Odoslané e-maily - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Ďalšie údaje Prílohy Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad

Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Na záznamy odoslaných e-mailov sa z hľadiska evidencie pozerá ako na doklady, viď Doklady zo skupiny Komunikácia.

Formát

Informácia o formáte e-mailu. Viď popis položky Obsah e-mailu.

Počet príloh

Počet príloh aktuálneho e-mailu.

Veľkosť

Celková veľkosť odoslaných príloh aktuálneho e-mailu. Viď položky Veľkosť(kB) v subzáložke Prílohy.

Stav

Informácie týkajúce sa stavu odoslania. Viď položka Stav. V prípade odoslaného e-mailusa zobrazuje aj Dátum a čas, kedy bol daný e-mail odoslaný. Tento údaj sa dopĺňa automaticky v okamihu odoslania e-mailua užívateľsky sa zadať nedá.

Ak je stav Chyba odoslania, zobrazuje sa tu i kód a text chyby, ku ktorej pri odoslaní došlo.

Dátum odoslania

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Vlastný e-mailový účet Účet z číselníka E-mailové účty, ktorý sa má použiť na odoslanie daného e-mailu. Vybraný e-mailový účet sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa podľa predchádzajúceho použitia.
Firma

Firma z Adresára firiem, pre ktorú je daný e-mail určený. Nepovinná položka. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového e-mailu vyvolaná. Napr.:

 • Podľa údajov doručeného e-mailu, na ktorý sa odpovedá.
 • Ak ide o tvorbu e-mailu v rámci odoslania vybranej tlač. zostavy e-mailom pomocou funkcie Agendou Odoslané e-maily, tak sa predvyplní firma, prevádzkareň a osoba z tlačeného dokladu.
 • Ak ide o tvorbu e-mailu v rámci spracovania dokumentov funkciou Spracovať dokument ISDOC vydaný, tak sa predvyplní firma, prevádzkareň a osoby z daného dokumentu.
 • A pod.
Prevádzkareň Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z nadefinovaných prevádzkarní. Spôsob ponúkania a výberu prevádzkarní je tu podobný ako inde na dokladoch systému ABRA Gen. Viď napr. Záložka Firma - všeobecne - položka Prevádzkareň. Tu len s tým rozdielom, že zadanie prevádzkarne nie je povinné, tzn. môže zostať nevyplnená. Predvypĺňa sa rovnako ako Firma.
Osoba Odkaz na osobu z Adresára osôb, na ktorú sa doručený e-mail viaže. Spôsob ponúkania a výberu osôb je tu podobný ako inde na dokladoch systému ABRA Gen. Viď napr. Záložka Firma - všeobecne - položka Osoba. Predvypĺňa sa rovnako ako Firma.
Stav

Stav odoslania daného e-mailu:

 • Koncept - ak je e-mail v stave Koncept, znamená to, že je rozpísaný a zatiaľ nie je určený na odoslanie, autor ho zrejme ešte plánuje upravovať. E-maily v stave Koncept sa pri najbližšom odosielaní automatizačným serverom nebudú odosielať, dajú sa však odoslať ručne funkciou Odoslať (ak je k dispozícii).

  E-mail v stave Koncept sa v rámci vyvolanej funkcie Odoslať najskôr automaticky prepne do stavu Na odoslanie.

 • Na odoslanie - e-mail v tomto stave je možné odoslať ručne alebo bude odoslaný pri najbližšom odosielaní pošty automatizačným serverom.
 • Odoslaný - príznak, že daný e-mail bol už odoslaný. Položka sa dopĺňa automaticky v okamihu odoslania e-mailu a užívateľsky sa zadať nedá. Odoslané e-maily je už možné opravovať len v obmedzenej miere.
 • Chyba odoslania - príznak, ak dôjde k chybe pri automatickom odosielaní pošty v rámci naplánovaných úloh. Podrobnejšie viď popis úlohy typu Odoslanie pripravených elektronických správ Položka sa dopĺňa automaticky a užívateľsky sa zadať nedá.

  Kód a text chyby sa zobrazuje napr. v paneli definovateľných údajov v rámci položky Stav.

