Spracovanie dokumentov, typy ovládačov a ich stavy

Obsah kapitoly:

Možné spôsoby spracovania (interaktívny a neinteraktívny režim) a priebeh spracovania

V kap. Dokumenty - všeobecne bol popísaný systém tvorby a použitia dokumentov s tým, že sa nemusia spracovávať vôbec, môžu sa spracovávať ručne, poloautomaticky, automaticky alebo autoserverom. To závisí od nastavenia položky Spôsob spracovania na dokumente, v ktorej môžu byť nastavené tieto spôsoby:

Možné spôsoby spracovania (interaktívny a neinteraktívny režim):

 • Nespracovávať - vhodné pre ovládače pre archívne dokumenty, kde spracovávanie v podstate nemá význam.
 • Ručne - interaktívny režim, pri ktorom sa typicky zobrazuje sprievodca spracovaním zodpovedajúci danému ovládaču. V prípade dvojstavových ovládačov, vid ďalej Typy ovládačov a stavy spracovania, sa žiadny sprievodca nezobrazuje. Ručné, vizuálne spracovanie v rámci viacstavových ovládačov umožňuje v niektorom zo stavov spracovanie prerušiť a zahájiť schvaľovanie Dokumentu.

  Najlepší okamih pre zahájenie schvaľovania dokumentu ISDOC prijatý nastáva po dosiahnutí stavu 2 - Kontrola duplicity, viď ďalej.

 • Poloautomaticky - interaktívny režim, ale sprievodca sa zobrazí len v okamihu, keď systém narazí na problém, napr. nemá dostatok informácií na neinteraktívne spracovanie.
 • Automaticky - neinteraktívny režim, celé spracovanie prebieha nevizuálne. Ak sa narazí na problém, dokument sa nespracuje a spracovanie sa preruší.
 • Autoserverom (Odložiť (Autoserver)) - neinteraktívny režim, celé spracovanie prebieha nevizuálne, no na rozdiel od predchádzajúceho bodu, spracovanie sa spúšťa výhradne automatizačným serverom. Ak sa narazí na problém, dokument sa nespracuje a spracovanie sa preruší.

  Vzhľadom k tomu, že systém zatiaľ automaticky nedopĺňa e-mailové adresy do odosielaných e-mailov, tak ak je súčasťou spracovania dokumentu aj požiadavka na jeho odoslanie e-mailom (týka sa napr. spracovania dokumentov ISDOC vydaných), zobrazí sa interaktívne okno s rozeditovaným e-mailom na doplnenie adresátov nielen v prípade ručného a poloautomatického spracovania, ale i v prípade automatického spracovania. Nezobrazuje sa jedine v režime Odložiť (Autoserver).

Automatické spracovanie je citlivé na prípadné chýbajúce údaje. Teda ak sa v rámci spracovania dokumentu danej kategórie zadávajú nejaké údaje, napr. sa volí podpisový certifikát a pod., je nutné, aby boli tieto údaje zadané v parametroch ovládača pri danej kategórii. Inak bude spracovanie prerušené, viď ďalej.

Priebeh spracovania dokumentu určuje ovládač, ktorý je daný kategóriou dokumentu. Ovládač určuje, akým spôsobom sa bude obsah dokumentu danej kategórie v záložke Obsah zobrazovať (môže ísť napr. o náhľad obrázka, o zobrazenie *.xml dokumentu pomocou *.xslt transformácie a pod.). Ďalej určuje, o aký druh komunikácie ide, ako sa má daný záznam spracovať, aké stavy spracovania bude nadobúdať (napr. od stavu 0 - nijako nespracované cez stavy indikujúce rôzne chyby vzniknuté v rámci komunikácie systému s cieľovým miestom, až po stav Spracované).

Stavy spracovania dokumentov sa môžu v rámci jednotlivých ovládačov značne líšiť. Ovládač posúva dokument postupne do nasledujúcich stavov, pričom pred každým stavom vykoná určitú činnosť. Ak je úspešná, dokument sa posunie do nasledujúceho stavu. Ak úspešná nie je, zostane v danom stave a nahlási príčinu chyby. V prípade vizuálneho spracovania (viď vyššie Možné spôsoby spracovania) ju nahlási v príslušnom kroku sprievodcu. Užívateľ buď chybu odstráni priamo v danom sprievodcovi (pokiaľ je to možné, napr. potvrdí dôveryhodnosť podpisu, doplní chýbajúci údaj, pridá chýbajúcu firmu do adresára firiem a pod.) alebo sprievodcu ukončí, čím sa spracovanie preruší. V prípade nevizuálneho spracovania sa spracovanie tiež preruší a informácia o príčine neúspechu je dostupná v položkách Kód chyby a Text chyby v hlavičke dokumentu.

