Pravidlá spracovania front súborov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Podmienky Akcia

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každej mene možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Poradie Poradie pravidiel má význam pri výbere pravidla, ktoré sa bude aplikovať pri spracovaní fronty súborov. Vyhodnocujú sa postupne podľa svojho poradia a aplikuje sa to, ktoré svojimi podmienkami zadanými v subzáložke Podmienky vyhovuje spracovávanej fronte ako prvé v poradí, príp. s ohľadom na začiarknutie príznaku Pokračovať vo vyhodnocovaní pravidiel sa bude hľadať ďalšie vyhovujúce v poradí. Podrobnejšie viď Spracovanie front súborov.
Pokračovať vo vyhodnocovaní pravidiel Pre každé pravidlo je možné nastaviť, či sa bude pokračovať v hľadaní ďalšieho vyhovujúceho pravidla. Inými slovami to znamená, že môžeme mať napr. 5 vyhovujúcich pravidiel pre danú frontu, ale ak na niektorom z nich nebude začiarknuté, že sa má pokračovať vo vyhodnocovaní, žiadne ďalšie v poradí sa nepoužije. Podrobnejšie viď Spracovanie front súborov.
Popis Bližší, vysvetľujúci popis daného pravidla.

Subzáložka Podmienky

Tu zadáte podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa dané pravidlo aplikovalo na súbory vo fronte súborov. Všetky podmienky sú nepovinné, pričom nezadané podmienky (podmienky, kde nie je zadaná hodnota) sa nebudú brať do úvahy. Tzn. ako keby boli splnené. Podrobnejšie viď Spracovanie front súborov.

Obsahuje nasledujúce položky:

Názov Popis
Fronta súborov

Fronta súborov, ku ktorej sa dané pravidlo vzťahuje, tzn. cesta k adresáru, kde súbory, ktoré je potrebné spracovať, ležia.

Maska

Regulárny výraz

Ide o filtračnú masku pre súbory. Masku môže tvoriť napr. zoznam prípon súborov, ktoré indikujú, že na súbor uložený do danej fronty súborov zadanej vyššie sa má aplikovať toto pravidlo.

Masku je možné zadat tiež ako regulárny výraz. K dispozícii je začiarkávacie políčko Regulárny výraz. Ak je začiarknuté, bude sa reťazec zadaný ako maska vyhodnocovať podľa pravidiel pre regulárne výrazy.

Subzáložka Akcie

Obsahuje zoznam akcií, ktoré sa majú vykonať, ak spracovávaná príloha e-mailu vyhovie podmienkam pravidla. V ľavej časti subzáložky je zoznam akcií. Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) definície, zmenu ich poradia a ďalej hľadanie hodnoty v zozname. Poradie riadkov definície (tzn. poradie akcií) má význam pri vykonávaní akcií.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pre novú akciu pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka pre novú akciu na koniec (pridanie nového riadka môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname akcií, pokiaľ prejdete na nový riadok).
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálnej akcie.

Kliknutím na príslušnú akciu sa zobrazia položky na nastavenie parametrov potrebných pre akciu:

Typ akcie Popis parametrov
Vytvoriť dokument

Zo súboru vo fronte súborov vytvorí dokument do agendy Dokumenty. Ide o jednu z možností, ako vystaviť nový dokument. V pravej časti okna môžu byť až tri záložky:

Príklad zobrazenia záložiek na zadanie údajov pre akciu typu Vytvoriť dokument

Záložka Hodnoty

Umožňuje zadať si údaje na vytvorenie dokumentu zo súboru zo spracovávanej fronty. K dispozícii sú nasledujúce položky:

Ďalšie súvisiace položky:
Kategória Kategória dokumentu. Ako bolo objasnené v kap. Dokumenty - všeobecne, kategória je veľmi dôležitá, pretože určuje typ ovládača dokumentu a tým pádom určuje i to, ako sa bude dokument zobrazovať a spracovávať. Zadanú kategóriu už nie je možné na dokumente meniť. Preto jej zadaniu na tomto mieste venujte patričnú pozornosť. Nepovinná položka, ale:

Kategória je položka, ktorá je na dokumente povinná, a ak chcete doručené e-maily spracovávať podľa týchto pravidiel (viď Spracovanie doručených e-mailov), je potrebné, aby sa vhodne predvypĺňala, inak nebude možné dokument vytvoriť.

Prednastaviť parametre ovládača Ak je začiarknuté, sprístupní sa záložka Parametre ovládača. Pre niektoré typy ovládačov nie je položka k dispozícii (parametre pre ne nie sú potrebné).
Rad dokladov

Slúži na predvypĺňanie rovnomenných položiek na dokumente danej kategórie. Údaje pre predvyplnenie rovnakých položiek je možné paralelne nastaviť v definícii danej kategórie dokumentov v jej záložke Hlavička alebo sa môžu čerpať aj odinakiaľ podľa toho, ako sa dokument vystavuje.

Ak ide o položky, ktoré sú na dokumente povinné, a ak chcete fronty súborov spracovávať automaticky (viď Spracovanie front súborov), je potrebné, aby sa vhodne predvypĺňali, inak nebude možné dokument vytvoriť.