Dátum

Dátum, kedy bol vytvorený daný záznam e-mailu, tzn. vznikol záznam v rade dokladov e-maily odoslané. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

Na záznamy odoslaných e-mailov sa z hľadiska evidencie pozerá ako na doklady, viď Doklady zo skupiny Komunikácia. Tento dátum vlastne zodpovedá dátumu vystavenia "dokladu" o odoslanom e-maile.

Pridať identifikáciu

Slúži na dopĺňanie informácií o komunikujúcich subjektoch do obsahu odosielaného e-mailu prostredníctvom pomocného tagu <gx>. Predvypĺňa sa podľa parametra z firemných nastavení Do odoslaného e-mailu doplniť identifikáciu komunikujúcich firiem (IČO).

Ak je položka Pridať identifikáciu začiarknutá a súčasne je v predchádzajúcej položke Firma zadaná firma a táto firma má vyplnené IČO, pri uložení e-mailu v stave "Na odoslanie" sa do obsahu daného e-mailu doplní pätička s tagom <gx> obsahujúcim IČ komunikujúcich subjektov. Tieto informácie pomôžu s presným vyhľadaním firmy pri sťahovaní e-mailov. Podrobnejšie viď popis položky Firma v doručenom e-maile. V prípade zmeny stavu späť na Koncept sa systém vložený text s tagom <gx> pokúsi opäť odstrániť. Či je daný tag <gx> v obsahu e-mailu viditeľný, závisí od formátu e-mailu. Viac viď popis položky Obsah e-mailu.

Požadovať potvrdenie o doručení

Potvrzení o doručení jsou doručována ve formě samostatných e-mailových zpráv (doručených e-mailů). Ve vlastnostech e-mailového účtu je možné nastavit výchozí hodnotu (zda bude položka při vytváření nové zprávy zatržená nebo ne).

Podmínkou fungování je podpora rozšíření ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) a DSN (Delivery Status Notification) na SMTP serveru odesílatele (který do příkazu RCPT TO: přidá příznak NOTIFY..., informující stranu příjemce , že je potvrzení o doručení vyžadováno.) Není nutná aktivní součinnost příjemce zprávy, na rozdíl od potvrzení o přečtení.

Požadovať potvrdenie o prečítaní

Potvrzení o přečtení jsou doručována ve formě samostatných e-mailových zpráv (doručených e-mailů). Ve vlastnostech e-mailového účtu je možné nastavit výchozí hodnotu (zda bude položka při vytváření nové zprávy zatržená nebo ne).

Podmínkou fungování je dobrá vůle příjemce e-mailu, který se rozhodne doručenky o přečtení příchozích mailů odesílat. Značná část uživatelů internetu má ve svých poštovních klientech nastavené úplné potlačení této funkcionality ("nikdy neodesílat potvrzení o přečtení"), takže se ani nedozvědí, že je po nich potvrzení o přečtení konkrétní zprávy požadováno a žádné potvrzení se neodešle ani nedoručí.

Adresáti a lišta navigátora adresátov

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie adresátov.
 

Názov Popis
Typ

Význam je podobný ako v bežných e-mailových klientoch:

 • Komu
 • Kópia
 • Skrytá kópia

Vzťah položiek Komu a Kópia: Ak je už v adresátoch zadaný aspoň jeden riadok, predpokladá sa, že ide o riadok typu "Komu" a každý ďalší adresát sa automaticky pridáva ako typ "Kópia". To platí ako pre pridanie funkciou Pridať, resp. pre pridanie riadka kurzorovými šípkami, tak pre pridanie funkciou Kontakty.

Položky sa môžu predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového e-mailu vyvolaná. Napr.:

Adresát

Tu zadáte príslušnú e-mailovú adresu. Položka môže obsahovať aj viac e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Povolená dĺžka je max. 100 znakov. K dispozícii je podpora vyhľadania e-mailovej adresy, viď funkcia Kontakty v lište navigátora. Pri písaní e-mailovej adresy sa prehľadáva história adresátov a ak existuje v histórii e-mailová adresa začínajúca zapísanými znakmi, systém reťazec e-mailu podľa histórie adresátov automaticky predponúka.

Limit počtu adresátov je daný položkou Max. počet adresátov v relácii. Pretože je tento limit prekročený, systém nepovolí mail odoslať a nahlási chybu.

