Účty odchádzajúceho servera SMTP

Zoznam nadefinovaných účtov k SMTP serverom.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky E-maily a interné správy pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky E-maily a interné správy, ak je nastavené Usporiadanie klasické.