Firma
Stredisko
Zákazka
Obch. prípad
Projekt

Záložka Východiskoví účastníci

Subzáložka slúži na zadanie užívateľov resp. rolí, ktoré budú môcť pristupovať k danému dokumentu, a hodnoty ich oprávnenia. Ďalej viď Dokumenty verzus prístupové práva. Použije sa na predvyplnenie do záložky Účastníci dokumentu príslušnej kategórie. Ide o prvok editovateľný zoznam na nastavenie príslušnosti užívateľov/rolí k danej kategórii dokumentov. Zadáva sa podobne ako účastníci priamo v záložke Účastníci dokumentu.

Záložka Parametre ovládača

Subzáložka slúži na zadanie parametrov ovládača danej kategórie, viď Typy ovládačov. Pre niektoré typy ovládačov nie je k dispozícii (parametre pre ne nie sú potrebné). Slúži na predvyplnenie hodnôt parametrov v príslušných krokoch spracovania dokumentov danej kategórie. Rovnaké parametre je možné paralelne nastaviť v definícii danej kategórie dokumentov v jej subzáložke Parametre ovládača, kde sú dostupné parametre aj popísané, alebo sa môžu čerpať aj odinakiaľ (zo sprievodcu spracovaním z ručného zadania užívateľa) podľa toho, ako sa dokument spracováva. Ktoré nastavenie parametrov sa potom použije pri spracovaní dokumentu, viď Spracovanie dokumentov - Parametre ovládačov.

Pre automatické spracovanie sú nutné, predovšetkým ak ide o údaje povinné, bez ktorých nie je možné prejsť do ďalšieho stavu spracovania. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa vhodne predvypĺňali. Ak sa stane, že hodnoty niektorého povinného parametra nebudu pri spracovaní známe, nebude možné pri automatickom spracovaní daný krok uskutočniť a prejsť do nasledujúceho stavu.

Zálohovať

Využijete, ak chcete doručené súbory archivovať do iného adresára. Uloží súbory do zadaného miesta na disku. Údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Adresár pre zálohu Sem zadáte platnú cestu, kam sa uložia súbory. Zadaný adresár musí existovať. Pokiaľ v danej ceste už bude existovať súbor s rovnakým názvom (napr. ste opakovane vyvolali jeho spracovanie), názov súboru sa pred uložením upraví pridaním podtržníka a poradového čísla.

 

Spustiť skript

Vyvolá skriptovaciu funkciu z agendy Balíčky skriptov. Ako bolo spomenuté v kap. Spracovanie doručených e-mailov, požadovaná funkcionalita (to, čo sa má v rámci spracovania e-mailu vlastne vykonávať, ak je zadaná akcia typu Spustiť skript) je realizovaná pomocou skriptovania, tzn. ku každej akcii typu Spustiť skript musí byť definovaná zodpovedajúca metóda v nejakom balíčku v agende Balíčky skriptov. Je tu preto potrebné zadať odkazy na vyvolávanie obsluhy do skriptovania. Údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Balíček skriptov Identifikácia balíčka skriptov, ktorý obsahuje požadovanú funkciu. Balíček musí obsahovať skript druhu Knižnica.

K dispozícii je funkčné tlačidlo , na nastavenie odkazu na balíček skriptov. Ide o tlačidlo s voľbou: Pridať odkaz na nejaký balíček skriptov alebo tento odpojiť, tzn. zrušiť odkaz na doteraz zviazaný balíček skriptov. Na vyhľadanie balíčka skriptov sa otvorí agenda Balíčky skriptov. Povinná položka.

Hlavičku funkcie v správnom formáte si je možné nechať vygenerovať v agende Balíčky skriptov pomocou funkcie Vygenerovať hlavičku.

Knižnica skriptov Meno skriptovacej knižnice z daného balíčka obsahujúcej potrebnú funkciu. Ponúka sa meno knižnice z odkazovaného balíčka. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia funkcie zabezpečenia význam.
Funkcie Názov skriptovacej funkcie obsiahnutej v danej knižnici, ktorá implementuje požadovanú funkcionalitu. Ponúkajú sa mená funkcií z knižnice zadanej v predchádzajúcej položke z odkazovaného balíčka. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia funkcie zabezpečenia význam.

Pozor! Názvy balíčka, knižnice a metódy nesmú obsahovať diakritiku, medzery a niektoré ďalšie špeciálne ASCII znaky. Povolené sú písmená A-Z a číslice. Názvy v skriptovaní totiž nesmú obsahovať medzery ani iné špeciálne znaky.

Položky sú k dispozícii aj vtedy, ak nie je k dispozícii agenda Balíčky skriptov, tzn. ak nie je nainštalované skriptovanie. V takom prípade ich ale nie je možné použiť (systém ABRA Gen nahlási chybu), samozrejme v takom prípade nemá ani význam definovať takú akciu.

Zmazať Využijete, ak chcete doručené súbory zmazať (typicky po spracovaní).

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.