Pravidlá spracovania doručenej e-mail. pošty - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme len nasledujúce prvky:

Názov Popis
E-mailový účet

E-mailový účet, pre ktorý bolo pravidlo vytvorené.

Pri obmedzení podľa e-mailového účtu v tejto agende existuje drobná odchýlka, kedy sa vypisujú aj záznamy s nezadaným e-mailovým účtom bez ohľadu na prístupové práva užívateľa k chránenému objektu, pokiaľ nie je žiadne obmedzenie podľa e-mailového účtu zadané. Pokiaľ je zadané, tak sa pravidlá s nevyplneným účtom nevypisujú. Podrobnejšie viď popis Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Pre e-mail
resp.
Pre prílohu
Umožní obmedzovať pravidlá podľa položky Aplikovať na e-mail resp. Aplikovať na prílohy.