Pod editovateľným zoznamom adresátov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.
 • Kontakty - funkcia na vyhľadanie e-mailovej adresy v údajoch firiem, prevádzkarní a služobných údajoch osôb pripojených k daným firmám. K dispozícii je niekoľko možností hľadania (ponúknu sa po stlačení tlačidla Kontakty (ľavým tlačidlom myši (tu nejde o lokálne menu)) alebo ich je možné vyvolať priamo pomocou ich kl. skratky):
  • Nájsť podľa obmedzenia(Alt+M) - Vyvolá Dialógové okno Kontakty podľa obmedzenia na vyhľadanie kontaktu podľa zadaných obmedzení, pričom do neho predvyplní firmu, prevádzkareň a osobu z hlavičky e-mailu (ak sú zadané).
  • Nájsť vo všetkých adresách (Alt+A) - Vyvolá sa podobné dialógové okno ako v prípade "Nájsť podľa obmedzenia", ale k dispozícii je len rýchly filter a zoznam vyhľadaných e-mailových adries. Obsahuje všetky e-mailové adresy nájdené v sídlach všetkých firiem, všetkých ich prevádzkarní a všetkých služobných aj privátnych údajoch osôb.
  • Najít v historii (Alt+H) - Vyvolá se podobné dialogové okno jako v případě "Najít dle omezení", ale k dispozici je jen rychlý filtr a seznam dohledaných e-mailových adres. Obsahuje naposledy použité e-mailové adresy daným užívateľom. Pamätá sa cca 100 posledných adries, radené sú podľa okamihu posledného použitia (naposledy použitá ako prvá). Pretože bol vpísaný do poľa Adresát nejaký reťazec, prenesie sa tento reťazec po vyvolaní funkcie Nájsť v histórii do poľa rýchly filter.
  • Nájsť medzi zamestnancami(Alt+I) - Vyvolá sa podobné dialógové okno ako v prípade "nájsť podľa obmedzenia", ale k dispozícii je len rýchly filter a zoznam nájdených e-mailových adries. Obsahuje všetky e-mailové adresy nájdené v privátnych údajoch osôb, na ktorých je príznak Zamestnanec/Pracovník.
  • Konkrétna e-mailová adresa  - E-mailová adresa vyhodnotená z údajov firmy, prevádzkarne alebo osoby zadaných vyššie a vyhľadaná podľa hodnoty parametra Poradie pre určenie e-mailu pri odoslaní dokladov (okrem hodnoty "interaktívne").

   Príklad zobrazených podvolieb funkcie Kontakty. Posledná voľba je e-mailová adresa vyhodnotená zo zadaných údajov firmy, prevádzkarne resp. osoby

 • Nový kontakt - Umožní si založit kontakt pro zadanou e-mailovou adresu. K dispozícii tu môže byť niekoľko možností (ak je ich viac, ponúknu sa po stalčení tlačidla Nový kontakt alebo ich je možné vyvolať priamo pomocou ich kl. skratky). Ak je za daných okolností k dispozícii iba jedna možnosť, tak sa priamo vyvolá:
  • Pridať osobu - Funkcia na rýchle zadanie novej osoby priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť. Táto voľba je k dispozícii vtedy, keď v hlavičke e-mailu v položke Osoba nie je zadaná osoba. Funkcia vyvolá agendu adresára osôb a otvorí ju "cez" agendu Odoslané e-maily a prejde priamo na zadanie novej osoby. V adrese zadávanej osoby sa položka E-mail predvypĺňa tu zadaným e-mailom. Ak je pri vyvolaní funkcie zadaná v hlavičke e-mailu aj firma príp. i prevádzkareň, novú osobu je možné vytvoriť priamo s väzbou na danú firmu resp. prevádzkareň.

   Pozor, v tomto prípade je agenda adresára osôb vyvolaná priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie novej osoby. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového záznamu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, z ktorého bola funkcia vyvolaná.

   Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".

