Metódy výpočtu DPH - zhora/zdola, cent. vyrovnanie

Zo zákona o DPH o. i. vyplýva:

  1. Platiteľ DPH je povinný si daň vypočítať. Myslí sa tým celková daň na daňovom doklade.
  2. Ak je základom výpočtu dane cena, ktorá neobsahuje daň, určí sa daň ako súčin základu bez dane a koeficientu, ktorý sa vypočíta ako podiel sadzby dane a čísla 100. Takže: DPH = Základ bez dane * Sadzba/100
  3. Pokiaľ je základom výpočtu dane cena, ktorá obsahuje daň, určí sa daň ako súčin ceny s daňou a koeficientu zaokrúhleného na 4 desatinné miesta, ktorý má v čitateli sadzbu dane a v menovateli súčet sadzby dane a čísla 100. Takže: DPH = Suma s daňou * zaokrúhliť_aritmeticky_na_4_desatinné_miesta (sadzba/(sadzba+100)). (Zaokrúhlenie neplatí v lokalizácii pre SR).

Pre vzniknuté zaokrúhlenie platí:

  • Vzniknuté zaokrúhlenie sa nazve "centové vyrovnanie" resp. "zdanené zaokrúhlenie"
  • Centové vyrovnanie/zdanené zaokrúhlenie sa samostatne účtuje - má pridelený špeciálny typ typ riadka pre predkontácie - typ "Zaokrúhlenie" resp. "Zdanené zaokrúhlenie" a je možné pre neho nastaviť zodpovedajúce účty v predkontáciách
  • V záložke Rozúčtovanie dokladu je zobrazované aj na zvláštnom riadku (pri metóde zhora rozložené dokonca na dva riadky - základ a daň, viď uvedené príklady).

V tejto kap. sa uvádza, ako sa metódy výpočtu DPH riešia na vstupných a výstupných dokladoch a ako sa pracuje s prípadným zaokrúhlením, ktoré vzniká v rámci výpočtu DPH alebo kvôli zaokrúhleniu, ktoré je zadané priamo na doklade: