Správy - záložka Zoznam

Zoznam záznamov doručených a odoslaných správ. Záložka Zoznam na zobrazenie tohto číselníka má dva základné prvky:

Príklad zoznamu správ

Pravidlá ovládania stromu budú popísané tu, pravidlá pre needitovateľný zoznam sú uvedené v samostatnej kapitole, keďže ide o prvok vyskytujúci sa všeobecne v celom systéme ABRA Gen.

Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., vizuálne ide o číselník podobajúci sa číselníkom so stromovou štruktúrou. Tu sa hierarchický strom nezostavuje na základe vzájomnej nadradenosti či podradenosti jednotlivých záznamov (na rozdiel od číselníkov so stromovou štruktúrou) a platia preň trochu odlišné pravidlá, popíšeme ho preto priamo v tejto kapitole.

Strom správ

V ľavej časti okna číselníka je prvok na zobrazenie stromu správ. Slúži na triedenie na doručené a odoslané správy a ďalej podľa adresáta a odosielateľa. Prvok strom je podobný tomu, ktorý poznáte z prehliadača Windows (Explorer) na zobrazenie adresárových štruktúr na disku a podobne sa taktiež ovláda:

Zapínať (resp. vypínať) stromové zobrazenie:

 • tu nie je možné

Vzhľad, pridávanie úrovní do stromu:

Ak má záznam aspoň jeden podriadený záznam, zobrazuje sa vľavo od neho zobrazuje symbol (resp. ) alebo (resp. ), takýmto miestam stromu potom hovoríme uzly stromu:

 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu má podriadené vetvy a je zabalený, jemu podriadené záznamy nie sú viditeľné. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému ABRA Gen.
 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu je rozbalený a v strome sú viditeľné i všetky záznamy podriadené rozbalenému záznamu. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému Abra.

Filtrovanie/zobrazenie správ podľa uzlov

Strom obsahuje pevne dva koreňové uzly – Doručené správy (všetko) a Odoslané správy (všetko). Úrovne sa do stromu pridávajú automaticky: Pri otvorení agendy alebo po občerstvení sa prejdú správy aktuálne prihláseného užívateľa a pod oba uzly sa doplnia mená (skratky) užívateľov, od ktorých existuje nejaká doručená správa (pre uzol Doručené správy) a pre ktorých existuje odoslaná správa (pre uzol Odoslané správy).

Aktuálny uzol v strome ovplyvňuje:

 • filtráciu – ak je zvolený koreňový uzol, zobrazujú sa správy za všetkých užívateľov (všetky správy), ak je zvolený užívateľ v podstrome, zobrazenie sa filtruje za tohto užívateľa
 • aká množina správ bude aktuálne zobrazená v zozname správ v záložke Zoznam

Takže, ak je v strome aktuálny uzol:

 • Doručené správy (všetko) - na čítanie sa zobrazia všetky správy, kde adresát = aktuálny prihlásený užívateľ a ktoré majú dátum Platí do nezadaný alebo väčší ako aktuálny dátum a čas a ktoré zároveň nemajú príznak Zmazané.
 • Uzol so skratkou užívateľa podradený uzlu Doručené vzkazy (všetko) - zobrazia sa správy, ktoré spĺňajú podmienku z predchádzajúceho bodu, a súčasne odosielateľ = užívateľ, ktorému zodpovedá skratka aktuálneho uzla
 • Ak je v strome aktuálne podradený uzol s užívateľom #User, podmienka filtrácie sa rozšíri o MsgToRead.TargetUser = #User
 • Doručené správy (všetko) - zobrazia sa všetky správy, kde odosielateľ = aktuálny prihlásený užívateľ

Rozbaliť/zabaliť uzol stromu môžete nasledovne:

Po záznamoch v strome sa môžete pohybovať nasledovne:

 • Kliknutím myšou na príslušný záznam.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami vpravo/vľavo - platí pre pohyb medzi nadradenými/podradenými záznamami, pričom platí, že ak stojí kurzor na uzle stromu, ktorý je zabalený, prvé stlačenie šípky vpravo tento uzol stromu najprv rozbalí, ďalšie stlačenie šípky vpravo posunie kurzor na prvý podradený záznam. Podobne pre pohyb v opačnom smere.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami hore/dole.
 • Klávesnicou klávesmi PageDn/PageUp, Home/End.