  • Skopírovať osobu - Umožní skopírovať osobu zadanú vyššie v položke Osoby s tým, že do jej údajov predvyplní tu zadaný e-mail. Táto voľba je k dispozícii vtedy, keď je v hlavičke e-mailu v položke Osoba zadaná konkrétna osoba a táto osoba má v privátnych údajoch v adresári osôb zadaný e-mail už uvedený. V tom prípade sa predpokladá, že ak chcete založiť nový kontakt, pôjde zrejme o kópiu toho existujúceho. Funkcia sa správa podobne ako predchádzajúca s tým, že do údajov novo vytváranej osoby predvyplní skopírované údaje.
  • Prepísať e-mailovú adresu (pôvodnú) na adresu novú (tu zadanú) - Umožní opraviť e-mail osoby zadanej v hlavičke e-mailu v položke Osoba na e-mail tu zadaný. Táto voľba je k dispoziícii, ak je v položke Osoba zadaná konkrétna osoba a súčasne:
   • v položke Firma je zadaná konkrétna firma a táto osoba je k danej firme pripojená a má v služobných údajoch pre túto firmu v adresári firiem už nejaký služobný e-mail uvedený, ale odlišný. Predpokladá sa, že by mohlo ísť o tú istú osobu, ale so starým e-mailom a že by ste mohli chcieť daný e-mail aktualizovať. Po kontrolnej otázke sa e-mail priamo opraví, adresár firiem sa nevyvoláva.
   • alebo v položke Firma je zadaná konkrétna firma, ale táto osoba nie je k danej firme pripojená a má v svojich privátnych údajoch v adresári osôb už nejaký privátny e-mail uvedený, ale odlišný. Po kontrolnej otázke sa privátny e-mail priamo opraví, adresár osôb sa nevyvoláva.
   • alebo v položke Firma nie je zadaná žiadna firma a táto osoba má v svojich privátnych údajoch v adresári osôb už nejaký privátny e-mail uvedený, ale odlišný. Po kontrolnej otázke sa privátny e-mail priamo opraví, adresár osôb sa nevyvoláva.
Predmet Predmet e-mailu. Tzn. stručný popis, čoho sa daný e-mail týka.

V prípade e-mailu, ktorý vznikol ako odpoveď alebo ako preposlanie doručeného e-mailu (viď funkcia Odpovedať resp. Preposlať) sa automaticky dopĺňa Re: resp. Fwd:, ako je to štandardne v bežných e-mailových klientoch.

Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového e-mailu vyvolaná. Napr.:

Obsah e-mailu (text e-mailu)

Vlastné telo e-mailu, tzn. jeho obsah. Predvypĺňa sa textom zadaným v položke Východiskový text v definícii e-mailového účtu.

Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového e-mailu vyvolaná. Napr.:

Formát e-mailu: Obsah e-mailu môže byť editovaný a odoslaný ako:

 • Text
 • Html
 • Text i Html

Podľa toho sa obsah e-mailu zadáva a odosiela ako "plain text" alebo sa obalí zodpovedajúcimi tagmi do html formátu, príp. kombinácia obch. Ak je zvolený formát Html resp. Text i Html, je k dispozícii jednoduchý panel nástrojov (toolbar) so základnými prvkami pre editáciu html formátu:

Toolbar dostupný v editácii obsahu e-mailu vo formáte Html alebo Text i html

Význam ovládacích prvkov je jasný z iných html editorov. Fungujú i základné všeobecne známe klávesové skratky na editáciu html textov (ako napr. Ctrl+B pre Bold písmo atď.). Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis

Vloženie a úprava obrázku - vyvolá modálne okno Obrázok, v ktorom je možné:

 • Navoliť cestu k obrázku na disku. Obrázok môže byť vo formátoch GIF, JPG, PNG, BMP, ICO a EMF.
 • Vložiť alternatívny text, ktorý sa zobrazí v prípade, že by sa obrázok z nejakého dôvodu doručiteľovi nenačítal
 • Nastaviť hrúbku okraja obrázka
 • Zvoliť umiestnenie obrázka. Východiskovým umiestnením je "dole".

  Pri uložení e-mailu sa obrázok vkladá ako príloha daného e-mailu typu InlineContent.
  Pri zobrazovaní Inline obrázkov sa obrázky uložia dočasne do temp adresára.

