Kontrolné body - záložka Zoznam

Zoznam kontrolných bodov nadefinovaných v systéme. Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, kontrolné body sú podstatné pre definície automatických správ. Proto, pokud chcete zadávat definice automatických vzkazů, je třeba si je nejdříve nadefinovat příslušné kontrolní body v rámci implementace systému resp. si alespoň zkontrolovat záznamy defaultně dodávané výrobcem. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu nebo z ich popisu v záložke Detail, bližšie objasníme len nasledujúce:

Názov Popis
Systémový

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Na rozdiel od väčšiny iných agend obsahujúcich položku Systémový sa tu položka nezobrazuje ani v záložke Detail.
Systémové a nesystémové záznamy tejto agendy sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Systémové definície sa automaticky aktualizujú a platia pre ne obmedzenia týkajúce sa mazania a užívateľských opráv.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa názvu
  • podľa interného názvu (GUID)

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Opravovať nie je možné systémové definície.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Mazanie kontrolných bodov v podstate znamená ich zneprístupnenie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do číselníkových položiek). Takto "zmazané" záznamy je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté. Skryté kontrolné body nemajú na generovanie automatických správ vplyv.

Systémové definície nie je možné vymazať bez možnosti obnovenia. Vymazať bez možnosti obnovenia nie je možné ani záznam, ktorý už bol použitý (odkazuje sa na neho nejaká definícia automatickej správy).

Skopírovať F9
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Generovať knižnicu -

Ide o jednu z možností vytvorenia nového balíčka skriptov.

Umožňuje vytvoriť balíček skriptov s knižnicou podľa údajov v sekcii Konfigurácia skriptovania v definícii aktuálneho kontrolného bodu (tzn. založí nový balíček so správnym menom (ak neexistuje), v ňom vytvorí knižnicu so zadaným menom (ak neexistuje) a v nej vytvorí základnú hlavičku pre podporované funkcie so všetkými parametrami a prípadne i návratové hodnoty. Ďalej v ňom založí skripty druhu Agenda pre agendy, ktoré má kontrolný bod uvedené v zozname agend vo svojej definícii.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.