Ak je spracovanie prerušené, na dokumente sa nastaví príznak Prerušené. Takéto dokumenty sú vylúčené z automatického spracovania naplánovanou úlohou, viď ďalej.

Po úspešnom spracovaní dokumentu (dosiahnutie stavu "Spracované") sa na ňom automaticky nastaví príznak Vybavené. Takéto dokumenty sa už nebudú ďalej spracovávať, tzn. sú vylúčené z automatického spracovania naplánovanou úlohou, viď ďalej, a nie je pre ne ani dostupná funkcia Spracovať (okrem dokumentov s ovládačom ISDOC vydaný, viď popis funkcie Spracovať).

Späť na obsah

Možnosti, ako vyvolať spracovanie dokumentov:

 • automaticky po založení dokumentu, ak bol dokument naimportovaný do ABRA Gen pomocou DMS klienta.
 • funkciou Spracovať v agende Dokumenty - spracováva len dokumenty, ktoré:
 • automaticky pomocou naplánovanej úlohy typu Spracovanie dokumentov - spracováva len dokumenty, ktoré:
  • majú nastavený Spôsob spracovania autoserverom, tzn. hodnota "Odložiť (autoserver)"
  • nemajú nastavený príznak Prerušené
  • nemajú nastavený príznak Vybavené
  • ak je v parametroch automatickej úlohy nastavená Trieda dokumentov, tak dokumenty musia mať nastavenú danú triedu

V prípade naplánovanej úlohy sa o spracovanie dokumentu postará automatizačný server v rámci spustenia naplánovanej úlohy príslušného typu, tzn. využije sa automatické spúšťanie úloh.

Späť na obsah

Typy ovládačov a stavy spracovania

Výrobca dodáva nasledujúce ovládače (drivery), ktoré je možné rozdeliť na skupiny podľa účelu dokumentov:

 • Ovládače pre prijaté dokumenty - spracovávajú dokument tak, že ho interpretujú a založia ako záznam určitej agendy. Typicky vykonávané činnosti:
  • Kontrola formátu
  • Kontrola podpisu
  • Kontrola vstupných údajov
  • Import do dokladovej agendy
 • Ovladače pro vydané dokumenty - zpracovávají dokument tak, že jej předají na určitý komunikační kanál (např. agendu Odeslané e-maily, adresář na disku apod.). Typicky vykonávané činnosti:
  • Podpísanie dokumentu
  • Odovzdanie na výstupný komunikačný kanál
  • Zistenie odpovede od externého subjektu
  • Uloženie odpovede
 • Ovládače pre archívne dokumenty - nevykonávajú s dokumentom import, export, ale poskytujú náhľad na dáta

Ďalej je uvedené:

Parametre ovládačov

Väčšina ovládačov má svoje parametre, ktoré ovplyvňujú priebeh spracovania dokumentu. Parametre ovládača je možné zadať:

Pre použitie parametrov platí:

Ak sa dokument vytvoril podľa pravidla a pravidlo malo v dobe jeho vytvorenia nastavené vlastné parametre ovládača dokumentu, tak sa tieto pravidlá interne uložia na dokument. Pri samotnom spracovaní majú potom tieto parametre prednosť pred parametrami ovládača nastavenými na kategórii dokumentu.

Späť na obsah / začiatok kapitoly

Ovládače dodávané výrobcom:

 • Ovládače pre prijaté dokumenty
  • ISDOC prijatý - Určený na spracovanie elektronických dokladov doručených vo formáte ISDOC. Viď tiež Elektronická fakturácia - prijatie dokladu ISDOC. Ručné resp. poloautomatické spracovanie (viď vyššie Možné spôsoby spracovania) prebieha pomocou Sprievodcu spracovaním dokumentov ISDOC prijatých (v jeho popise je podrobne uvedené, čo všetko sa pri spracovaní takéhoto dokumentu deje).. Automatické spracovanie prebieha podľa rovnakého postupu, akurát bez interakcie užívateľa. Podľa výsledku spracovania sa príslušne zmení položka Stav spracovania daného dokumentu.