  Ďalej platí: Ak pri vložení obrázka je zadaný odkaz na obrázok na internete, tak sa obrázok do e-mailu načíta (zobrazí), ale nebude sa odosielať ako jeho súčasť. Teda v e-maile bude len odkaz na obrázok.

Vloženie a úprava odkazu - vyvolá modálne okno Obrázok, v ktorom je možné:
 • Zvoliť text, ktorý sa bude v obsahu zobrazovať namiesto odkazu
 • Zvoliť typ odkazu
  • webová stránka - pri poklikaní sa otvorí priradený internetový prehliadač
  • e-mailová adresa - pri poklikaní sa otvorí priradený mailový klient.
  • Iná - pri poklikaní sa otvorí aplikácia, ktorá je priradená patričnému protokolu (napr. FTP klient)
 • Vložiť samotný odkaz

  Pri vkladaní odkazu je kvôli vnútornému dekódovaniu zabránené použitie znaku % v jeho reťazci.

Nahraje html obsah zo súboru - obsah e-mailu je takto možné načítať zo súboru vo formáte html

Pre vloženie html obsahu s obrázkom platí:
- ak bude v načítanom html obrázok s absolútnou cestou k obrázku na PC, tak sa pri uložení obrázok pridá ako súčasť e-mailu
- ak bude v načítanom html obrázok s relatívnou cestou k obrázku na PC, tak sa pri uložení obrázok pridá ako súčasť e-mailu s tým, že ako "východiskový bod cesty" bude miesto, odkiaľ sa načíta html
- ak bude v načítanom html obrázok zadaný ako odkaz na internet, tak sa obrázok do e-mailu načíta (zobrazí), ale nebude sa odosielať ako jeho súčasť. Teda v e-maile bude len odkaz na obrázok.

Poznámka ku kódovaniu: V odosielaných e-mailoch sa používa kódovanie win1250. Pri nahraní html, ktoré je v inom kódovaní, je text príslušne prekonvertovaný do win1250.

Uloží html obsah do súboru - obsah e-mailu je takto možné uložiť do súboru vo formáte html

Zadáva sa normálne formátovaný text, Html kód sa generuje automaticky na pozadí.

Ak je zvolený formát Html resp. Text i Html, je k dispozícii i rýchla možnosť vytvoriť obsah e-mailu pretiahnutím myšou. Viď využitie metódy drag-and-drop v tejto agende.

Pre voľbu formátu platí:

 • V prípade novo zadávaného e-mailu sa formát riadi aktuálne nastavenou hodnotou vo voľbe Predvoľba pre nové e-maily v menu Nastavenie. (Ide o predvoľbu pre nový doklad odoslaného na e-mail. Tzn., že prepnutie tejto voľby v menu už nijako naďalej nezmení formát už rozeditovaného e-mailu.)
 • Na zmenu formátu rozeditovaného e-mailu slúži funkcia Formát.
 • V prípade e-mailu, ktorý vznikol ako kópia iného odoslaného e-mailu (viď funkcia Kopírovať v agende Odoslané e-maily) sa formát odvodí automaticky od formátu zdrojového e-mailu (teda bez ohľadu na aktuálny stav voľby Predvoľba pre nové e-maily v menu Nastavenie).

  Zachovávať formát pri kópii e-mailu z iného je potrebné per zachovanie obsahu. Ak by napr. v obsahu kopírovaného e-mailu bol obrázok, ale nový e-mail vzniknutý kópiou by použil formát txt, ktorý by bol nastavený v "Predvoľbe pre nové e-maily", tak by sa o daný obrázok z obsahu e-mailu prišlo, čo nie je žiadúce.

 • V prípade e-mailu, ktorý vznikol ako odpoveď alebo ako preposlanie doručeného e-mailu (viď funkcia Odpovedať resp. Preposlať v agende Doručené e-maily) alebo ktorý vznikol preposlaním odoslaného e-mailu (viď funkcia Preposlať v agende Odoslané e-maily), sa formát odvodí automaticky z formátu zdrojového e-mailu (tzn. bez ohľadu na aktuálny stav voľby Predvoľba pre nové e-maily v menu Nastavenie). Takto vzniknutý odoslaný e-mail bude obsahovať citáciu zdrojového e-mailu. V prípade textového formátu odsadenú znakom >.

