Spracovanie front súborov

V kap. Dokumenty - všeobecne bol popísaný systém tvorby a použitia dokumentov. Na tomto mieste objasníme spracovanie front súborov, čo je o.i. jedna z možností vystavenia nového dokumentu.

Spracovanie fronty súborov môže prebehnúť na rôznej úrovni: môže ísť napr. len o archiváciu súboru na disk, vytvorenie dokumentov zo súboru, vyvolanie nejakej akcie pomocou skriptovania a pod. Také spracovanie súboru doručeného do fronty môže prebehnúť:

  • ručným vykonaním (napr. uložením kópie súboru pomocou súborového manažéra (tzn. bez použitia funkcií ABRA Gen), ručným vytvorením dokumentu z daného súboru pomocou funkcie Nový, v prípade súborov v ISDOC formáte otvorením v ISDOC readri a naimportovaním do ABRA Gen pomocou DMS klienta a pod.)
  • automaticky podľa pravidiel pre spracovanie front súborov

Spracovanie front súborov podľa pravidiel

Možnosti, ako vyvolať spracovanie front súborov podľa pravidiel pre spracovanie front súborov:

V prípade naplánovanej úlohy sa o spracovanie front postará automatizačný server v rámci spustenia naplánovanej úlohy príslušného typu, tzn. využije sa automatické spúšťanie úloh. Na ručné spracovanie fronty nie sú naplánovaná úloha ani automatizačný server potrebné.

Vyhľadanie pravidla a pokračovanie vo vyhodnocovaní pravidiel

Pri vyvolaní spracovania fronty súborov sa program snaží nájsť vyhovujúce pravidlo resp. pravidlá v číselníku pravidiel pre spracovanie front súborov. Pri hľadaní prechádza pravidlá podľa ich poradia. Údaje spracovávanej fronty a názvy súborov v nej porovnáva s podmienkami v subzáložke Podmienky v definícii pravidiel. Prvé nájdené pravidlo, ktoré vyhovuje všetkými svojimi zadanými podmienkami (tzn. podmienkami, v rámci ktorých je zadaná nejaká hodnota (podmienky s nezadanou hodnotou sa neberú do úvahy, čo je to isté, ako keby boli splnené pre všetky spracovávané záznamy)), aplikuje, tzn. pokúsi sa vykonať akcie v ňom definované v subzáložke Akcie (tzn. napr. sa podľa neho vytvorí dokument a následne sa súbor zmaže). Ak je na pravidle nastavené, že sa má Pokračovať vo vyhodnocovaní pravidiel, bude sa následne pokračovať v hľadaní ďalšieho vyhovujúceho pravidla v poradí.

Soubory fronty se ke zpracování vybírají v pořadí od nejstaršího po nejnovější.

Spracovaný súbor sa z fronty neodmazáva automaticky čisto z toho titulu, že bol "spracovaný", ale iba vtedy, ak je v rámci pravidla nadefinovaná akcia Zmazať.

Spracovanie súboru vo fronte súborov je možné vyvolať ľubovoľne veľakrát opakovane.

Typy akcií

Na každom pravidle je možné nastaviť niekoľko typov akcií:

  • Vytvoriť dokument - z prílohy vytvára dokument
  • Zálohovať - zazálohuje súbor na disk
  • Zmazať - zmaže súbor z fronty
  • Spustiť skript - spustí zadaný skript

Ich podrobnejší popis viď subzáložka Akcie.

Každé pravidlo sa aplikuje v samostatnej transakcii. Ak aplikovanie nejakej akcie z daného pravidla skončí chybou, stornujú sa aj predchádzajúce akcie realizované v rámci daného pravidla. To platí samozrejme iba pre databázové akcie (tzn. akcie, v rámci ktorých sa niečo vykonáva v databáze systému ABRA). Ak akcia v rámci pravidla napr. uskutočnila zazálohovanie súboru na disk či spustila skript, tak takéto akcie už nie je možné stornovať. Objasníme na príklade:

Majme pravidlo pre spracovanie *.isdoc súborov z fronty súborov, s tým, že v akciách je definovaná akcia Zazálohovať súbor a ďalej akcia Vytvoriť dokument kategórie1 a následne znovu Vytvoriť dokument inej kategórie 2 (toto by ste v praxi nenastavovali, ale príklad má len demonštrovať postup spracovania). Na kategórii 2 nech je nastavená maximálna povolená veľkosť pre súbory, z ktorých je možné tvoriť dokument. Nech sa pri spracovaní súboru nájde toto pravidlo a začne sa aplikovať. Tzn. najskôr sa vytvorí na dané miesto na disku záložná kópia súboru, potom sa pripraví vytvorenie dokumentu kategórie 1. Ďalej sa začne vytvárať druhý dokument kategórie 2. Nech veľkosť súboru prekračuje povolenú max. veľkosť, takže vytvorenie dokumentu 2 nie je možné vykonať, akcia skončí chybou. V danom momente sa stornuje aj vytvorenie prvého dokumentu (tzn. žiadny dokument nevznikne). Uloženie na disk sa ale už nestornuje, záložné kópie súborov na disku zostanú.