   Možné stavy a príklady prípadných chýb, ktoré spôsobia, že dokument nie je možné previesť do nasledujúceho stavu (dostupné v položkách Kód chyby a Text chyby v hlavičke dokumentu):

   • 0 - Validácia obsahu - Činnosti: Východiskový stav po založení dokumentu, ďalej prebieha kontrola formátu (XSD validácia dokladu) a porovnanie identifikácie príjemcu s identifikáciou firmy vo firemných parametroch. Porovnáva sa IČO, IČ DPH a názov firmy príjemcu z údajov importovaného dokladu s položkami IČO, IČ DPH a názvom firmy vo Firemných údajoch. Ak sa IČO a IČ DPH nezhodujú, import sa preruší. U názvu firmy kontrola shody názvu není case sensitiveAk je nejaká položka case insensitive, znamená to, že nie je citlivá na veľké a malé písmená, inými slovami, že nerozlišuje veľké a malé písmená. Tzn., že nie je rozdiel, ak je napísané napr. "Abc" alebo "abc". Opak je case sensitive., tedy nerozlišuje velká/malá písmena (tj. např. "ABRA Software s.r.o." = "ABRA Software s.r.o.") a pokud se název zcela neshoduje, je možné po předchozím upozornění pokračovat. Možné chyby:
    • Kód 100 - Neplatný obsah, chybné XML, systém nenašiel zadaný objekt.
    • Kód 101 - Nesúhlasí dodávateľ, tzn. napr. nesúhlasí IČO firmy.
   • 1 - Overovanie podpisu - Činnosti: Kontrola elektronického podpisu. Ak podpis chýba, je neplatný alebo ho nie je možné overiť z iného dôvodu, systém spracovanie preruší s chybou. Možné chyby:
    • Kód 102 - Podpis je neplatný, čo znamená, že dokument sa od aplikácie elektronického podpisu zmenil. To sa mohlo stať mimovoľne počas jeho transportu alebo zámerne v prípade jeho podvrhnutia. V tomto prípade nemá zmysel overovať identitu autora podpisu.
    • Kód 103 - Nepodarilo sa overiť identitu autora, pretože pravdepodobne nemáte v svojom úložisku "Dôveryhodných koreňových certifikačných úradov" načítaný certifikát autority, ktorá autorovi jeho elektronický podpis vystavila. Dokument samotný sa od aplikácie elektronického podpisu nezmenil a je ho možné považovať za autentický.
    • Kód 104 - Podpis nie je možné overiť, pretože nastala kritická chyba pri jeho overovaní, podpis bol zrejme skonštruovaný s chybnou štruktúrou. Odporúčame si dokument od autora vyžiadať znovu.
    • Kód 105 - Podpis nie je možné overiť, pretože certifikát odosielateľa nie je platný. Dôvodom môže byť to, že jeho časová platnosť ešte nezačala alebo naopak už uplynula.
   • 2 - Kontrola duplicity - Činnosti: Kontrola, či duplicitný doklad s rovnakým UUID už nie je založený. Kontrola prebieha v dokladových a skladových agendách. Možné chyby:
    • Kód 106 - Dokument již v systému ABRA Gen existuje.
   • 3 - Určovanie firmy - Činnosti: Určenie firmy odosielateľa. Možné chyby:
    • Kód 107 - Nepodarilo sa nájsť firmu v adresári. Možné chyby:
   • 4 - Určovanie prevádzkarne - Činnosti: Určenie prevádzkarne odosielateľa.
    • Kód 108 - Nepodarilo sa nájsť prevádzkareň.
   • 5 - Určovanie bankového účtu - Činnosti: Určenie bankového účtu. Možné chyby:
    • Kód 109 - Nepodarilo sa nájsť bankový účet firmy.
   • 6 - Import dokumentu - Činnosti: Proces založenia dokladu do príslušnej dokladovej agendy. Možné chyby:
    • Kód 110 - Pri importe dokladu došlo k nejakej chybe, kvôli ktorej nebolo možné doklad uložiť, napr. nebola splnená nejaká kontrola vykonávaná pri ukladaní dokladu. Napr. ide o import dobropisu, ale dobropisovaný doklad sa nenašiel.
   • 7 - Spracované - Činnosti: Úspešné uloženie dokladu.
     