  V prípade formátu Html sa odsadenie originálneho textu znakom ">" z technických dôvodov nerobí. Hlavička je graficky oddelená a vlastný text je odsadený pomocou tagu <BLOCKQUOTE>, ktorý spôsobí odsadenie, v poštových klientoch tiež nakreslí zvislú čiaru

  Poznámka ku kódovaniu: V odosielaných e-mailoch sa používa kódovanie win1250. Ak ide o preposlaný e-mail a zdrojový e-mail bol v inom kódovaní, text sa príslušne prekonvertuje do win1250.

Ak je odoslaný e-mail vytvorený funkciami Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Preposlať, tak sa do obsahu e-mailu pred pôvodný text doplní hlavička s údajmi Od, Dátum, Predmet a Komu.

Odoslaný e-mail môže ďalej obsahovať pomocný tag systému ABRA Gen <gx> vkladaný do obsahu odoslaného e-mailu automaticky, ak je v hlavičke tvoreného e-mailu začiarknutá položka Pridať identifikáciu a splnené ďalšie podmienky, viď popis danej položky. Slúži na prípadnú identifikáciu firmy v inom systéme ABRA Gen. Podrobnejšie viď popis položky Firma v doručenom e-maile.

Či je daný text s tagom <gx> v obsahu uloženého e-mailu viditeľný, závisí od formátu e-mailu:

 • Ak je vo formáte txt - Vložený text "Identifikácia adresáta a odosielateľa <gx>3456789012:36579052</gx>" je vždy viditeľný.
 • Ak je vo formáte html - Vložený text "Identifikácia adresáta a odosielateľa <gx>3456789012:36579052</gx>" nie je mimo editačného režimu viditeľný (je len obsiahnutý v zdrojovom kóde e-mailu a jeho zobrazovanie je skryté pomocou tagu <span STYLE="display:none">).
Prílohy

Je-li firemní parametr Zobrazovat přílohy e-mailů a vzkazů v hlavičce detailu nastaven na Ano a pokud je k odeslanému e-mailu připojena příloha, je pod obsahem e-mailu k dispozici seznam všech připojených příloh. Podrobnější popis viz Subzáložka Přílohy.

Ďalej tu objasníme nasledujúcu položku evidovanú na tomto doklade:

Názov Popis
E-mailová adresa pro odpověď (ReplyTo) Slúži na evidenciu mailu, ktorý sa má predvyplniť adresátovi e-mailu v prípade, že chce na daný e-mail odpovedať. Předvyplňuje se obsahem položky E-mailová adresa pro odpověď z použitého e-mailového účtu. Položka není v detailu odeslaného e-mailu k dispozici k editaci, ale můžete si ji zobrazit úpravou formuláře apod.

Položku je možné plniť i dynamicky pomocou skriptovania.

Obchodníci firmy odosielajú ponuky klientom prostredníctvom spoločného e-mailu obchod@firmaABC.eu, ale prajú si, aby klient odpovedal na e-mail konkrétneho obchodníka. Potom sa môže položka na odoslanom maile dynamicky plniť mailom odosielajúceho obchodníka.

Subzáložka Ďalšie údaje

Názov Popis
Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Rad dokladov sa preberá automaticky z definície e-mailového účtu zvoleného v položke Vlastný e-mailový účet. Tu needitovateľná položka.
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Tu needitovateľná položka.
Dátum Viď rovnomenná položka v subzáložke Hlavička. Ide o tú istú položku. Obe položky v oboch záložkách sa synchronizujú a je preto jedno, na ktorej subzáložke ich užívateľ zadá.
Riešiteľ/
Rola riešiteľa

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži na zadanie aktuálneho riešiteľa resp. roly riešiteľa, ktorý má riešiť daný e-mail. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí.

Tu predovšetkým informatívna položka. E-mail môže vyriešiť ľubovoľný iný užívateľ, pokiaľ má prístupové práva k opravám záznamov odoslaných e-mailov. Ďalej sa využije napr. na predvyplnenie riešiteľa pri vystavovaní prípadnej zviazanej aktivity funkciou Aktivity.

