Správy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Správa Prílohy Stav Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Správa

Subzáložka na zobrazenie a editáciu hlavných údajov správy. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Dátum odoslania Dátum a čas odoslania správy. Tu needitačná položka. Dopĺňa sa podľa aktuálneho dátumu a času.
Odosielateľ Užívateľ, ktorý správu odoslal. Tu needitačná položka. V prípade ručne zadaných správ je odosielateľ daný prihláseným užívateľom, v prípade správ generovaných automaticky je daný užívateľom, pod ktorým je spustená príslušná naplánovaná úloha. Viď položka Spustiť ako v definícii naplánovanej úlohy resp. položka Užívateľ v nastavení automatizačného servera.
Predmet Predmet správy. Tzn. stručný popis, čoho sa daná správa týka.
Platná do Umožňuje definovať dátum a čas platnosti správy. Ak adresát do tejto doby správu neprečíta, nebude sa mu už ďalej ponúkať ani zobrazovať. Význam viď tiež Princíp - časové obmedzenie platnosti.
Potvrdiť prečítanie adresátmi Možnosť nastaviť, že sa má vrátiť potvrdenie o prečítaní adresátom. Ak je začiarknuté, tak v okamihu, keď si adresát správu prečíta, sa automaticky vygeneruje nová správa a odošle sa naspäť odosielateľovi. Kedy sa správa považuje za prečítanú, viď Označenie správy ako "prečítaná". Obsahom správy je informačný text, že cieľový adresát si správu prečítal a kedy (dátum, čas).
Po zmazaní všetkými zmazať Možnosť nastaviť, že po po zmazaní správy všetkými adresátmi sa má správa automaticky zmazať. Viď Mazanie správ. Účelom nie je zbytočne archivovať nepotrebné staré správy, ale naopak čo najrýchlejšie sa ich zbavovať.

Adresáti a lišta navigátora adresátov

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie adresátov správy.

Adresáti sú k dispozícii len v rámci odoslaných správ. Nezobrazujú sa v detaile doručených správ (táto informácia je pre adresáta zbytočná a zbytočne by činila detail správy zložitejší).

Názov Popis

Typ adresáta

a ďalšie položky

Tu zvolíte typ adresáta. Na základe zvoleného typu adresáta sa sprístupnia ďalšie položky na zadanie konkrétneho adresáta daného typu:

 • (0) užívateľ - v nasledujúcej číselníkovej položke na zadanie užívateľa zadáte skratku užívateľa, meno alebo prihlasovacie meno alebo ho vyberiete z číselníka Užívateľov. Ktorý údaj o užívateľovi sa bude v tejto položke zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podľa toho sa položka aj volá "Skratka"/"Meno"/"Prihlasovacie meno".
 • (1) rola - v číselníkovej položke "Rola" zadáte rolu alebo vyberiete z číselníka Rolí
 • (2) skupina rolí - v číselníkovej položke "Skupina rolí" zadáte rolu alebo vyberiete z číselníka Skupiny rolí
 • (3) všetci - správa sa odošle všetkým aktívnym užívateľom, tzn. tím, ktorí nemajú účet uzamknutý
 • (4) e-mail - v tomto prípade vznikne odoslaný e-mail, ktorý bude k dispozícii v agende Odoslané e-maily. Ide o jednu z možností vystavenia nového odoslaného e-mailu. V číselníkovej položke "Vlastný e-mailový účet" zvolíte vlastný e-mailový účet z číselníka e-mailových účtov, ktorý sa má použiť na odoslanie tohto e-mailu. V položke "Adresát" zadáte externé e-mailové adresy oddelené bodkočiarkou.

  Pre odosielanie na externé e-mailové adresy tu platí: Tu vytvorené e-maily program odosiela automaticky a to okamžite po uložení správy. Užívateľovi sa zobrazuje informačná správa o počte odoslaných e-mailov. V prípade neúspešného odoslania je možné odoslanie vyvolať znovu z agendy Odoslané e-maily. Viď možnosti odoslania e-mailov.

Pod editovateľným zoznamom adresátov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.
 • Zadávať - na nastavenie zadávaného údaja pre adresátov typu (0) užívateľ.

Obsah správy (text správy)

V spodnej ľavej časti záložky zadáte samotný podrobný text správy.

Odkazy

Odkazy pripojené k správe, pre ktoré je možné vyvolať nejakú akciu (typicky ich zobrazenie), sa zobrazujú v stĺpci v pravej spodnej časti záložky. Využitie a ovládanie viď Špeciálne odkazy na ABRA doklady, objekty agend systému ABRA, www adresy a naplánované úlohy.

Pod zoznamom odkazov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka. Je k dispozícii iba pre odosielané správy.
 • Přidat - pro přidání nového odkazu. Ide o jednu z možností, ako vyvolať pridanie odkazu. Pracuje rovnako ako funkcia Pridať odkaz. Je k dispozícii iba pre odosielané správy.
 • Otvoriť - podľa typu odkazu slúži:
  • buď na otvorenie prehliadača s danou www stránkou
  • alebo na otvorenie agendy s daným dokladom, kde si môžete čerpané doklady prehliadať, opravovať, zobrazovať doklady a pod. V tomto prípade sa po stlačení tohto tlačidla "prostredníctvom" agendy správ otvorí zodpovedajúca agenda dokladu, na ktorý sa odkazuje, defaultne obmedzená za zvolený čerpaný doklad (tzv. červené obmedzenie). Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie danej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia. K dispozícii sú všetky funkcie vyvolanej agendy.
  • alebo na otvorenie agendy s daným číselníkovým záznamom. V druhom prípade sa po stlačení tohto tlačidla "prostredníctvom" agendy správ otvorí zodpovedajúca agenda záznamu, na ktorý sa odkazuje. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí zafiltrovaná, a to za aktuálny číselníkový záznam. Otvorí sa priamo na záložke Detail.

