Definície pre DPH priznania - záložka Zostavy

Ako bolo spomenuté v úvod. kap., definície DPH priznania a existujúce tlačové zostavy/exporty nie je možné ľubovoľne kombinovať. Teda určité tlač.zostavy/exporty sú určené pre určitú definíciu DPH priznania a nie je zmysluplné ich používať v kombinácii s inými definíciami DPH priznaní. Pre zjednodušenie výberu tlač. zostáv v agende Prehľady DPH, je v tejto záložke možné si k aktuálnej definícii DPH priznania zo záložky Zoznam priradiť tie tlač. zostavy, ktoré sú určené práve pre ňu (sú určené pre tlače prehľadov DPH zostavených podľa danej definície). Viď tiež Výber zostavy na tlač, ponúkané tlač. zostavy.

Vyššie uvedené neplatí pre výber tlač.zostavy/exportu v agende Uzávierky DPH. Ide o bežnú dokladovú agendu, kde výber tlač. zostavy/exportu prebieha iným spůsobom. Preto tiež pre definíciu DPH priznania určenú pre agendu Uzávierky DPH nemá táto záložka význam.

Záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz priradených tlačových zostáv (na začiatku prázdny), tzn. tlačových zostáv k aktuálnej definícii pre DPH priznanie zo záložky Zoznam. V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K definícii Zobrazuje názov definície pre DPH priznania, ku ktorej patria priradené tlačové zostavy.

V needitovateľnom zozname tlačových zostáv sa zobrazuje ku každej priradenej zostave jej názov, pod ktorým bola nadefinovaná v číselníku tlačových zostáv.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie priradených tlačových zostáv prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pridať F2 -

Umožní pripojiť tlačovú zostavu nadefinovanú pre dané miesto programu (v tomto prípade pre tlač DPH priznaní) k aktuálnej definícii pre DPH priznania. Tzn. do zobrazeného zoznamu tlač. zostáv, ktoré je možné použiť v kombinácii s aktuálnou definíciou pre DPH priznania, pridá ďalšiu zostavu. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na tie tlač. zostavy, ktoré ešte k danej definícii pre DPH priznanie pripojené nie sú.

Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz.

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu.

Odobrať F8 - Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojiť tlačovú zostavu resp. označené tlačové zostavy od aktuálnej definície pre DPH priznania. Daná tlačová zostava sa samozrejme nijako nemaže, iba sa zruší väzba medzi danou tlačovou zostavou a aktuálnou definíciou DPH priznania.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.