Doručené e-maily - záložka Odoslané

Na tejto záložke je možné vidieť odoslané e-maily, ktoré majú s aktuálnym záznamom zo záložky Zoznam rovnakú firmu alebo osobu. Berie sa ohľad i na prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, viď predchodca a nasledovníci firiem. (Tzn. ak bola firma zadaná na e-maile neskôr opravená zásadnou opravou v adresári príp. došlo k zlučovaniam firiem.)

Nijako sa neposudzuje, či odoslaný e-mail vznikol odpoveďou na aktuálny doručený alebo nie. Posudzuje sa len zhoda hodnôt položiek Firma alebo Osoba. Ak je položka Firma alebo Osoba nevyplnená, nepovažuje sa to za zhodnú hodnotu. Prevádzkareň zhodná byť nemusí.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky zodpovedajúce záznamy alebo si záznamy filtrovať len na niektoré: V hornej časti záložky je k dispozícii lišta na zadanie dátumového obmedzenia:

  • Od dátumu dokladu - Obmedzí zobrazené e-maily podľa ich položky Dátum

V zozname súvislostí v tejto záložke sú uvedené všetky súvisiace záznamy, ktoré vyhovujú zvolenému dátumu, bez uplatnenia prípadných prístupových práv užívateľa k chráneným objektom. Po otvorení zodpovedajúcej agendy zdrojových dokladov, či už funkciami Doklad resp. Doklady z tejto záložky alebo samostatne, sú však už k dispozícii len tie záznamy, ktoré vyhovujú prístupovým právam užívateľa, pretože v obmedzení záznamov danej agendy sa zoberú do úvahy i obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Záložka ďalej obsahuje needitovateľný zoznam dokladov, ktoré zodpovedajú vyššie uvedeným kritériám. V needitovateľnom zozname sa o každom z nich zobrazujú základné identifikačné údaje. Význam tu zobrazených položiek je zrejmý z ich názvu, príp. vyplýva z popisu rovnomenných položiek v agende Odoslané e-maily.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú. Pridávanie a odoberanie pripojených dokladov prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 - Umožňuje štandardné občerstvenie zoznamu dokladov tejto záložky.
Otvoriť

F6

alebo

Shift +F6

-

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu príslušných záznamov (dokladov) "cez" agendu Doručené e-maily
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu aktuálneho záznamu (dokladu) a otvorí ju buď "cez" agendu Doručené e-maily alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to obmedzená podľa všetkých záznamov (dokladov) doručených e-mailov zobrazených v aktuálnej záložke.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.).