Definície pre DPH priznania - záložka Exporty

Ako bolo spomenuté v úvod. kap., definície DPH priznania a existujúce tlačové zostavy/exporty nie je možné ľubovoľne kombinovať. Teda určité tlač.zostavy/exporty sú určené pre určitú definíciu DPH priznania a nie je zmysluplné ich používať v kombinácii s inými definíciami DPH priznaní. Pre zjednodušenie výberu exportov v agende Prehľady DPH, je v tejto záložke možné si k aktuálnej definícii DPH priznania zo záložky Zoznam priradiť tie exporty, ktoré sú určené práve pre ňu (sú určené pre exporty prehľadov DPH zostavených podľa danej definície). Viď tiež Výber definície pre export, ponúkané definície.

 

Vyššie uvedené neplatí pre výber tlač.zostavy/exportu v agende Uzávierky DPH. Ide o bežnú dokladovú agendu, kde výber tlač. zostavy/exportu prebieha iným spůsobom. Preto tiež pre definíciu DPH priznania určenú pre agendu Uzávierky DPH nemá táto záložka význam.

Záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz priradených definovateľných exportov (na začiatku prázdny), tzn. definovateľných exportov k aktuálnej definícii pre DPH priznanie zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K definícii Zobrazuje názov definície pre DPH priznania, ku ktorej patria priradené definovateľné exporty.

V needitovateľnom zozname definovateľných exportov sa zobrazuje ku každej priradenej definícii jej názov, pod ktorým bola nadefinovaná v číselníku Definovateľných exportov.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie priradených definovateľných exportov prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pridať F2 -

Umožní pripojiť definovateľný export nadefinovaný pre dané miesto programu (v tomto prípade pre tlač DPH priznaní) k aktuálnej definícii pre DPH priznania. Tzn. do zobrazeného zoznamu def. exportov, ktoré je možné použiť v kombinácii s aktuálnou definíciou pre DPH priznania, pridá ďalší export. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na tie def. exporty, ktoré ešte k danej definícii pre DPH priznania pripojené nie sú.

Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz.

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu.

Odobrať F8 - Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojiť definovateľný export resp. označené definovateľné exporty od aktuálnej definície pre DPH priznania. Daný definovateľný export sa samozrejme nijako nemaže, iba sa zruší väzba medzi daným definovateľným exportom a aktuálnou definíciou pre DPH priznanie.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.