Túto položku s výhodou využijete v kombinácii s obmedzením Podľa prihlásenej osoby, keď si prihlásený užívateľ môže vypísať len "svoje" úlohy na riešenie.

Stredisko Stredisko pre daný e-mail. Tu povinná položka. Predvypĺňa sa podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového e-mailu vyvolaná. Napr.:
 • Podľa údajov doručeného e-mailu, na ktorý sa odpovedá.
 • Podľa hodnoty nastavenej pri rovnomennej položky v definícii e-mailového účtu zadaného vyššie, pokiaľ ide o automaticky generovanú odpoveď odosielateľovi v prípade, že doručený e-mail nebolo možné prijať kvôli obmedzeniu veľkosti príloh (viď Max. veľ. prílohy)
 • Ak ide o tvorbu e-mailu v rámci odoslania vybranej tlač. zostavy e-mailom pomocou funkcie Agendou Odoslané e-maily a ide o tlač aktuálneho záznamu (dokladu), tak sa predvyplní strediskom z daného dokladu (ak ide o doklad, kde je stredisko na riadkoch, berie sa údaj pre predvyplnenie z prvého riadka). Ak by stredisko nebolo na danom zozname vyplnené alebo nejde o tlač aktuálneho dokladu, predvyplní sa hodnotou nastavenou pri rovnomennej položke v definícii e-mailového účtu zadaného vyššie.
 • Ak ide o tvorbu e-mailu v rámci spracovania dokumentov funkciou Spracovať dokument ISDOC vydaný, tak sa predvyplní strediskom z daného dokumentu. Ak na dokumente nie je vyplnené, tak sa nepredvyplní.
 • Pri vystavovaní aktivity v rámci realizácie kampane sa predvypĺňa strediskom z hlavičky kampane.
 • V ostatných prípadoch sa predvypĺňa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii e-mailového účtu zadaného vyššie.

Predvyplnenú hodnotu je možné v prípade potreby zmeniť. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Po zmene e-mailového účtu sa položka upraví podľa hodnoty určenej na predvypĺňanie v definícii daného účtu. Povinná položka.

Zákazka Zákazka pre daný e-mail. Predvypĺňa sa podobne ako stredisko, viď predchádzajúca položka. Predvyplnenú hodnotu je možné v prípade potreby zmeniť. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Po zmene e-mailového účtu sa položka upraví podľa hodnoty určenej na predvypĺňanie v definícii daného účtu, ak je na ňom nastavená.

Tu je položka k dispozícii vždy. Nastavenie spôsobu používania zákaziek zadané v parametri Používanie zákaziek vo Firemných údajoch sa tu tým pádom neuplatní.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Predmet Viď rovnomenná položka v subzáložke Hlavička. Ide o tú istú položku. Obe položky v oboch záložkách sa synchronizujú a je preto jedno, na ktorej subzáložke ich užívateľ zadá.
Poznámka Ľubovoľná poznámka k danému e-mailu.

Subzáložka Prílohy

Subzáložka zobrazuje zoznam definovaných príloh pre daný e-mail.

Po dvojkliku myšou sa príloha otvorí v pridruženej aplikácii.

Ako prílohy sú tu uvedené len tie, ktoré majú Content-Disposition: attachment (viď zdrojový kód e-mailov).

Pozor na veľké prílohy!!! Veľké prílohy môžu spôsobiť nielen dlhé ukladanie, ale i čítanie. Pri posielaní e-mailov s prílohami je vhodná užívateľská ukáznenosť.

Prílohy môžu byť dvoch typov (odkaz na dokument alebo súbor na disku, viď Prílohy odosielaných správ - Typy príloh) a podľa toho sa zadávajú resp. sa s nimi pracuje.

Ak vzniká automaticky e-mail s prílohou, napr. pri odosielaní tlač. zostavy mailom, upravuje sa názov zostavy o prípadné nepovolené znaky. Znaky *?><|/\:" sa nahradzujú podtržníkom.