 • Ovládače pre vydané dokumenty
  • ISDOC vydaný - Určený na spracovanie dokladov exportovaných pomocou B2B exportov do formátu ISDOC. Umožní dokument elektronicky podpísať, uložiť do zadanej cesty a odoslať e-mailom. Súbory sa implicitne ukladajú do zložky ABRA_EXPORT v zložke Dokumenty daného profilu užívateľa prihláseného do Windows do podzložky ISDOC (tzn. ...\ABRA_EXPORT\ISDOC\*.isdoc). Ručné resp. poloautomatické spracovanie (viď vyššie Možné spôsoby spracovania) prebieha pomocou Sprievodcu spracovaním dokumentov ISDOC vydaných. Automatické spracovanie prebieha podľa rovnakého postupu, akurát bez interakcie užívateľa a s tým, že doklad sa len uloží do súboru (tzn. bez elektronického podpisu a bez odosielania e-mailom). Po dokončení sprievodcu sa príslušne zmení položka Stav spracovania daného dokumentu.

   Možné stavy a príklady prípadných chýb, ktoré spôsobia, že dokument nie je možné previesť do nasledujúceho stavu (dostupné v položkách Kód chyby a Text chyby v hlavičke dokumentu):

   • 0 - Nespracované - východiskový stav po vytvorení dokumentu.
   • 1 - Spracované - do tohto stavu sa prepne po úspešnom uložení dokumentu (nemusí byť vybavený elektronickým podpisom) a príp. po úspešnom vykonaní (ak je pre danú kategóriu nastavené, že odoslanie má mať vplyv na úspešnosť spracovania dokumentu). Možné chyby:
    • Kód 1 - V priebehu spracovania dokumentu došlo k výnimke:
     • Uloženie dokumentu sa nepodarilo. Dôvodom môže byť to, že pre danú kategórii dokumentu je nastavená neexistujúca cesta pre uloženie súboru, nie je na ňu možné zapisovať a pod.
     • Odoslanie dokumentu sa nepodarilo. Dôvodom môže byť to, že pre danú kategóriu dokumentu je nastavené, že sa má kontrolovať odoslanie súboru a súbor z nejakého dôvodu e-mailom odoslaný nebol.
  • ELDP (od r. 2009) - Podobne ako predchádzajúce, len platí pre výkazy zostavované podľa pravidiel od r.2009.
 • Registračné listy fyz. osôb - Je určený na spracovanie exportov pre elektronické podanie Registračných listov fyzických osôb (RLFO) (viď exporty v agende Pracovné pomery, viď tiež kap. Prihlášky/odhlášky k poisteniu.). Dáta zobrazuje ako XML. V rámci spracovania priamo neodosiela, ponúkne len uloženie exportovaných dát do súboru. Súbory sa implicitne ukladajú do zložky ABRA_EXPORT v zložke Dokumenty daného profilu užívateľa prihláseného do Windows do podzložky RLFO (tzn. ...\ABRA_EXPORT\RLFO\*.xml). Meno súboru je:
  • RLZECRRRRMMDD.XML pre export Prihláška/odhláška/prerušenie
  • RLZECRRRRMMDDZM.XML pro export Změna

   kde RRRRMMDD je rok, měsíc a den provedení exportu (ukládá se do něj datum vytvoření dokladu komunikace).

  Možné stavy:

