Poskytovatelia poštových služieb - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom poskytovateľovi poštových služieb zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

V hornej časti subzáložky je ku každej tabuľke možné zadávať položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci poskytovateľa poštových služieb. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie poskytovateľa. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Mal by byť pokiaľ možno unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname poskytovateľov.
Názov Názov poskytovateľa poštových služieb. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybraným poskytovateľom ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Nepodporuje viac denných uzávierok Niektorí poskytovatelia poštových služieb nepodporujú viacero denných uzávierok. Ak má poskytovateľ nastavený tento príznak a niekto sa pokúsi vytvoriť novú uzávierku za deň, za ktorý už uzávierka daného poskytovateľa poštových služieb existuje, zobrazí sa mu varovanie a odporúčanie pridať doklad do už existujúcej dennej uzávierky. Pokiaľ sa už z dennej uzávierky zostavili výkazy a odovzdali sa na pošte, môže takéto zásielky odoslať mimo úveru, viď tiež Zásielky mimo úveru.

Povolené typy obsahu

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie rôznych typov odoslanej pošty, ktoré daný poskytovateľ podporuje, a im zodpovedajúcich komponentov cenníkov, ktoré sú pre daného poskytovateľa v platnosti. Tento princíp (priradenie cenníkov pre typy odoslanej pošty k poskytovateľovi) umožňuje mať jednu definíciu cenníka poštových služieb (napr. na výpočet poštovného za dobierku) pre viacero typov odoslanej pošty a viacero poskytovateľov poštových služieb.

Tento zoznam je defaultne radený podľa kódu Typu obsahu odoslanej pošty.

Zadávané položky:

Názov Popis
Typ obsahu Zadáte kód typu obsahu odoslanej pošty alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Typov obsahov odoslanej pošty. V zozname je možné uviesť jeden typ odoslanej pošty viackrát s rôznymi definíciami cenníkov.
Názov typu obsahu Obsah položky Názov z typu obsahu odoslanej pošty. Tu needitovateľná položka.
Cenník Zadáte kód cenníka alebo vyberiete nejaký z vyvolaného číselníka Cenníkov pošty.
Názov cenníka Obsah položky Názov z cenníka pošty. Tu needitovateľná položka.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Detail tejto agendy

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Pridať - Na pridanie nového riadka. Pozor! Vzhľadom k tomu, že editovateľný zoznam sa radí na základe kódu Typu obsahu odoslanej pošty, novo pridaný riadok sa zaradí tam, kam podľa tohto radenia, tzn. nemusí byť umiestený na koniec zoznamu.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.