Cenníky pošty - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej daňovej tabuľke zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

V hornej časti subzáložky je ku každej tabuľke možné zadávať položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci danú tabuľku. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber daňovej tabuľky. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch tabuliek.
Názov Názov daňovej tabuľky. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou tabuľkou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Výraz pre cenu

Výraz, podľa ktorého sa vyčísli poštovné. K výsledku výrazu sa pripočítajú výsledky získané vyhodnotením výrazov z cenníkov uvedených v zozname komponentov tohto cenníka, ďalej viď Vyčíslenie poštovného a použitie kontrolných výrazov.

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla . Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Ak definícia výrazu obsahuje chybu a výraz je definovaný tak, že má vracať nečíselnú hodnotu, výsledkom je 0.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Kontrolný výraz Výraz, pomocou ktorého sa definuje kontrola pred výpočtom. Význam a spôsob použitia viď Vyčíslenie poštovného a použitie kontrolných výrazov. Spôsob zadania - podobne ako v predchádzajúcej položke.

Komponenty cenníka

Ide o prvok editovateľný zoznam na zostavenie komponentov cenníkov, ktoré budú súčasťou aktuálneho cenníka a z ktorých sa tiež bude vyhodnocovať poštovné, viď Vyčíslenie poštovného a použitie kontrolných výrazov. Zadávané položky:

Názov Popis
Kód cenníka Zadáte kód cenníka alebo vyberiete nejaký z vyvolaného číselníka Cenníkov pošty.
Názov cenníka Obsah položky Názov z Cenníka pošty. Tu needitovateľná položka.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Detail tejto agendy

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.