  • 0 - Nespracované - východiskový stav po vytvorení dokumentu.
  • 1 - Spracované –  po vygenerovaní potrebných súborov. Do tohto stavu sa prepne po vyvolaní spracovania, viď Možnosti, ako vyvolať spracovanie dokumentov a po úspešnom uložení súborov. Ak ponúkané uloženie nevykonáte a stornujete ho, zostane v stave Nespracované.
 • Výkaz záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Je určen pro zpracování exportů Výkazu záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a Výkaz záloh na zdravotní pojištění pro účely ročního zúčtování pojistného (viz exporty v agendě Mzdové reporty - Mzdové listy po období). V rámci spracovania priamo neodosiela, ponúkne len uloženie exportovaných dát do súboru. Súbory sa implicitne ukladajú do zložky ABRA_EXPORT v zložke Dokumenty daného profilu užívateľa prihláseného do Windows do podzložky MVPP (tzn. ...\ABRA_EXPORT\MVPP\*.xml). Meno súboru je odvodené z údajov obsiahnutých v exporte nasledovne (za predpokladu, že export obsahuje všetky potrebné údaje):
  • x514rrmmdd.nnn, kde
   • x je charakter dávky (N-nová, O - opravná, A - aditívna, ďalej viď popis exportu Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie
   • 514 - typ dávky
   • rrmmdd - identifikácia roku, mesiaca a dňa, ku ktorému sa dávka vzťahuje
   • nnn - určuje poradie súboru dávky v danom mesiaci

  Ide o txt formát s dátami oddelenými |.Súbory je možné odovzdať na dátovom nosiči príp. odoslať pomocou www prehliadača na príslušnú zdravotnú poisťovňu (podľa podmienok danej poisťovne).

  Možné stavy: rovnaké ako v prípade ovládača Registračné listy fyz. osôb.
   

 • Měsíční výkaz pojistného a příspěvků - Je určen pro zpracování exportů Měsíčního výkazu pojistného a příspěvků sociálního pojištění (viz exporty v agendě Mzdové reporty - skupina mzdové listy po obdobích). V rámci spracovania priamo neodosiela, ponúkne len uloženie exportovaných dát do súboru XML. Súbory sa implicitne ukladajú do zložky ABRA_EXPORT v zložke Dokumenty daného profilu užívateľa prihláseného do Windows do podzložky MVPP (tzn. ...\ABRA_EXPORT\MVPP\*.xml). Meno súboru je:
  • MVPPRRRRMMDD.XML

   kde RRRRMMDD je rok, mesiac a deň uskutočnenia exportu (ukladá sa do neho dátum vytvorenia dokladu komunikácie).

  Možné stavy: rovnaké ako v prípade ovládača Registračné listy fyz. osôb.
   

 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP - Je určený na spracovanie rovnomenného exportu (viď exporty v agende Pracovné pomery). V rámci spracovania priamo neodosiela, ponúkne len uloženie exportovaných dát do súboru. Možné stavy: rovnaké ako v prípade ovládača Registračné listy fyz. osôb.
 • Příspěvky DDS - Je určen pro zpracování exportu Příspěvky DDS (viz exporty v agendách Mzdové listy a Mzdové reporty - skupina Mzdové listy). V rámci spracovania priamo neodosiela, ponúkne len uloženie exportovaných dát do súboru. Pritom umožní zadať, od akého čísla sa budú práve exportované výpisy do danej správcovskej spoločnosti číslovať. Užívateľ môže tieto čísla zmeniť. Potom prebehne spracovanie dát, pri ktorom sa dáta rozdelia do toľkých súborov, pre koľko správcovských spoločností DDS sú určené, a ponúkne sa uloženie dát do jednotlivých súborov. Súbory sa implicitne ukladajú do zložky ABRA_EXPORT v zložke Dokumenty daného profilu užívateľa prihláseného do Windows do podzložky DDS (tzn. ...\ABRA_EXPORT\DDS\*.xml).

  Súbory je potom možné odoslať do príslušnej správcovskej spoločnosti pomocou www prehliadača na adresu danú správcovskou spoločnosťou. Pre podrobný postup odoslania pozri pokyny správcovskej spoločnosti.

  Možné stavy: rovnaké ako v prípade ovládača Registračné listy fyz. osôb.
   

 • Výkaz pojistného a příspěvků - Je určen pro zpracování exportů Výkazu pojistného a příspěvků sociálního pojištění - od 1.1.2011 (viz exporty v agendě Mzdové reporty - skupina mzdové listy po obdobích). V rámci spracovania priamo neodosiela, ponúkne len uloženie exportovaných dát do súboru XML. Súbory sa implicitne ukladajú do zložky ABRA_EXPORT v zložke Dokumenty daného profilu užívateľa prihláseného do Windows do podzložky VPP (tzn. ...\ABRA_EXPORT\VPP\*.xml). Meno súboru je:
  • VPPRRRRMMDD.XML

   kde RRRRMMDD je rok, mesiac a deň uskutočnenia exportu (ukladá sa do neho dátum vytvorenia dokladu komunikácie).

