Doručené e-maily - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Detail tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Podľa prihlásenej osoby

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Na doručených e-mailoch sa síce roly riešiteľa nezadávajú (porovnejte s rovnakým obmedzením napr. v agende Ponúk vydaných), i tu je však k dispozícii tento obmedzujúci prvok, ktorý umožňuje vypísať si záznamy pridelené na riešenie prihlásenému užívateľovi a jeho podriadeným a to aj tu s ohľadom na to, aké kto zastáva roly.

Umožní rýchlo obmedziť záznamy podľa toho, komu je ich riešenie určené. Tzn. podľa toho, v akom sú stave a ďalej podľa toho, na akú zodpovednú osobu sú záznamy vystavené, aké roly má prihlásený užívateľ aktuálne priradené (viď roly aktuálne uvedené v záložke Roly daného užívateľa) a aká je ich vzájomná podriadenosť (viď položka Nadriadená rola v údajoch rolí). K dispozícii je prvok typu skrytý zoznam, kde môžete vybrať jednu z ďalej uvedených hodnôt, pomocou ktorých sa vyberajú záznamy podľa hodnôt položky Riešiteľ nasledovne:

  • Všetky moje záznamy - vyberie záznamy za aktuálneho prihláseného užívateľa. Tzn. záznamy, ktoré majú v položke Riešiteľ zadaného aktuálneho riešiteľa Inými slovami vyberie záznamy, ktoré majú byť riešené prihláseným užívateľom.
  • Všetky záznamy mojich podriadených - vyberie záznamy za všetkých užívateľov, ktorí majú pridelenú rolu podriadenú rolám aktuálneho prihláseného užívateľa. Inými slovami vyberie záznamy, ktoré majú byť riešené podriadenými prihláseného užívateľa (z titulu nimi zastávaných rolí).
  • Všetky záznamy moje a mojich podriadených - vyberie záznamy za aktuálneho prihláseného užívateľa plus za všetkých užívateľov, ktorí majú pridelenú rolu podriadenú rolám aktuálneho prihláseného užívateľa.

Príklad: Rolu "Obchodník" nech zastávajú užívateľky Kusá a Pinkavová. Nadriadenú rolu "Vedúci obchodu" zastáva Novák.
- Ak si Novák obmedzí na "Všetky moje záznamy", uvidí e-maily, na ktorých bol ako Riešiteľ zadaný Novák.
- Ak si Novák obmedzí na "Všetky záznamy mojich podriadených", uvidí e-maily, na ktorých bola ako Riešiteľ zadaná Kusá alebo Pinkavová (pretože obe zastávajú rolu "Obchodník", ktorá je podriadená role užívateľa Nováka).

Slová v popisoch

Ide o možnosť hľadania záznamov obsahujúcich zadané slová alebo ich časti a ich kombinácie (vzájomné podmienky, z ktorých má platiť aspoň jedna, alebo ktoré majú platiť súčasne atď. Textové reťazce sa vyhľadávajú:

  • v položke Predmet doručeného e-mailu na záložke Hlavička
  • v položke Odosielateľ doručeného e-mailu na záložke Hlavička
  • v položke Komu doručeného e-mailu na záložke Hlavička
  • v položke Kópia doručeného e-mailu na záložke Hlavička
  • v obsahu doručeného e-mailu na záložke Hlavička
  • v položke Názov súboru doručeného e-mailu na záložke Prílohy

K dispozícii je ďalej začiarkavacie políčko Rozšírená syntax. Ak je začiarknuté, tak je možné zadávať hľadanie podľa viacerých slov naraz a tieto je možné spájať logickými podmienkami. Všeobecný popis významu začiarkavacieho políčka vrátane možných logických operátorov a možnej syntaxe vid záložka Obmedzenie - Rozšírená syntax. Je možné používať aj kombinácie s divokými znakmi. Pre túto položku však platia určité špecifiká, ktoré sú popísané pri rovnakej položke v agende požiadaviek.