Definície automatických správ - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Adresáti Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Kontrolný bod Názov kontrolného bodu, ku ktorému sa definícia autom. správy viaže. Zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Kontrolných bodov.
Popis Popis definície autom. správy.
Trieda objektu

Trieda Business objektu (BO), pre ktorý je definícia autom. správy definovaná. Triedu vyberiete zo skrytého zoznamu.

Pre každú triedu je možné nadefinovať ľubovoľné množstvo definícií autom. správ.

Ponúkajú sa len tie triedy BO, ktoré danú funkcionalitu podporujú (dané výrobcom).

Reťazec, pod ktorým sa jednotlivé triedy v zozname ponúkajú, zodpovedá položke "Popis" daného Business objektu a môžete podľa neho aj daný Business objekt dohľadať v popise Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

Agenda Agenda daného Business objektu, ku ktorej sa definícia viaže. Tu needitovateľná položka. Vyplní sa automaticky na základe triedy objektu.
Podmienka

Podmienka, ktorú automatizačný server bude vyhodnocovať. Pokiaľ bude splnená, automatizačný server vygeneruje príslušnú správu v znení podľa ďalších položiek pre adresátov zo subzáložky Adresáti. Definície môžu byť dvojakého typu - "ID-čkové" a výrazové. Podľa typu podmienky sa sprístupnia ďalšie položky:

Ďalšie súvisiace položky:
ID objektu ID konkrétneho objektu.

Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., táto agenda nie je určená na zadávanie definícií, takže užívateľ nemusí zisťovať ID sledovaného objektu a ručne ho tu zadávať. Ak je definícia zadaná z agendy, pre ktorú je definovaný kontrolný bod z predchádzajúcej položky a nejde o definíciu typu výraz, ID sa vyplní automaticky číslom ID aktuálneho dokladu.

ID záznamu sa však dá pohodlne zistiť napr. tak, že si ho necháte zobrazovať v paneli definovateľných údajov danej agendy.

Vedľa zadaného ID dokladu sa zobrazí DisplayName zvoleného objektu.

Výraz

Položka na zadanie vlastného výrazu. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla .

Ponúkaný dátový model objektu je tu nasledujúci: Každý objekt na hlavnej úrovni tu má dve podúrovne: NEW a OLD. NEW obsahuje nové hodnoty ešte pred uložením objektu a OLD obsahuje staré hodnoty. Vďaka tomu môžete konštruovať podmienky, v ktorých sa porovnávajú aktuálne hodnoty s pôvodnými (napr. pokiaľ došlo k oprave dokladu). Každý objekt tu ponúka len "svoje" hodnoty, ktoré pozná, tzn. obe vetvy obsahujú len perzistentné položky na 1. úrovni (nie je sa teda už možné vnárať). Napr. ak objekt obsahuje položku ID strediska, tak vo výraze je možné použiť toto ID, no nie je sa už možné vnoriť a použiť napr. kód daného strediska a pod. Hodnoty NEW a OLD objasníme na príklade:

(NEW.Quantity > OLD.Quantity) And (NEW.Store_ID = '2100000101') And (NEW.StoreCard_ID = '2100000101'). Tzn. podmienka je splnená, ak sa na doklade zmenilo množstvo na príslušnej skladovej karte v príslušnom sklade.

Predmet Slúži na vyplnenie položky Predmet správy, ktorá bude odoslaná, tzn. Predmet správy resp. Predmet odoslaného e-mailu.

Predmet i text správy je možné parametrizovať. Do predmetu i textu je možné vkladať jednak hodnoty z BO dostupné v dátovom modeli tu cez OLD+NEW. Význam NEW a OLD viď popis vyššie pri predchádzajúcej položke Výraz. Je možné parametrizovať i položky BO, ktoré nie sú vizuálne vytiahnuté do dátového modelu OLD/NEW (napr. <%NEW.ID%>).

Príklad: Je teda možné nechať vygenerovať automatickú správu, ktorá bude mať v predmete napr. toto:
Bola vytvorená faktúra na sumu <%NEW.Amount%> v mene <%NEW.Currency_ID.DisplayName%>.

Predtým bolo k dispozícii makro %DISPLAYNAME%, ktoré do textu vloží DisplayName daného objektu (napr. v prípade dokladu skratku a číslo dokladu).

Text správy Slúži na vyplnenie textu správy, ktorá bude odoslaná. Tzn. Obsah správy (text správy) resp. Obsah odoslaného e-mailu (text e-mailu).

Subzáložka Adresáti

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie adresátov správy. Zoznam adresátov sa nezobrazuje v detaile doručených správ (táto informácia je pre adresáta zbytočná a zbytočne by zozložiťovala detail správy).

Názov Popis

Typ adresáta

a ďalšie položky

Tu zvolíte typ adresáta. Na základe zvoleného typu adresáta sa sprístupnia ďalšie položky na zadanie konkrétneho adresáta daného typu. Spôsob zadania a význam položiek je podobný ako v prípade ručného zadania správy, viď Adresáti v detaile správy.

Pre odosielanie na externé e-mailové adresy tu platí: E-maily vytvorené na základe definície automatickej správy program neodosiela automaticky okamžite po ich vytvorení. Budú v stave "Na odoslanie" a je potrebné zabezpečiť ich odoslanie z agendy Odoslané e-maily iným spôsobom (ručne alebo automaticky pomocou naplánovanej úlohy na to určenej typu Odoslanie pripravených elektronických správ). Ak ale používate automatizačný server a odosielanie správ po dokončení naplánovaných úloh, predpokladá sa, že budete mať nastavenú aj túto naplánovanú úlohu. Viď tiež možnosti odoslania e-mailov.

Pod editovateľným zoznamom adresátov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.
  • Zadávať - na nastavenie zadávaného údaja pre adresátov typu (0) užívateľ.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.