Ako začať - Definovateľné číselníky

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Definovatelné číselníky.

Ak chcete v systéme používať vlastný číselník, musíte si najskôr príslušný číselník nadefinovať pomocou nástroja DefRollEditor. Ďalej musíte využiť agendy skupiny Nástroje prispôsobenia, kde sa evidujú definovateľné položky nadefinované pre jednotlivé triedy Business objektov a ďalej vstupné definovateľné formuláre na zadávanie hodnôt do príslušných položiek. V agende Definovateľné položky si nadefinujete vlastné položky také, aké chcete vo vlastnom číselníku evidovať. Následne si v agende Definovateľné formuláre môžete nadefinovať ľubovoľné množstvo požadovaných vlastných definovateľných formulárov, aby ste príslušné vlastné položky mohli v číselníku zadávať a zobrazovať.

Rovnako si môžete prispôsobiť vzhľad daných agend. Tzn. využiť definovateľné stĺpce, panely definovateľných údajov a. i.

Pokiaľ si budete chcieť údaje vlastných číselníkov tlačiť, musíte si nadefinovať tlačové formuláre v agendách vlastných číselníkov, príp. upraviť tlačové výstupy v agendách, v ktorých sa na daný číselník budete odkazovať. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.

Keď sa chcete do daného číselníka odkazovať z iných agend, musíte si pre triedy Business objektov daných agend zaviesť vlastné definovateľné položky s odkazmi do daného číselníka a nadefinovať si definovateľné formuláre pre ich zadávanie a zobrazovanie.

Definícia číselníkov nie je zložitá, ale ukladá sa do repository a nechcený zásah zo strany neznalej obsluhy by mohol mať za následok aj chybné reakcie systému. Preto je viac ako vhodné nastavenie hesla k nástroju DefRollEditor a správne nastavenie prístupových práv k funkciám pre jednotlivé definované roly alebo pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!