  Zároveň sa vytvorí konfirmačný súbor rovnakého mena s príponou *.AVP. Súbory je potom možné odoslať do sociálnej poisťovne pomocou www prehliadača na adresu danú sociálnou poisťovňou. Pre podrobný postup odoslania viď pokyny sociálnej poisťovne.

  Možné stavy: rovnaké ako v prípade ovládača Registračné listy fyz. osôb.
   

 • Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov - Je určený na spracovanie rovnomenného exportu (viď exporty v agende Ročné zúčtovanie ZP). V rámci spracovania priamo neodosiela, ponúkne len uloženie exportovaných dát do súboru XML. Súbory sa implicitne ukladajú do zložky ABRA_EXPORT v zložke Dokumenty daného profilu užívateľa prihláseného do Windows do podzložky RZZP (tzn. ...\ABRA_EXPORT\RZZP\*.xml).

  Súbor je potom možné odoslať do príslušnej zdravotnej poisťovne pomocou www prehliadača na adresu danú zdravotnou poisťovňou. Pre podrobný postup odoslania pozri pokyny zdravotnej poisťovne.

  Možné stavy: rovnaké ako v prípade ovládača Registračné listy fyz. osôb.

 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné ZP podané hromadne zamestnávateľom - Je určený na spracovanie rovnomenného exportu (viď exporty v agende Ročné zúčtovanie ZP). V rámci spracovania priamo neodosiela, ponúkne len uloženie exportovaných dát do súboru. Možné stavy: rovnaké ako v prípade ovládača Registračné listy fyz. osôb.
   
 • Výkaz pojistného a příspěvků -
 • Servisná knižka - Je určený na spracovanie exportov zo Servisnej knižky. Dáta zobrazuje ako text, ako XML i ako Náhľad.

  Možné stavy:

  • 0 - Načítaný - východiskový stav po vytvorení dokumentu.
  • 1 - Spracovaný - do tohto stavu sa prepne po vyvolaní spracovania, viď Možnosti, ako vyvolať spracovanie dokumentov. Tu je spracovanie v podstate formálnou záležitosťou (v rámci tejo kategórie dokumentu systém v rámci "spracovania" nerobí nič iné, len presun dokumentu do stavu Spracované a tým pádom nastavenie príznaku Vybavené, viď vyššie).
    
 • Ovládače pre archívne dokumenty
  • OLE dokument - Určený pre OLE dokumenty. Tzn. zabezpečí vloženie súboru ako OLE objektu, jeho zobrazenie (ako ikona alebo ako obrázok), aktiváciu asociovaného OLE servera na prehliadanie resp. editáciu obsahu dokumentu atď.

   Možné stavy:

   • 0 - Načítaný - východiskový stav po vytvorení dokumentu.
   • 1 - Spracovaný - do tohto stavu sa prepne po vyvolaní spracovania, viď Možnosti, ako vyvolať spracovanie dokumentov. Tu je spracovanie v podstate formálnou záležitosťou (v rámci tejo kategórie dokumentu systém v rámci "spracovania" nerobí nič iné, len presun dokumentu do stavu Spracované a tým pádom nastavenie príznaku Vybavené, viď vyššie).
  • Všeobecný dokument - Ovládač na uloženie dát bez bližšej špecifikácie, o aké dáta ide. Načíta data a umožní označiť stav ako Spracované. Obsah zobrazuje iba ako ikonu. Rovnaké stavy ako v prípade ovládača OLE dokument.
  • Obrázok - Ovládač na uloženie dát typu obrázok. Načíta data a umožní označiť stav ako Spracované. Obsah zobrazuje ako text. Rovnaké stavy ako v prípade ovládača OLE dokument. Rovnaké stavy ako v prípade ovládača OLE dokument.
  • Rich text - Ovládač na uloženie dát typu Rich text. Načíta data a umožní označiť stav ako Spracované. Obsah zobrazuje ako text. Rovnaké stavy ako v prípade ovládača OLE dokument.
  • Text - Analogicky ako Rich text. Rovnaké stavy ako v prípade ovládača OLE dokument.
 • Späť na obsah / začiatok kapitoly