Kontrolné body - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname zo záložky Zoznam.

Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V hornej časti subzáložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov

Názov označujúci daný kontrolný bod.

Používa sa v číselníkových položkách na zadanie kontrolného bodu v definícii automatických správ. V prípade užívateľských kontrolných bodov sa používa i pri vygenerovaní knižnice skriptov funkciou Generovať knižnicu na predvyplnenie textu funkcie function GetHelperCaption. Podrobnejšie viď metódy skriptu druhu Knižnica a Príklad 3 - užívateľský kontrolný bod, výrazová definícia autom. správy Mal by byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch kontrolných bodov.

Názov kontrolného bodu nemusí byť unikátny. Unikátny je interný názov, viď ďalej.

Popis Bližší, vysvetľujúci popis zvoleného kontrolného bodu, mal by byť preto čo najvýstižnejší. V prípade užívateľských kontrolných bodov sa používa i na predvyplnenie textu funkcie function GetHelperMessage pri vygenerovaní knižnice skriptov funkciou Generovať knižnicu. Podrobnejšie viď metódy skriptu druhu Knižnica a Príklad 3 - užívateľský kontrolný bod, výrazová definícia autom. správy
Interný názov

GUID daného kontrolného bodu. Generuje a predvypĺňa sa automaticky. Predvyplnenú hodnotu je možné pred prvým uložením zmeniť. Pri uložení prebieha kontrola, či už nejaký kontrolný bod s rovnakým GUID neexistuje. Duplicita nie je povolená.

V prípade užívateľských kontrolných bodov sa používa pri vygenerovaní knižnice skriptov funkciou Generovať knižnicu na predvyplnenie výsledku function GetWDPInternalName. Podrobnejšie viď metódy skriptu druhu Knižnica a Príklad 3 - užívateľský kontrolný bod, výrazová definícia autom. správy

Pozor! Tento GUID zabezpečuje jednoznačnú väzbu medzi balíčkom skriptov a daným kontrolným bodom. Prípadná následná zmena GUID v skripte (editácia priamo v skripte) sa spätne do tejto položky nijako nepremietne. Naopak spôsobí, že nebude existovať väzba medzi adekvátnym balíčkom skriptov a definíciou kontrolného bodu tu a definície automatických správ odkazujúce sa na tento kontrolný bod NEBUDÚ FUNGOVAŤ!

Tu uloženú hodnotu už nie je možné opravovať. Ak sa vám GUID uvedený tu rozchádza s hodnotou v skripte, uskutočnite opravu v danom skripte.

Konfigurácia skriptovania

Ako bolo povedané v kap. . Vecný obsah - Generovanie automatických správ, požadovaná funkcionalita (to, čo sa má v rámci užívateľského kontrolného bodu vlastne vykonávať) je realizovaná pomocou skriptovania, tzn. ku každému užívateľskému kontrolnému bodu musí byť definovaná zodpovedajúca metóda v nejakom balíčku v agende Balíčky skriptov. Je tu preto potrebné zadať odkazy na vyvolávanie obsluhy do skriptovania. Ak daný balíček resp. knižnica ešte neexistuje, je možné ich založiť spolu s hlavičkami pre požadované funkcie a ich parametre (viď Vecný obsah - Generovanie automatických správ a Praktické príklady) priamo z tejto agendy pomocou funkcie Generovať knižnicu. Údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Balíček skriptov Identifikácia balíčka skriptov, ktorý obsahuje požadované procedúry/funkcie. Balíček musí obsahovať skript druhu Knižnica. Povinná položka.
Knižnica Meno skriptovacej knižnice z daného balíčka obsahujúce potrebné procedúry/funkcie. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia kontrolného bodu význam.

Pozor! Názvy balíčka, knižnice a metódy nesmú obsahovať diakritiku, medzery a niektoré ďalšie špeciálne ASCII znaky. Povolené sú písmená A-Z a číslice. Názvy v skriptovaní totiž nesmú obsahovať medzery ani iné špeciálne znaky.

Tu sa mená balíčkov ani meno knižnice z odkazovaného balíčka neponúkajú (ako napr. v agende Funkcie pre zabezpečenie), keďže sa tu predpokladá skôr opačný postup: najskôr zadať záznam kontrolného bodu a až potom k nemu dodefinovať nový zodpovedajúci skript.

Položky sú k dispozícii aj vtedy, ak nie je k dispozícii agenda Balíčky skriptov, tzn. ak nie je nainštalované skriptovanie. V takom prípade ich ale nie je možné použiť (systém ABRA Gen nahlási chybu), samozrejme v takom prípade nemá ani význam definovať kontrolné body.

V spodnej časti subzáložky je prvok editovateľný zoznam na zadanie agend. Položky:

Názov Popis
Agenda

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete agendu, pre ktorú sa má daný kontrolný bod realizovať.

V prípade systémových kontrolných bodov nemusí byť zoznam agend uvedený. Napr. systémový kontrolný bod Zaplatenie dokladu má význam pre agendy dokladov, ktoré je možné platiť.

Pod editovateľným zoznamom agend je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.