Sprievodca vytvorením prílohy (typu špeciálny odkaz)

Sprievodca umožní vytvoriť prílohu typu špeciálny odkaz. Sprievodca sa ponúkne po vyvolaní funkcie Pridať odkaz. Funkcia Pridať odkaz je dostupná z editácie odoslanej správy. Výber sa pamätá na užívateľa. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Druh odkazu

V 1. kroku môžete zvoliť, či chcete zadať odkaz na doklad systému ABRA Gen, odkaz na objekt z agendy systému ABRA Gen, alebo na webovú stránku. Ďalšie kroky sprievodcu sa líšia podľa toho, ktorá možnosť odkazu je zvolená:

Odkaz na doklad

2. krok - Typ dokladu

V tomto kroku vyberiete požadovaný typ dokladu z číselníka typov dokladov. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený iba na tie typy dokladov, ktoré je možné pre odkaz použiť.

Pre odkaz nie je možné použiť typy dokladov, ktoré nemajú vlastnú agendu (Site) na svoje zobrazenie, ako sú napr. Mzdové listy súhrnné (MLS), Kurzové rozdiely pokladní (KRP) a pod.

3. krok - Dokončenie

Po stlačení tlačidla Ďalej sa Sprievodca vytvorením prílohy ukončí a vyvolá sa Sprievodca výberom dokladu. Ďalšie dohľadanie a výber dokladu prebieha tak, ako bolo popísané v sprievodcovi výberom dokladu.

Po výbere dokladu a stlačení tlačidla Dokončiť sa odkaz na neho pripojí k editovanej správe a do textu správy za kurzor sa informačne vloží skratka a číslo dokladu (viď časť Obsah správy (text správy) v detaile správy).

Odkaz na objekt z agendy

2. krok - Výber agendy

V tomto kroku vyberiete požadovanú agendu zo zoznamu agend. Zoznam sa tu ponúka defaultne obmedzený len na tie agendy, na ktorých objekty má zmysel odkazovať. Objektom sa myslí užívateľsky vytvorený záznam určitej agendy.

3. krok - Dokončenie

Po stlačení tlačidla Ďalej sa ukončí Sprievodca a vyvolá sa v modálnom okne buď zoznam záznamov patričnej agendy, ak je agenda typu číselník (napr. Rady dokladov, Adresár atď.), alebo Sprievodca výberom dokladu, ak ide o agendu dokladovú (napr. Faktúry vydané, Účtovné žiadosti atď.) Vyhľadanie a výber dokladu prebieha tak, ako je popísané v sprievodcovi výberom dokladu.

Po výbere objektu a stlačení tlačidla Dokončiť sa odkaz na neho pripojí k editovanej správe a do textu správy sa vloží za kurzor tzv. DisplayName daného objektu (viď časť Obsah správy (text správy) v detaile správy).

Odkaz na webovú stránku

2. krok - www odkaz

V tomto kroku zadáte požadovanú www adresu. V položke Titulok zadáte text, pod akým sa má tento odkaz zobrazovať v správe.

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa odkaz pripojí k editovanej správe a do textu správy sa vloží za kurzor Titulok správy (viď časť Obsah správy (text správy) v detaile správy).