Zmeniť pomernú veľkosť stromu a zoznamu môžete:

 • štandardne uchopením deliacej priečky medzi stromom a zoznamom a ťahaním myšou na požadovanú veľkosť.

Zmeniť poradie položiek stromu a položky v strome:

 • tu nie je možné

Zoznam správ

V pravej hornej časti záložky Zoznam je samotný zoznam správ a to podľa aktuálnej vetvy stromu. Viď strom správ vyššie podľa aktuálnej vetvy stromu správ.

V zozname môžu byť niektoré záznamy správ graficky zvýraznené tučne, ak ide o neprečítanú správu.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

  Názov Popis
Pre doručené správy Doručené Dátum a čas doručenia správy.
Odosielateľ Skratka užívateľa, ktorý správu odoslal.
Počet príloh Počet príloh zo subzáložky Prílohy. Tzn. špeciálne odkazy na ABRA doklady, objekty agend systému ABRA, www adresy a naplánované úlohy sa do tohto počtu nezahŕňajú.
Pre odoslané správy Odoslané Dátum a čas odoslania správy.
Súhrn adresátov Informácia, komu bola správa odoslaná, poskladaná zo zoznamu adresátov, oddelených čiarkami, a to nasledovne: uvedie sa skratka užívateľa, z rolí a skupín rolí ich názov, zo záznamu všetkým sa použije reťazec "#všetkým" a externé e-mailové adresy sa uvedú v plnom znení.
Počet príloh Počet príloh zo subzáložky Prílohy. Tzn. špeciálne odkazy na ABRA doklady, objekty agend systému ABRA, www adresy a naplánované úlohy sa do tohto počtu nezahŕňajú.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom správ je needitovateľný náhľad obsahu (textu) aktuálnej správy.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Je tu možnosť stromového zobrazenia, väčšina z uvedených funkcií sa však vzťahuje iba na zoznam, a niektoré z nich môžu byť neprístupné (disable), pokiaľ fókus aktuálne stojí v strome, viď popis stromového zobrazenia. Pokiaľ sa funkcia vzťahuje k zoznamu, ale nie je disable, aj keď fókus aktuálne stojí v strome, potom platí, že sa štandardne vykoná nad aktuálnym záznamom zoznamu (gridu)).

Pokiaľ teda máte zobrazené stromové zobrazenie a fókus máte aktuálne umiestnený v strome, potom pred vyvolaním niektorej z dostupných funkcií venujte pozornosť tomu, či práve aktuálny záznam v gride je skutočne ten, nad ktorým chcete danú funkciu vyvolať.

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

resp. dvojklik na uzle stromu

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Novú záznam je možné vo všeobecnosti zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia novej správy:


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Funkcia tu nie je k dispozícii.

Tlač

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Ako je to s mazaním v rámci doručených a odoslaných správ a aké sú obmedzenia a dôsledky mazania, viď Mazanie správ.

Skopírovať F9 Funkcia tu nie je k dispozícii.
Občerstviť F11
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7

Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.

Tip pre vás: V zozname správ funguje štandardná funkcia Hľadať hodnotu v zozname, ktorú by ste práve tu mohli tiež s výhodou využiť.

Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- Funkcia tu nie je k dispozícii.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

- Funkcia tu nie je k dispozícii. Správy sú skôr operatívnou záležitosťou a sledovať ich vytváranie a mazanie nemá význam.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Odpovedať Ctrl +D

Funkcia umožní odpovedať, tzn. vytvoriť záznam odoslanej správy (a následne ho odoslať) s väzbou na danú doručenú správu.

Do textu sa predvyplní text pôvodnej správy, doplnený informáciou o pôvodnom odosielateľovi správy. Pôvodný text sa odsadí znakom >. Je to dané programovo a toto nastavenie nie je možné užívateľsky definovať.

Odpovedať všetkým Ctrl +M Podobne ako predchádzajúca funkcia, akurát ide o zaslanie odpovede nielen adresátovi, ale aj všetkým ostatným, ktorým bola pôvodná správa adresovaná.
Preposlať Ctrl +P Funkcia umožní preposlať správu inému adresátovi.
Označiť správy Ctrl +Space

Ide o jednu z  možností, ako označiť danú správu ako prečítanú.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.

Ďalej je v spodnej časti k dispozícii začiarkavacie políčko:

Názov Doplňujúci popis:
Automatické označovanie Ak je začiarknuté, budú sa doručené správy označovať ako prečítané automaticky. Ide o jednu z  možností, ako označiť danú správu ako prečítanú.