Pravidlá spracovania doručenej e-mail. pošty

Zoznam nadefinovaných pravidiel, ktoré sa použijú na spracovanie doručenej e-mail. pošty

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky E-maily a interné správy pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomennej podzložky E-maily a interné správy, ak je nastavené Usporiadanie klasické.