie nového riadka. Pozor! Vzhľadom k tomu, že editovateľný zoznam je radený na základe kódu DPH indexu, novo pridaný riadok sa zaradí tam, kam patrí podľa tohto radenia, tzn. nemusí byť umiestnený na koniec zoznamu.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovateľných formulárov riadkov definície

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkových údajov v tejto agende. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov definície pre DPH priznania a zobrazovať a zadávať si pomocou nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.
 

Subzáložka Predvyplnenie

Subzáložka umožňuje nadefinovať, ako sa majú predvypĺňať doplnkové údaje zo záložky Ďalšie údaje novo vykonávanej uzávierky. Ide napr. o položky Oddielu A a B (zástupca, Meno FÚ, ….) DPH priznanie, o položky pre KH DPH a pod.

Do v.14.52 vrát., kedy sa výkazy DPH priznania resp. KV DPH zostavovali v agende Prehľad DPH, sa tieto údaje zadávali až v rámci tlače/exportu v rámci dialógových okien zobrazovaných pred vlastnou tlačou/exportom.

V hornej časti záložky je needitovateľný zoznam položiek patriacich k aktuálnej definícii DPH zo záložky Zoznam. V zozname sú pre každú položku uvedené základné údaje o nej:

Názov Popis
Meno položky Názov položky, cez ktorú je vykonaná väzba na užívateľsky definovateľné položky Business objektu Uzávierky DPH.
Popis položky Údaje preberané z definície danej užívateľsky definovateľnej položky.
Typ položky

Pod zoznamom položiek je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec pre definíciu ďalšej položky do aktuálnej definície ELDP. Táto funkcia nie je pre bežného užívateľa dostupná.
 • Vymazať - táto funkcia nie je pre bežného užívateľa dostupná.

Ďalej nasledujú položky:

Názov Popis
Použiť výraz

Touto položkou je možné potlačiť uplatnenie výrazov zadaných ďalej v položke Štandardná definícia alebo Užívateľská definícia do výpočtu. Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možností:

 • Použiť systémový - potom sa do výpočtu uplatní len výraz zadaný v Štandardnej definícii, výraz v Užívateľskej definícii sa neuplatní
 • Použiť užívateľský - potom sa do výpočtu uplatní len výraz zadaný v Užívateľskej definícii, výraz v Štandardnej definícii sa neuplatní
 • Použiť oba - do výpočtu sa uplatní najskôr výraz zadaný v Štandardnej definícii, potom výraz zadaný v Užívateľskej definícii
Predvyplniť Tu je možné nastaviť, na akom type uzavrenia sa má daná položka predvypĺňať z definície DPH priznania. Viac viď popis v subzáložke Ďalšie údaje v rámci výr. príkazu.
Systémový výraz

Štandardné, tzn. výrobcom dodávané definície. Či sa príslušné výrazy pri výpočte Štandardnej definície použijú, závisí od nastavenia položky Použiť výraz (viď vyššie).

Ide o výraz, podľa ktorého sa hodnoty jednotlivých položiek definície platby vyčíslia. Editácia systémovej definície nie je pre bežného užívateľa dostupná.

Užívateľský výraz

Podobne ako predchádzajúca položka Systémový výraz, len slúži pre výrazy dané užívateľom. Tzn. je plne užívateľsky definovateľný. Užívateľský výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla v editačnom režime. Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.