Pod needitovateľným zoznamom príloh je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) needitovateľného zoznamu.
 • Pridať súbor - Na pridanie nového riadka na koniec s odkazom na súbor na disku. Je možné pridať aj viacero vybraných súborov naraz.
 • Pridať dokument - Na pridanie nového riadka na koniec s odkazom na dokument z agendy Dokumenty. Po stlačení tlačidla sa vyvolá Sprievodca výberom dokladu pomocou ktorého vyberiete príslušný dokument. Je možné pridať aj viacero vybraných dokumentov naraz. Ako prílohu nie je možné použiť dokumenty kategórie OLE dokument. (OLE dokumenty sú uložené vo svojich "kontajneroch", ktorý ich vie zobraziť príp. aktivovať, ale nie je k dispozícii možnosť typu "kontajner, daj mi svoj obsah".)
 • Zmazať - Na vymazanie (odpojenie) prílohy na aktuálnom riadku, resp. na označených riadkoch, pokiaľ je nejaký označený.
 • Zobraziť - Na zobrazenie vybranej prílohy.
 • Uložiť - Na uloženie aktuálnej prílohy na disk, resp. označených, ak je nejaká označená. Ponúkne sa dialóg "Uložiť ako" so zapnutou kontrolou existencie súboru.
 • Uložiť všetko - Na uloženie všetkých príloh (bez nutnosti ich predtým všetky označovať). Spýta sa na adresár a ďalej všetko ukladá do neho. Ak narazí na existujúci súbor, oznámi to spolu s otázkou, či si súbor prajete prepísať prípadne uložiť pod iným názvom. V prípade kladnej odpovede sa ponúkne dialóg "Uložiť ako" so zapnutou kontrolou existencie súboru a je na užívateľovi, či si súbor prepíše, či uloží pod iným názvom. V prípade zápornej odpovede sa nič neukladá a pokračuje sa ďalším súborom.

Pre funkcie Uložiť/Uložiť všetko ďalej platí: V prípade príloh typu Dokument (viď Typy príloh), sa ponúkne postupne uloženie všetkých súborov z obsahov vybraných dokumentov (viď zoznam súborov obsiahnutých v danom dokumente) na disk. Funkcia sa týka len aktuálnej revízie, tzn. ak má dokument niekoľko revízií (viď záložka Revízie), tak funkcia vyexportuje len obsah aktuálnej revízie daného dokumentu. Funkcia nemá význam pre kategóriu OLE dokumenty (s OLE dokumentom uloženým do súboru sa nedá nijako ďalej pracovať, sú to len binárne dáta, ktoré nie je možné otvoriť ani v tej aplikácii, v ktorej bol OLE obsah vytvorený, napr. MS Word). Uloženie sa tu však ponúkne, i keď sa uloží len ako binárne dáta.

Ide teda o podobnú funkciu ako je funkcia Uložiť obsahy v agende Dokumenty.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Formát - Je k dispozícii iba v editačnom režime. Slúži na zmenu formátu rozeditovaného e-mailu (na prevod html na čistý text a opačne). Viac viď popis položky Obsah e-mailu.
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).

Metóda drag-and-drop v tejto agende:

Ide o jednu z možností ovládania metódou drag-and-drop:

 • Aktualizácia obsahu e-mailu - Možnosť rýchlo aktualizovať obsah editovaného e-mailu, ak je tento vo formáte Html, obsahom vybraného súboru jeho uchopením a ťahaním myšou na záložku Detail.
  • "Pustenie" na záložku Detail do miest, kde sa edituje obsah e-mailu, znamená náhradu obsahu editovaného e-mailu. Využijete napr. na vkladanie obrázkov. Viď tiež popis obsahu e-mailu.

   Platí:

   1. Ak je v preťahovanom zdroji nájdený text vo formáte HTML, prevezme sa html. (Táto štruktúra umožňuje označiť i nesúvislé bloky html, potom sa vkladá jeden za druhým.)
   2. Ak je nájdený TEXT, prevezme sa ako text. Ak ale text obsahuje protokol http alebo mailto, vloží sa ako odkaz ( html tag ahref).
   3. Ak je nájdený zoznam súborov, tak sa prejde, a ak je podľa prípony rozpoznaný obrázok, vloží sa do html ako obrázok, v opačnom prípade sa preskočí.

   Nie sú tu však podporované všetky typy súborov, napr. *.doc. Program v takom prípade po pretiahnutí daného súboru do obsahu e-mailu nahlási "Interface not supported".