   V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

   Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom nie dokladovej agendy a preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s tzv. červeným obmedzením, ako je to v prípade vyvolania dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

   Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)

Prílohy

Je-li firemní parametr Zobrazovat přílohy e-mailů a vzkazů v hlavičce detailu nastaven na Ano a pokud je ke vzkazu připojena příloha, je pod obsahem vzkazu k dispozici seznam všech připojených příloh. Podrobnější popis viz Subzáložka Přílohy.

Subzáložka Prílohy

Subzáložka na zadanie a zobrazenie súborov, ktoré sú k správe priložené. Nezamieňajte si so špeciálnymi odkazmi na ABRA doklady, www adresy a naplánované úlohy. Tie sa zadávajú a zobrazujú v subzáložke Správa a tu sa nijako nezobrazujú.

Po dvojkliku myšou sa príloha otvorí v pridruženej aplikácii.

Pozor na veľké prílohy!!! Veľké prílohy môžu spôsobiť nielen dlhé ukladanie, ale i čítanie. Pri posielaní správ s prílohami je vhodné dbať na užívateľskú ukáznenosť.

Prílohy môžu byť dvoch typov (odkaz na dokument alebo súbor na disku, viď Prílohy odosielaných správ - Typy príloh) a podľa toho sa zadávajú resp. sa s nimi pracuje.

Pod needitovateľným zoznamom príloh je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) needitovateľného zoznamu.
 • Pridať súbor - Na pridanie nového riadka na koniec s odkazom na súbor na disku.
 • Pridať dokument - Na pridanie nového riadka na koniec s odkazom na dokument z agendy Dokumenty. Po stlačení tlačidla sa vyvolá Sprievodca výberom dokladu pomocou ktorého vyberiete príslušný dokument.
 • Zmazať - na vymazanie aktuálneho riadka prílohy.
 • Zobraziť - na zobrazenie vybranej prílohy.
 • Uložiť - na uloženie aktuálnej prílohy na disk, resp. označených, ak je nejaká označená.
 • Uložiť všetko - na uloženie všetkých príloh (bez nutnosti ich predtým všetky označovať).

Pre funkcie Uložiť/Uložiť všetko platí: V prípade príloh typu Dokument (viď Typy príloh), sa ponúkne postupne uloženie všetkých súborov z obsahov vybraných dokumentov (viď zoznam súborov obsiahnutých v danom dokumente) na disk. Funkcia sa týka len aktuálnej revízie, tzn. ak má dokument niekoľko revízií (viď záložka Revízie), tak funkcia vyexportuje len obsah aktuálnej revízie daného dokumentu. Funkcia nemá význam pre kategóriu OLE dokumenty (s OLE dokumentom uloženým do súboru sa nedá nijako ďalej pracovať, sú to len binárne dáta, ktoré nie je možné otvoriť ani v tej aplikácii, v ktorej bol OLE obsah vytvorený, napr. MS Word). Uloženie sa tu však ponúkne, i keď sa uloží len ako binárne dáta.

Ide teda o podobnú funkciu ako je funkcia Uložiť obsahy v agende Dokumenty.

Subzáložka Stav

Slúži na zobrazenie stavu prečítania, presmerovania a zmazania jednotlivými adresátmi.

Názov Popis
Užív./E-mail. účet Skratka užívateľa, ktorému bola správa odoslaná alebo ak šlo o odoslanie správy na e-mail, tak e-mailový účet použitý na odoslanie správy.
Už.meno/E-mail. adresa Meno užívateľa, ktorému bola správa odoslaná alebo ak šlo o odoslanie správy na e-mail, tak e-mailová adresa adresáta.
Prečítané / Dňa

Informácia o tom, či si adresát správu prečítal. Kedy sa správa označí ako prečítaná, viď Označenie ako prečítaná.

Neplatí pre správy adresované na externé e-mailové adresy, viac viď Označenie ako prečítaná.

Presmerované

Informácia o tom, či bola správa daným adresátom presmerovaná.

Vo v.9.02 zatiaľ nie je k dispozícii presmerovanie na externé e-mailové adresy.

Zmazané

Informácia o tom, či bola správa daným adresátom zmazaná, viď Mazanie správ.

Neplatí pre správy adresované na externé e-mailové adresy, viac viď Mazanie správ.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Pridať odkaz -

Slúži na vloženie špeciálnych odkazov na ABRA doklady, objekty agend systému ABRA (napr. firma z Adresára) a www adresy (viď odkazy v detaile správy). Vyvolá Sprievodcu vytvorením prílohy, pomocou ktorého užívateľ zvolí typ dokladu a vyhľadá konkrétny doklad alebo zadá www adresu. Vybraný odkaz sa pripojí k danej správe, do textu správy sa potom informačne vloží číslo dokladu, identifikácia záznamu z číselníka resp. www adresa. K dispozícii len v editačnom režime.

Pridanie odkazu je možné vyvolať aj pomocou funkcie Pridať v lište navigátora.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).