Doručená pošta - záložka Pripojené doklady

Na tejto záložke je možné vidieť záznamy súvisiace s aktuálnym dokladom zo záložky Zoznam, tzn. doklady ktoré boli k prijatej pošte pripojené.

V hornej časti záložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
K dokladu Číslo prijatej pošty, ku ktorej sú tu zobrazené doklady pripojené.

Záložka obsahuje aj needitovateľný zoznam dokladov rôznych typov, ktoré sa evidujú v svojich agendách a ktoré sú pripojené k aktuálnemu záznamu pošty. V needitovateľnom zozname pripojených dokladov sa o každom z nich zobrazujú základné identifikačné údaje. Význam tu zobrazených položiek je zrejmý z ich názvu, príp. vyplýva z popisu rovnomenných položiek v príslušných agendách daných dokladov.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú. Pridávanie a odoberanie pripojených dokladov prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 - Umožňuje štandardné občerstvenie zoznamu dokladov tejto záložky.
Pripojiť Shift +F2 -

Umožní pripojiť vybraný doklad k aktuálnemu záznamu. Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno na výber typu dokladu, potom Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete konkrétny požadovaný doklad, ktorý sa následne pridá do zobrazeného zoznamu dokladov zviazaných s aktuálnym záznamom.

Vo vyvolanom sprievodcovi môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz.

Ak vo vyvolanej agende požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. Je to možné urobiť priamo zo Sprievodcu výberom dokladu otvorením danej agendy a pridaním nového záznamu.

Odpojiť Shift +F8 - Funkcia inverzná k Pripojiť. Umožní odpojiť doklad resp. označené doklady od aktuálneho záznamu. Daný doklad sa samozrejme nijako nemaže, akurát sa zruší väzba medzi daným dokladom a aktuálnym záznamom.
Doklady

Ctrl +F6

alebo

Shift +Ctrl +F6

-

Zobrazí všetky záznamy (doklady) rovnakého typu, ako je typ aktuálneho záznamu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu príslušných záznamov (dokladov) "cez" agendu Prijatej pošty
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu aktuálneho záznamu (dokladu) a otvorí ju buď "cez" agendu Prijatej pošty alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za všetky záznamy (doklady) daného typu pripojené k aktuálnej prijatej pošte).

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.)

Objasníme na príklade:

Príklad 1: V záložke Pripojené doklady odoslanej pošty PO-11/05 nech sú pripojené 2 objednávky prijaté a 3 dodacie listy. Kurzor stojí na jednej z objednávok, tzn. aktuálnym dokladom je objednávka prijatá. Takže po vyvolaní funkcie Doklady sa otvorí agenda Objednávok prijatých s defaultne nastaveným obmedzením za všetky objednávky prijaté k odoslanej pošte PO-11/05. Teda v záložke Zoznam vidíme obidve objednávky.

Doklad

F6

alebo

Shift +F6

-

Podobne ako funkcia Doklady len s tým, že otvorí agendu aktuálneho záznamu (dokladu) s defaultným červeným obmedzením len podľa toho jedného aktuálneho záznamu (dokladu).

Príklad 2: Máme zadanie podľa Príkladu 1. Aktuálny doklad nech je objednávka prijatá OP-002. Po vyvolaní funkcie Doklad sa teda otvorí agenda Objednávok prijatých s defaultne nastaveným obmedzením za objednávku OP-002. Teda v záložke Zoznam vidíme len túto jednu objednávku.

Nový F2 -

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu k aktuálnemu záznamu priamo z tejto agendy. V tomto prípade na rýchle vystavenie dokladu zvoleného typu k aktuálnej prijatej pošte zo záložky Zoznam.

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno pre výber typu dokladu. Potom funkcia vyvolá agendu zvolených dokladov, otvorí ju "cez" agendu aktuálnej agendy a rovno prejde na zadanie nového dokladu. Vybrané údaje sú predvyplnené podľa aktuálneho záznamu. Sú tu k dispozícii všetky funkcie vyvolanej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná dokladová agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa nového dokladu pripojenému k aktuálnemu záznamu.

Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Otvoriť a nový".

Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke.