Uzávierky DPH - záložka Doklady

Na tejto záložke je možné vidieť záznamy uzavreté aktuálnou uzávierkou DPH zo záložky Zoznam, tzn. doklady, ktoré boli do uzávierky zahrnuté v rámci Sprievodcu uzávierkou DPH.

Zoznam dokladov si je možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou tlačidla Vybraný filter. Ide o obdobu štandardnej funkcie Filtrovať, ktorá je v systéme bežne dostupná v číselníkoch. Tu o číselník nejde, avšak filtrovanie tu pracuje podobným spôsobom. Spôsob ovládania je totožný, teda viac k ovládaniu viď popis funkcie Filtrovať v kap. Filtrovanie v číselníkoch.

Môžete si zafiltrovať napr. len podľa dokladov v stave Opravené a tie si príp. vytlačiť a následne si skontrolovať, k akým opravám na nich došlo a kto a prečo ich vykonal.

Záložka ďalej obsahuje needitovateľný zoznam dokladov, ktoré boli zahrnuté do daného záznamu uzavretia DPH. Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., prostredníctvom Stavu dokladu je možné sledovať, či došlo či nedošlo k nejakým zmenám, ktoré by vyžadovali vykonanie opravnej či dodatočnej uzávierky, pričom pomocou funkcie Sledovanie zmien je možné vysledovať, k akým zmenám na danom doklade došlo. Viac viď popis v úvodnej kap. Zoznam dokladov uzávierky si je možné vytlačiť.

Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Číslo dokladu

Identifikácia dokladu.

Tu nie je tzv. referenčná integrita na uzavretý objekt. Cieľový dokument môže byť zmazaný, viď Stav dokladu.

V DPH

Informácia, či je daný doklad, ktorý bol zahrnutý do danej uzávierky DPH, tiež premietnutý do DPH priznania resp. do KV DPH. Položka "V KV DPH" je k dispozícii len vtedy, ak bol v prvom kroku Sprievodcu uzávierkou DPH začiarknutý príznak Napočítať KV DPH.

Ako bolo uvedené v úvodnej kap. v popise Aké riadky vstupujú do uzávierky, doklad totiž môže byť zahrnutý do uzávierky DPH (spracovaný v rámci danej uzávierky DPH), ale pritom sa nemusí nijako premietnuť do DPH priznania či do KV DPH. Záleží na tom, aké sú na ňom DPH indexy a ako je nadefinovaná Definícia DPH priznania použitá pre danú uzávierku DPH.

V KV/KH DPH
Stav dokladu

Informácia, v akom stave je doklad zahrnutý do uzávierky DPH. Či bol následne opravený či dokonca zmazaný.

 • - (bez špecifikácie) - doklad nebol po uzavretí zmenený. Platí pre doklady, ktoré boli zahrnuté do uzávierky a nedošlo u nich k žiadnej zmene, ktorá by ich zahrnutiu do danej uzávierky rozporovala.
   
 • Nový - doklad bol po uzavretí vytvorený. Platí pre doklad vystavený po vykonaní uzávierky, ktorý by mal do danej uzávierky spadať. Ďalej pre doklady, na ktorých bol opravený dátum obdobia tak, že doklad po novom spadá do inej už existujúcej uzávierky (viď ďalej stav Zmena obdobia). Nové doklady vystavené po uzávierke sú zaradené do zoznamu dokladov poslednej uzávierky obdobia, kam logicky patria. Doklady v stave Nový, uvedené v zozname dokladov poslednej uzávierky daného obdobia, sú pri zmazaní tejto uzávierky presunuté do zoznamu dokladov predchádzajúcej uzávierky.
   
 • Zmazaný - doklad bol po uzavretí zmazaný. Platí pre doklad zahrnutý do danej uzávierky, ktorý bol následne fyzicky zmazaný. Ako bolo spomenuté v úvodnej kap. v popise kontrol, zmazať ho môže jedine užívateľ s privilégiom Editovať/mazať doklad uzavretý uzávierkou DPH.
   
 • Opravený - doklad bol po uzavretí zmazaný. Platí pre doklad zahrnutý do danej uzávierky, ktorý bol opravený (okrem opráv dátumu plnenia, ktorý spôsobí presun dokladu do inej uzávierky). Stav Opravený sa nastaví vždy pri uložení opravovaného dokladu s ohľadom na to, ako je nastavený firemný parameter Opravený doklad považovať za zmenený vzhľadom k uzávierke DPH a na to, čo konkrétne bolo na doklade zmenené. Více viz popis daného parametru.
 • Zmena obdobia - na doklade bol po uzavretí zmenený dátum plnenia/odpočtu do iného obdobia. Platí pre doklad zahrnutý do uzávierky, na ktorom bol dodatočne zmenený dátum plnenia/odpočtu tak, že po novom má spadať do inej uzávierky DPH. Pokiaľ uzávierka, do ktorej má spadať, už existuje, objaví sa i v jej zozname so stavom Nový, pokiaľ zatiaľ neexistuje, bude tam zahrnutý až po jej vytvorení. Pri dobropisoch vydaných môže tento stav ešte s ohľadom na opravu potvrdenia dobropisu, viac viď popis pri stave Nepotvrdený.

  Pokiaľ takto opravený doklad bol pred opravou v stave Nový (tzn. nebol zatiaľ zahrnutý do danej uzávierky), tak nedostane stav Zmena obdobia, ale len zmizne zo zoznamu dokladov danej uzávierky.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú. Pridávanie a odoberanie pripojených dokladov prebieha automaticky v rámci vykonania uzávierky DPH a nie je možné ho ručne meniť.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Otvoriť

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí detail k aktuálnemu dokladu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu zdrojových dokladov "cez" agendu uzávierok DPH
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu príslušného dokladu a otvorí ju buď "cez" agendu Uzávierky DPH alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej dokladovej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná dokladová agenda sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa aktuálneho dokladu. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov daného typu a pod.).

Funkcia samozrejme nemá význam a nie je dostupná, pokiaľ bol daný doklad zahrnutý do uzávierky následne zmazaný.

Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.
Tlač, export - - Umožňuje vykonať štandardne tlač/export zoznamu dokladov. (Na rozdiel od funkcie Tlač v zozname platených dokladov sa tu pred tlačou nevyberá, ktoré záznamy tlačiť, tlačia sa tie, ktoré sú práve zobrazené v záložke, tzn. doklady vyhovujúce aktuálne nastavenému filtru, viď tlačidlo Vybraný filter.)
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien k aktuálnemu dokladu.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu zdrojových dokladov "cez" agendu uzávierok DPH
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu vykonaných zmien a otvorí ju buď "cez" agendu Uzávierky DPH alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda vykonaných zmien sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách. Toto obmedzenie zodpovedá podvoľbe Zobraziť zmeny.

Pokiaľ bol doklad zahrnutý do uzávierky následne zmazaný, zostáva evidovaný jeho interný identifikátor (ID). To umožňuje, že funkcia Sledovanie zmien zobrazí príslušný záznam zmeny i pre doklady v stave Zmazaný.