Dokumenty - záložka Revízie

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam sledovať jeho jednotlivé revízie, tlačiť si ich, tlačiť si rozdiely medzi nimi. Záložka je k dispozícii len, ak je v parametroch systému použitie revízií nastavené.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, rovnaké a boli podrobne popísané v kap. Záložka Revízie - všeobecne. Tu, pretože ide o dokumenty, je navyše nasledujúce:

V spodnej časti záložky je zobrazený obsah dokumentu z revízie, na ktorej stojí kurzor. Ako je zobrazený, závisí od kategórie dokumentu. Obsah dokumentu je tu možné prehliadať buď priamo alebo s aktiváciou vloženého dokumentu. Dokument je možné aktivovať prostredníctvom funkcie Aktivovať priamo tu v záložke Revízie (tzn. rovnako ako je to v obsahu dokumentov v agende Dokumenty). V prípade dokumentov kategórie OLE dokument stačí dvojité kliknutie na obsah dokumentu, viď tiež popis Ako si prehliadať obsah OLE dokumentu. Aktuálne zobrazený obsah dokumentu môžete uložiť (napr. do súboru, príp. do schránky (podľa kategórie dokumentu)) prostredníctvom funkcie Uložiť aj priamo tu v záložke Prílohy (tzn. rovnako ako je to v obsahu dokumentov v agende Dokumenty).

Na samotné editovanie obsahu dokumentov slúžia funkcie, ktoré sú k dispozícii len v editačnom režime priamo v agende Dokumentov, viď funkcie v záložke Obsah v agende Dokumenty. Pre dokumenty kategórie OLE dokument opäť stačí dvojité kliknutie v editačnom režime na obsah dokumentu. Viď tiež popis Ako editovať obsah OLE dokumentu.

Pod zobrazeným obsahom dokumentov je potom k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Prílohy

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Ďalej sú tu k pripojenému dokumentu dostupné rovnaké funkcie, ako sú v záložke Obsah daného dokumentu mimo režimu editácie.

Názov Kl. Doplňujúci popis
Aktivovať ALt+I Jedna z možností, ako prehliadať aktuálny dokument. Viď popis rovnakej funkcie Aktivovať v agende Dokumenty, viď vyvolanie aktivácie mimo režimu editácie.
Uložiť do Alt+U Viď popis rovnakej funkcie Uložiť do v agende Dokumenty.