Prijatá pošta (PD)

Agenda záznamov o prijatej pošte. Spája v sebe knihu týchto dokladov a všetky funkcie na prácu s nimi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Evidencia pošty pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Evidencia pošty, ak je nastavené Usporiadanie klasické.